József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

74 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-10-00El(ő)tűnő határokKözelítések filozófia és művészetek viszonyához. Borbély Szilárd Nincstelenek című regénye: az utolsó két fejezet elemzése a művészet és a filozófia komplementer viszonyának vizsgálata során.megtekintés
2020-02-00Ágnes szenvedélyeiHeller Ágnesről való megemlékezés, ill. a filozófusra vonatkozó reflexiók, interjúk, előadások a Testimonianze (Tanúságtételek) című olasz folyóirat tematikus száma alapján.megtekintés
2018-06-01Határ Győző vallástalan misztikájaHatár Győző és a filozófiamegtekintés
2014-01-06A személyes emlékezet filozófiájaHolokauszt emlékezetmegtekintés
2013-02-01József Attila filozófiai nézetei...Artur C. Danto művészetfelfogásának tükrébenmegtekintés
2012-10-01Az elégtelen, ám elengedhetetlennyelv: Descartes, Spinoza, Leibnizmegtekintés
2012-06-01A pénz és a könyv 2.: Kant és a német...felvilágosodás válsága - Erdélyi Ágnes fordításamegtekintés
2012-05-01A pénz és a könyv 1.Kant és a német felvilágosodás válságamegtekintés
2012-03-01Intézményeken és irányzatokon kívülHamvas Béla és a magyar filozófiamegtekintés
2011-04-01A körülírt zuhanás "közlegénye"?Filozófia és retorika Petri György Sci-fiszerelem c. versébenmegtekintés
2010-12-01A filozófusok és a nőka nőt nem lehet kizárni a filozófiából, az elméleti életből, hiszen valamilyen formában a nő, a társ be is épül az elméletbe.megtekintés
2010-11-01Rímekben szóla ZarathustraEsszéfüzér Friedrich Nietzsche: Gedichte/Versek című kétnyelvű kötetére támaszkodvamegtekintés
2010-10-01A magyar KierkegaardA magyar Kierkegaard-hatástörténetről.megtekintés
2010-10-01Hegel és KierkegaardTanulmánymegtekintés
2010-10-01A halál viselete - halálfélelem és társadalmi devianciaJelen tanulmány célja, hogy felvázolja azoknak a társadalmi mechanizmusoknak a működését, amelyek a halálfélelmet és a halandóság okozta szorongást hivatottak kezelni, továbbá hogy megvizsgálja, milyen társadalmi hatásai voltak e mechanizmusok nyugati világban tapasztalható meggyengülésének, különös tekintettel a társadalmi devianciákra.megtekintés
2010-07-01Egy el (nem) rejtett és meg (nem) talált levélA filozófia és a hétköznapimegtekintés
2010-07-01Kosztolányi, Camus és a déli gondolkodásCamus mint filozófus: A pestis, A bukás c. regényeinek filozófiai olvasata.megtekintés
2010-03-01A dolgok titkos közeA metafora metafizikája. Balázs Béla metaforaértelmezése poétika és filozófia metszéspontján.megtekintés
2009-11-01Személyességek, valóságok, etikákA szókratikus Lukácsról.megtekintés
2009-01-01A Nyugat és a filozófia"A Nyugat útjai" centenáriumi ülésen (2008. V. 9.) elhangzott előadás kibővített változata. Babits - Lukács vitamegtekintés
2008-06-01"Zsákot horf hátán az idő, uram"A metafora az irodalomban és a filozófiábanmegtekintés
2008-02-01A bölcselő...Wass Albertrőlmegtekintés
2007-10-01A katolicizmus és a századvégorosz vallási gondolkodóimegtekintés
2007-03-01A Mester és Margarita kriptográfiájaVita tárgyát képezi,hogy kikről mintázta szereplőit Bulgakov, és hogy mely könyvek szolgálták a szüzsé forrásaiként; kérdések merülnek fel a regény filozófiai-esztétikai gyökereit és etikai kiindulópontjait illetően.megtekintés
2007-02-01Filozfia és személyes irodalom A bihari remeté-benBessenyei György: A bihari remetemegtekintés
2007-01-01Az azonos és a más: a francia filozófia a XX.sz. második felébenI. Hatások: 1. a francia filozófia és a \"kontinentális filozófia\" 2. Kritikai Husserl-recepció 3. Hegel- és Marx-recepció 4. Nietzsche-recepció 5. Freud- és Sassure-recepció II. Tendenciák 1. Strukturalizmus 2. Strukturalizmus és hermeneutika között: Foucault 3. Hermeneutika: Ricour 4. A különbség: Deleuze 5. A dekonstrukció (Derrida)megtekintés
2007-01-01Mi a haiku?Buddhista filozófia - haiku; a tudat tizenhét pillanata - tizenhét szótgba zárt pillanat.megtekintés
2005-08-01Koestler determinizmus-felfogásaKoestler explicit módon nem állította figyelmének középpontjába a determinizmus kérdését filozófiai problémaként. Ugyanakkor olyan gyakran érinti ezt a kérdéskört, hogy ennek alapján könnyen rekonstruálható, összegezhető erre vonatkozó álláspontja.megtekintés
2005-07-01Kant filozófiai forradalmatanulmánymegtekintés
2005-03-01A szabadság értelmezéseaz ókortól Rudolf Steinerigmegtekintés
2005-01-01Kertész Imre filozófiájárólKertész eszmerendszerérőlmegtekintés
2004-06-01Dosztojevszkij üdvtörténeti küldetése...az "orosz eszme" jegyébenmegtekintés
2004-04-01A Vizsgálódások hétköznapi önesztétikájaWittgenstein Filozófiai vizsgálódásai-ról.megtekintés
2004-04-01Wittgenstein "gazos kertje"A filozófia mint Dichtung létrái és labirintusaimegtekintés
2003-02-01Filozófiai rendszerek, művészeti irányzatok a XIX. sz. máso-dik felében. Témavázlat. Éretségi-felvételi előkészítőmegtekintés
2003-02-01A szentté szenvedett élményFilozófiai esszé Nagy László Anyakép című versérőlmegtekintés
2001-10-01Politikai integráció, a korlátozott állam - és a posztmodern filozófia"Tanulmányom témája az a jelenkori szellemi irányzat, amely minden másnál jobban felszította a kedélyeket abban a vitában, hogy kik is vagyunk, hol is vagyunk, és merre tartunk. Hívei számára a posztmodern mindent megvilágosító elmélet, míg ellenzõi szerint olyan fogalom, amelyet minél hamarabb el kellene felejteni, mivel nem több, mint egyes francia értelmiségiek múló hóbortja, akik már elvesztették forradalmi hitüket, és inkább destruktív szkepticizmusba menekültek, ahelyett, hogy megbarátkoztak volna azzal a polgári világgal, amelyben élnek."megtekintés
1999-12-01Logika, deJózsef Attila (Ha lelked, logikád...) töredékének sokat idézett sorának "a líra: logika" filozófiai értelmezése. Bergsontól, Hegelen, Kanton át Wittgensteinig.megtekintés
1998-03-01A por siet, a kő ráér: Vers ez? Vagy filozófia?Filozófia és költészet kapcsolatáról. Pl. Babits M.:Esti kérdés c. verse /71.p./megtekintés
1997-12-01Dekonstrukció és hermeneutikaFilozófiai alapvetés. Derrida filozófus-elődei (Nietzsche, Heidegger, Hegel, Kierkegaard, Platón stb.)megtekintés
1997-02-01Szolovjov és a világ végemegtekintés
1991-01-01Komjáthy Jenő panteizmusaKomjáthyrólmegtekintés
1989-03-01Hét kérdés Madáchról1. Volt-e Madáchnak önálló filozófiája?, 2. Mi a targédia alapkérdése?, 3. Ádám vagy Lucifer?, 4. Marx vagy Kierkegaard?, 5. Ismerte-e Madách Kierkegaardot?, 6. Magyar Kierkegaard?, 7. Milyen Madách filozófiája?megtekintés
1988-03-01Shakespeare Julius Caesar c. tragédiájának erkölcs-filozófiai és politikai aspektusaiShakespeare, W.: Julius Caesarmegtekintés
Madách Imre: Az ember tragédiájaAz ember tragédiájának történetfilozófiai szempontú elemzése.megtekintés
Sztyeppemélyi éj. A megváltó Oroszország (Vál. szlavofil gonmegtekintés
Létértelmező motívumok Az ember tragédiájábantér-idő-tudás, anyag-öröklét-boldogság, tragikum kérdésemegtekintés
Az eszmék értéke és az idő kontinuitásaGondolatok Madách filozófiai rendszerérőlmegtekintés
HamletA hamleti életérzésről./Filozófiai -lét-értelmezés/megtekintés
Ars poetica -"ars teoretica"Ars poetica, költői hitvallás elmélete: művészet és filozófia határán.megtekintés
Történetfilozófiai kérdések ...Az ember tragédiájábanmegtekintés
Összegzés: Madách és a koreszmék"A Tragédiá-ban ...egy egész korszak sommázatát látjuk, koreszmék és törekvések, természetbölcseleti és történettudományi szemléletek, személyes kínok és remények nagy összegzését."megtekintés
A Tragédia filozófiájaMadách Imre: Az ember tragédiája. Madách filozófiájamegtekintés
Az eszmék szerepe Madách Imre Az ember tragédiája c. művébenmegtekintés
Filozófiai rendszerek és művészeti irányzatok a XIX. sz...második felében. Érettségi, felvételi előkészítő. témavázlat (pozitivista filozófia: Comte, Életfilozófiák: Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, Művészeti áramlatok: neo-stílusok, impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió)megtekintés
Feljegyzések az egérlyukbólA Mátrix és a nihilizmusmegtekintés
A keserű pirulaA lét igazsága a Mátrixban és Az undorbanmegtekintés
Wittgenstein és KafkaWittgenstein világlátásáról (Tractatus c. műve alapján), morális értékekről Wittgenstein és Kafka műveiben, eszmerendszerében. Hallgatás-motívummegtekintés
Musil és WittgensteinMusilról és Wittgensteinrőlmegtekintés
Forradalom utánKemény, Eötvös és Madáchmegtekintés
Madách ImreMadách filozófiai és politikai szemlélete a Tragédiától Mózesig. Az ember tragédiája, Csák, Mózes, Tündérálommegtekintés
Drámai költészet...fajai és történeti típusai (tragédia*komédia*dráma) az antik és modern dráma közti különbségek (konfliktusok különbözősége Aiszkhülosz, Szophoklész drámái ill. Goethe Faustja Shakespeare: Hamletje stb. között)megtekintés
Napnyugat Alkonya vagy Évezred Hajnala?Vázlatok válságfilozófiákhoz Spengler: A Nyugat alkonya Huizinga, Ortega, Dilthey, Pecceimegtekintés
A mese műfaji sajátosságaiA mese: irodalom; A mesék antropológiai megközelítése; Mese, álom, halál és filozófia; A gonosz a mesében.megtekintés
Nem pereg végig. Ott vanTengelyi László: Tapasztalat és kifjezés - Nádas Péter: Saját halálmegtekintés
Új, magasabb összhang távlataiEgyéni újjászületés - Ivan Iljics halálamegtekintés
A bölcselő Wass AlbertrőlTe és a világ - rendhagyó műfajbanmegtekintés
Mi a vers?Beszélgetés Brett Bourbonnalmegtekintés
A szépség hazájaHonnan születik a szépség? Hol van otthona? Mi a lényege? Miért van és mire való?megtekintés
Tolkien Gyűrűi és Platón: leckék a hatalomról...a választásról és az erkölcsről, Az erkölcsnélküliség kihívása Platónnálmegtekintés
Beszélő fák és sétáló hegyek:buddhista és taoista motívumok A Gyűrűk Urábanmegtekintés
Test, logosz, táncA test leírása - test és előírás - test és írás; Husserl, Nietzsche...megtekintés
A Saramago-regények második, "értelmező" olvasataA Saramago-i szerelmes regény; A Saramago-regények nőalakjai; A nevek kérdése; A filozófiai és ideológiai olvasat lehetősége; A regény, mint szövegelmélet; A fordítás, mint értelmezés; A Saramago-regények transztextualitásamegtekintés
Az Ezüstkor szellemi légkörében:irodalomkritika a századforduló esztétikai, filozófiai útkereséseikontextusában 1. az orosz kulturális reneszánsz és az Ezüstkor - korszak, világnézet vagy életérzés? 2. Irodalom és bölcselet: a vallásfilozófus Vlagyimir Szolovjov (1853-1900) és az orosz szimbolizmus kapcsolata 3. Dosztojevszkij és Tolsztoj szellemi öröksége: filozófiai és esztétikai megközelítések 4. Az orosz irodalmi hagyomány az Ezüstkor esszéiben, kritikáibanmegtekintés