Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

318 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-06-01"elég kauderwelsch?"Arany János Kisebb költemények című, 1856 os kötetének szerkezete
2022-04-01Arany János első olvasmányai és költészeteArany János költészete
2021-11-01Arany János és a Bánk bánArany János tanulmánya a Bánk bánról
2021-11-01Egy "avult műfaj" esélyeiNarrációs szereplehetőségek a Szőke Panniban
2021-01-01Arany János Hamlet-fordításának egyik korai előképeArany Jánosnak az Életképekben 1846-ban megjelent három elbeszélése
2020-06-00"Én Uram, légy én szerkesztőm..."Arany János Munkái, Kisebb költemények 3. A kritikai kiadás újabb kötete.
2020-02-01"...árva énekem, mi vagy te?"A kollektív trauma reprezentációja Arany János lírájában
2020-02-01Honnan és hová?Arany János és a modernitás
2020-02-01"Vagy ha így nem, a vakságnak kiürítem poharát"Arany János Őszikék-balladáiról
2020-02-01"Húnyó nép közt Osszián"Arany János és a Kosmopolita költészet
2020-01-01Arany János rejtett politikai és poétikai programjaTörténelmi balladákká tördelt nemzeti eposz
2019-12-01Egy Arany-szöveg és az "utolsóvers-szindróma"Arany János utolsó versének dilemmája
2019-04-01"De lelke ott lesz a viadaltéren"Arany János és az irodalomhoz való közelítés perspektívái
2019-02-01"…Amit a festő hibázott, a költő azt utána képzeli"Arany János emberarca az utókor emlékezetében, 2. rész
2019-01-01Egy barátság szerkezeteTompa Mihály és Arany János levelezése mint imázsteremtés és önarcképformálás
2019-01-01"…Amit a festő hibázott, a költő azt utána képzeli"Arany János emberarca az utókor emlékezetében, 1. rész
2018-05-01A Daliás idők változatai mint nem a Toldi szerelméhez vezető eposzi kísérletekEsszé Arany János műveiről
2018-03-01Arany János emlékkönyvi verseirőlEsszé Arany emlékverseiről
2017-12-01"...Üres kép, játszi súgár"Arany János és a romantika "humanizálásának" kísérletei
2017-11-01Mesterek és metrumokArany Szentivánéji álom-fordításáról
2017-08-01A református identitás megjelenése Arany János munkásságábanEsszé Arany munkásságáról
2017-08-01A Toldi megvalósítási útjaEsszé a Toldiról
2017-08-01Írjak, ne írjakArany János műveiről élete tükrében
2017-06-01A walesi bárdok újratöltveVersadaptáló képregény és konvergens kultúra
2017-04-01"Látja a boldogságot én"Adalékok egy költői kép utóéletéhez
2017-04-01"van ott sokféle faj"Arany János Kisebb költemények című, 1856-os kötetének keletkezése
2017-04-01A zenei hang mint metafora Arany János költészetébenArany János költészete
2017-04-01Arany János és a skandináv irodalomArany János és a skandináv irodalom
2017-04-01Az otthonosság (ars) poétikájaArany János A költő hazája és A tölgyek alatt című verse
2017-03-01Arany-recepció a kortárs költészetbenArany hatása a mai költészetre
2017-03-01Archaikus elemek Arany János költői nyelvébenTanulmány Arany költői nyelvéről
2017-03-01Légy, ha bírsz, te "világ-költő!"Arany János külföldi recepciója (német, angol, francia, orosz, román)
2017-02-01"Csak ez egy munkámmal igazán tartoztam."Arany János és a Toldi szerelme
2016-05-01"Majd kilencz tiz emberöltő régiségben"Az elbeszélő ideje Arany Toldijában
2016-02-01Arany János és a felhőjátékokVázlat a magyar irodalmi népiesség történetének mediális feltételeiről. A költő hazája és az Emlények című versekről, valamint az Irányok című esszéről.
2015-10-01Arany János társadalmi státuszának változásaiArany János pályája a költő társadalmi státuszának szempontjából.
2015-04-01Bujdosó magyarok, bujdosó mondatokA bujdosó-motívum a magyar irodalomban
2015-02-01Gyulai Pál, Arany János és a nőkA női írás a 19. század második felében Magyarországon. Arany János Koszorú-beli publikációi a női írókról, nőírókról.
2014-10-01Bonyodalmak az Arany-versszövegek és -magyarázatok körülEsszé Arany János költészetéről
2014-08-01Irodalmi tébolyAz elmebaj ábrázolása az irodalomban
2014-06-00Arany János és egy lengyel királyArany János: Zách Klára, Daliás idők.
2014-05-02Tücsök, ó be boldog is vagy...Egy ógörög motívum és magyar változatai
2014-04-01Erdélyi és Arany:két életmű találkozása
2014-04-01Szövegvendégség - egy valahai fiókban (II. rész)Arany János Toldijának egy kevésbé ismert felnőttváltozata
2014-02-01Bárdok WalesbenArany János: A walesi bárdok keletkezés- és közléstörténete
2012-06-01A Vörös Rébék értelmezési rétegiArany János: A Vörös Rébék című művéről.
2012-06-01Szentek és szentségtörőkArany János: Toldi estéje
2012-06-01Arany János: A hamis tanúKeletkezéstörténet
2012-05-01Arany János keresztje: a kitüntetésArany János kritikai kiadása címmel folytatott kutatás keretében készült
2012-04-01Arany János ismeretlen verseIsmeretlen kézirat az Arany-könyvtárban. Arany a Reviczky Gyula által németre fordított Ágnes asszony című verset szokatlan iróniával fordítja vissza.
2012-03-01Modi memorandiA kulturális emlékezet mediális kihívása a Toldi estéjében
2012-01-01Retorika. transzcendencia és tragikum a Buda halálábanArany János: Buda halála c. művéről
2012-01-01A dalköltő elhallgatásaArany János Letészem a lantot című versének kontextuális újraolvasása
2011-09-01Az epikus költő és az eposzi "csudálatos"Arany János: Toldi estéje
2011-07-01Irodalmi babonákLélekjárás - Arany János: Toldi estéje
2011-06-01"Harmadnap"Arany János és a feltámadás költészete (Keveháza; Széchenyi emlékezete; Honnan és hová)
2011-06-01Párhuzamok és ellenpontok Liszt Ferenc ésArany János pályafordulóján: a modernség kezdetei az 1850-es évek zenéjében és lírájában
2011-01-01"A leghomérosibb zamatú költemény"Babits jegyzéke a Keveháza és az Iliász párhuzamairól
2010-04-01Arany János: Születésnapomraaz alkalmi versek egy csoportjáról (születésnapi önköszöntők; parafrázis, imitáció egy mű bűvöletében: Arany János: Sejtelem ("66") és Illyés Gyula: 77, Kosztolányi: Most harminckétéves vagyok...Nemes Nagy Ágnes: Most 64 éves vagyok
2010-04-01A Szondi két apródja jelentéstartományaiArany János
2010-03-01Arany János: Családi körA több mint 150 éves költemény máig élő sugárzása
2010-03-01Az Arany János-i balladaMűfajfogalmak és a modern műballada
2010-03-01"Oh, ha ecsetem most méltó lenne rátok"Az aranykor képzete Arany János Toldi szerelme c. művében.
2008-11-01Arany János történeti balladáinak...múltszemlélete: hagyománykövetés és távolságtartás
2008-11-01Útban a Szondi két apródja feléArany János: Szondi két apródja
2008-09-01A hűség balladája (?!)A Szondi két apródjának példája
2008-01-01Egy népmese írott változatai - Rózsa és IbolyaArany János: Rózsa és Ibolya; Arany László: Ráadó és Anyicska; Lakatos Menyhért: Angárka és Busladarfi
2008-01-01Balladák, térben és időbenKét skót ballada: Deli George Campbell, Sir Patrick Spens, Goethe: A villikirály, Arany János: A walesi bárdok, Vörös Rébék
2007-08-01Költészet a költésrőlA romantikus hagyomány "romantikátlanító" figurálása Arany János lírájában
2007-01-01Egy ballada rétegeiArany János Bor vitéz c. balladájáról
2006-08-01Egy kézirat közegváltása: a konzervativitás mint olvasástapasztalatAz Őszikék lírája
2006-08-01Széthasadó narratívákTöredékesség és heterogenitás Arany epikájában
2006-01-01Szegény, szegény Eduárd királyÚjabb adalékok Arany János: A walesi bárdok c. versének értelmezéséhez.
2005-12-01"Köszönöm az Isten gazdag kegyelmének"Arany János: Toldi
2005-05-01Arany János: Ágnes asszony(versértelmezés)
2005-02-01A negyvenedik életévébe lépett Arany Jánosnegyven szóból álló költeményének gematrikus elemzése. Arany János: Néma bú
2005-01-01Elégia és búcsú mint emlékezet a nyelvbenArany, Mörike, Vörösmarty
2005-01-01A népiesség és fonákjaEpizódok a magyar verses epika történetéből.Eposz-paródia, komikus eposz. (Az elveszett alkotmány, A helység kalapácsa, Bolond Istók)
2005-01-01A gyász ábrázolása és kifejezése az irodalombanVáltozatok a gyászra: Arany János: Tetemrehívás, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, József Attila: Kései sirató, Németh László Gyász, Janus Pannonius: Midőn beteg...stb. A megfigyelt gyász versei: Iliász; Balassi Bálint: Kiben az kesergő Céliáról ír; Arany János: Kertben; Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai - Azon az éjjel... A megélt gyász versei: népi siratók, Karinthy Frigyes: Halott, Nemes Nagy Ágnes: A halott, Rába György: A gyász, a kóbor eb
2003-04-01"...ikerszülöttek, egymás kiegészítői..." Petőfi és Arany...kettős kultusza és kettős kanonizációja.
2003-01-01Arany János bestiáriumaÉrettségi-felvételi előkészítő. Tanulmány. Arany János öregség-versei ("delelő nélküli életalkony"), "hűtlen asszony": Vörös Rébék (49-50), állatszimbólumai (varjú), felfogása boszorkányokról, nőkről, bűn és bűnhődés: Ágnes asszony (51), Az ember tragédiája - Hídavatás, Arany és Ady. Pl. Fekete zongora c. műve.
2003-01-01Arany János (1817-1882) témavázlatÉrettségi-felvétli előkészítő. Vázlat!
2003-01-01Felhőjátékok. Költészettan és ismeretelmélet kapcsolata.....Arany Jánosnál
2003-01-01A Frye-i fikciós módok, a románc és Arany János költészeteAz Arany-balladisztika románc-jellegű darabjai pl. Szibinyáni Jank, Rozgonyiné, Mátyás anyja, Szent László, Pázmán lovag.
2001-04-01Jelentős és jelentőség. Három halálvers - Arany, Reviczky, KosztolányiMég ez egyszer.../ Arany János Számlálgatom.../ Reviczky Gyula Öszi reggeli / Kosztolányi Dezső
2001-04-01Arany János verses epikájárólArany János
2001-03-01Versenyben égtek húrjaik? Még egyszer Petőfi és Arany barát-..ságáról.
2000-05-01Megjegyzések Arany János korai rózsajelkép-használatáhozA méh románca c. verse
2000-02-01Arany János modernségeArany Jánosról
2000-01-01Közelítési lehetőségek Arany János költészetéhezArany János
1999-07-01A pásztortűz lángjaAz eposz és a regény őrségváltásának néhány vonása a magyar irodalomban. Arnay János kapcsán
1999-05-01A méh románca (Arany János virágfájdalma)Arany János
1999-02-01"akármi egyéb, csak víg eposz nem"Arany János: Az elveszett alkotmány
1999-02-01Arany János moza-ikon(sóhajversek...?) Esszé. Közelítések Arany János apró műfajához ("szösszenetek" ) mai költők verseinek segítségével. Arany János: Az özvegy lakása (töredék) - Petri György: Kedvelem Arany János: Sírvers - Pilinszky János: Elég Arany János: Szép ősz, Chanson
1998-07-01Arany János költészeteArany János költészetéről
1998-04-01Még egy táltosküzdelem?Arany János: Toldi estéje. Az öreg Toldi táltos-jegyeiről.
1998-04-01Arany Szent Lászlójának....művelődéstörténeti vonatkozásai.
1998-03-01A kultusz és a műfaji hagyományok - Két Arany versFurkó Tamás, Évnapra / Arany János
1997-04-01Tömörség és változatosság a százötven éves ToldibanArany János: Toldi. Tömörség, nyelvi erő a Toldiban. Névelőhasználat más példák a változatosságra.
1997-03-01"Rólad a mese mezítlábas.."A nagyidai cigányok / Arany János
1997-03-01Anakronotoposzok avagy új-angl..A nagyidai cigányok / Arany János
1997-03-01"Olvastam, költőtárs, olvastam művedet"Arany János és Petőfi Sándor barátságáról
1996-10-01A szemlélődő elbeszélői szerepkör Arany balladáibanArany János balladáiról
1996-04-01Kísérlet A nagyidai cigányok..újraértelmezésére
1996-03-01Arany balladái és a...Bogár Imre népballada
1995-12-01A fikció historizálásárólArany János: Ál-Kont versének, A walesi bárdoknak genealógiája kapcsán. Kont-versek: Kisfaludy Károly: Az álmatlan király, A lantos; Garay János: Kont, Kont fegyvernöke, hunyadi lászló; Petőfi Sándor: Hunyadi László, A király esküje, Kont és társai; Arany János: V.László, A walesi bárdok.
1995-05-01A Szondi két apródja című ballada narratív hely- és időviszonyaiArany János: Szondi két apródja
1995-05-01Arany János három Szondi-verseArany János: Szondi, A két apród, Szondi két apródja
1995-01-01"A nagyidai cigányok" mint a "Szigeti veszedelem" travesztációjaArany János: A nagyidai cigányok
1995-01-01"A balladák virtuóz komp.."Három közismert Arany-ballada szövegtanielemzése. Ágnes asszony, Szondi két apródja, V.László
1995-01-01Képek a népi életbőlArany János néhány kisepikai alkotása: Családi kör, A Jóka ördöge, A fülemile, A bajusz.
1993-03-01A pásztortűz motívum a Toldi előhangjábanArany János: Toldi
1993-02-01Arany János és a rímArany költészetéről
1993-01-01Négy utolsó verssorArany János: Sejtelem (1882. márc. 2.)
1992-11-01Az ismeretlen AranyGondolatok Zách Klára ürügyén
1992-02-01A tapintat struktúrájaArany János: Zách Klára
1992-02-01"Ötszáz, bizony, dalolva ment lángsírba welszi bárd"Arany János: A walesi bárdok
1992-01-01"Eposzi hittel" - népi hiedelmekrőlArany János Bolond Istók című művének első énekéről
1990-01-01Arany János Dante ódájaArany János: Dante
1986-03-01Arany János a Bánk bánrólBánk bán / Katona József. Arany János Bánk bán- tanulmányáról
1986-03-01A "Tengeri hántás" versformájáhozArany János: Tengeri-hántás
1986-02-01Arany János betegségeiArany Jánosról
1984-04-01Arany János Toldijának versmértéke és ritmusaArany János Toldi című művéről
1984-01-01Arany János Széchenyi-ódájaArany János: Széchenyi emlékezete
1983-04-01A nagyidai cigányok értelmezéséhezArany János: A nagyidai cigányok
1982-10-01Az elveszett reményKapcsos könyv "Új folyama" / Arany János őszikék, kései balladák
1982-08-01Kérdések a Buda halála körülArany János: Buda halála
1979-01-01Arany János: Az örök zsidó című versének értelmezéseArany János: Az örök zsidó
1976-02-01Távolodás a romantikától, egy összetettebb személyesség jegyébenArany János: Évek, ti még jövendő évek
1964-01-01Három félreértett Arany János-versArany János: Gondolatok a békekongresszus felől verselemzés
1964-01-01Az örök zsidó / Arany Jánosverselemzés
1964-01-01Arany János és Gustave Planche Vojtina Ars poéticájaVojtina Ars poeticája / Arany János
Arany János: Toldi-trilógiaelemzés
Közelítések a Toldi szerelméhezelemzés
Arany János: Ez az életverselemzés
Arany János: V. Lászlóelemzés
Arany János: Széchenyi emlékezeteelemzés
Arany János: Epilogusverselemzés
Arany János: Évek, ti még jövendő évekelemzés
Arany János: Családi körelemzés
Arany János: Szondi két apródjaelemzés
A nemzeti óda újjászületése Arany költ.. Rendületlenülelemzés
A nemzeti óda újjászületése Arany költészetében. Magánybanelemzés
Arany János: A walesi bárdoka tizenhárom-tizennégy éves diákoknak
Arany János: Buda halálaelemzés
Arany János: Hajdanában - danábanelemzés
Arany János /1817-1882/Érettségi-felvételi témakörök, tételek Részletesebben tárgyalt művek : Toldi estéje 59-61 Öszikék 61-63
"Nálam főleg a compositioban van a poézis""Arany János poétikája és költői gyakorlata.
Áttörés az archaikumbaA folklór mélyrétegei és archaikus típusú remitologizációs perspektívák Arany János balladáiban
Zács Klára körülArany János: Zách Klára c. balladájának verseléséről.
"Száll az ének, szájrul szájra..."Versekkel a csodaszarvas nyomában. Rege a csodaszarvasról, Buda halála / Arany János. Turáni induló / Babits Mihály. A csodaszarvas / József Attila Újévi vásárfia - Tiszántúli köszöntő / Gulyás Pál Hidi vásár / Illyés Gyula Zalai vásár / Keresztury Dezső
Madách és Arany SzliácsonMadách és Arany találkozása Szliácson,1862-ben
Arany János: Naturam furca expellasverselemzés
A megbékélés költészete. Arany János : A lepke
Az Arany-balladák tragikumáhozArany János balladái. A tragikum változatai
Arany János: Rege a csodaszarvasrólRege a csodaszarvasról / Arany János Versek és elemzések az általános iskola 3.osztálya számára.
Arany János: Mátyás anyjaMátyás anyja / Arany János Versek és elemzések az általános iskola 3. osztálya számára.
Az ismeretlen AranyZách Klára / Arany János. Gondolatok Zách Klára ürügyén.
Buda halálaArany János: Buda halála
Arany Toldija és a magyar verselés történeteArany János: Toldi
A Toldi mitológiai háttereArany János: Toldi
Arany János: Szondi két apródjaSzondi két apródja / Arany János
Arany János: Összelelemzésvázlatok!
Arany János: Az örök zsidóelemzésvázlatok!
Arany János: Ágnes asszonyelemzésvázlatok!
Arany János: Epiloguselemzésvázlatok!
Arany János: Kertbenelemzésvázlatok!
Arany János: Letészem a lantotelemzésvázlatok!
Arany János: Mindvégigelemzésvázlatok!
Arany János: Tengeri-hántáselemzésvázlatok!
Arany János: V.Lászlóelemzésvázlatok!
Zrínyi és TassoZrínyi Miklósról és Tasso-ról
Válasz PetőfinekVálasz Petőfinek / Arany János
Arany János: Letészem a lantotelemzés
Arany János: Reményem, Összel, Kertbenelemzés
Vágtat a ló..., Mint egy alélt vándorVágtat a ló..., Mint egy alélt vándor / Arany János
Visszatekintés, Az ihlet perceVisszatekintés, Az ihlet perce / Arany János
Balzsamcsepp, A lejtőnBalzsamcsepp, A lejtőn / Arany János
Epilogus, Mindvégig / Arany JánosArany János verseinek elemzése
SzederindákTengeri-hántás / Arany János. Népi hiedelmek a Tengeri-hántásban.
Népnemzeti népképzelet avagy posztkoloniális lelkiismerettel..Nagy-Idán. A nagyidai cigányok / Arany János
Személyes jelenlét és líra a poeta doctus naiv eposzában.Buda halála / Arany János
A beteljesített szerepek verseRozgonyiné / Arany János
Az antistruktúra szabadságharcaSzondi két apródja / Arany János
Naiv rege a teljességrőlRege a csodaszarvasról / Arany János
Arany János: Részlet a "Buda halála" tizenegyedik énekéből
Arany János: A vigasztaló
Néhány észrevétel Murány ostromárólArany János: Murány ostroma
"Aranyálom" - Arany álma, a nemzeti eposzArany János kísérletei a nemzeti eposz megteremtésére. Toldi, Csaba-trilógia, ill. Buda halála.
Arany János: Toldi estéje, Ágnes asszony, Szondi két apródjaA walsi bárdok, Letészem a lantot, Kertben, Az örök zsidó, Epilógus
Arany János: Toldi estéje, Ágnes asszony, Szondi két apródj..a, A walesi bárdok, Letészem a lantot, Kertben, Az örök zsidó, Epilógus
Az összehasonlító elemzésKosztolányi Dezső :Kip-kop, köveznek és Szabó Lőrinc :Ipoly füzei feladat: Arany János : Vágtat a ló... és Ady Endre : Lelkek a pányván
Arany János: A walesi bárdok
Arany János: Epilogus
Arany János: Buda halálaregényelemzés
Parlagok múzsája.Arany János : A nagyidai cigányok
"környékezi már néminemű kétség"Arany János: A nagyidai cigányok
Arany János..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőkne.k.
Arany János: Családi körelemzés
Arany János: Emlények, I-III.elemzés
Arany János: A walesi bárdokelemzés
Arany János: Magánybanelemzés
Arany János: Epilóguselemzés
Arany János: Szondi két apródjaverselemzés
Arany János: Juliska elbujdosása (1850)
Arany János: Toldiverselemzés
Arany János: V. Lászlóverselemzés
Arany János: Szondi két apródjaverselemzés
Arany János: A walesi bárdokverselemzés
Arany János: Vörös Rébékverselemzés
Arany János: Ágnes asszonyverselemzés
Arany János: Hid-avatásverselemzés
Arany János: Zács Kláraverselemzés
A fragment fölénye (Arany János: Balzsamcsepp)
A fragment fölénye (Arany János: Még ez egyszer...)
Géniuszok találkozása (Petőfi és Arany barátsága)
Arany János és az epikus perspektívaAz elveszett alkotmány, Toldi, Bolond Istók, Toldi szerelme; Toldi estéje, A nagyidai cigányok, Szép idők, Daliás idők, Buda halála
Arany János eposzírói pályakezdése (Az elveszett alkotmány)
Ahasvérus és Tantalusz (Egy különös Arany-versről)Az örök zsidó / Arany János
Arany János és az epikus perspektívaAz elveszett alkotmány, Bolond Istók, Toldi, Toldi szerelme; Toldi estéje, Buda halála, A nagyidai cigányok, Daliás idők stb.
Még egyszer a lírikus Aranyról (1847-1861)Arany János lírája a Válasz Petőfitől a Magányban c.versig.1847-61. A korszak elemzett versei : Télben 86-88.p.; Álom-való 88-9.p.; Fiamnak 90-91.p.; Kertben 91-94.p.;Visszatekintés 95-98.p.; három vers összehasonlítása : A pusztai fűz, Ösz végén és Hiú sovárgás c.98-100.p.; Magányban 100-104.p.
Az Őszikék titkaArany János: Őszikék
Tetemrehívás / Arany Jánoselemzés
Arany János apró műfajaForgácsok és rögtönzések
Arany János: V. Lászlóverselemzés
Arany János : Vásárban(Verselemzés)
Arany János : Az elkésettVerselemzés
Narrátori technikák Arany János két művébenNarráció Arany János Családi kör és Ágnes asszony c. művében.
A fragment fölénye (Arany János: Balzsamcsepp)Arany János: Balzsamcsepp
A fragment fölénye (Arany János: Balzsamcsepp, Még ez egysze
A fragment fölénye (Arany János: Még ez egyszer...)Arany János: Még ez egyszer...
Arany János: Mátyás anyjaVersek gyerekszemmel. Bevezetés a versek világába.
Arany János: Rozgonyinéelemzés
Arany János: Bor vitézelemzés
Arany János: Szondi két apródjaelemzés
Arany János: A walesi bárdokelemzés
Arany János: Tengeri-hántáselemzés
Arany János: Nemzetőr-dalelemzés
Arany János: Katalinelemzés
Arany János: Családi körelemzés
Arany János: Őszikékelemzés
Bevezetés Arany János "Toldi"-jához...
Arany János "Toldi"-járól (Világkép és stílus)
Arany János: V. László
Arany János: Az Alföld népéhezverselemzés
Arany János: Családi körelemzés
Arany János: Katalinelemzés
Arany János : Toldi /trilógia/(Talentum műelemzések)
Arany János: A walesi bárdokelemzés
Arany János: Kozmopolita költészetelemzés
A kompozíció harmóniateremtő szerepe az elegico-ódábanArany János Letészem a lantot c. versének elemzése
Arany János (1817-1882) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.
Az eleve elrendelés poétikájaArany János eposzelméletéről.
A bűn és a bűnhődés motívumának érvényesülése......Arany János balladáiban.
Költői hitvallások a magyar irodalomban szabadon választott
Arany János: Kertbenverselemzés
Elbizonytalanodó moralitás, ironikus életképArany János: Kertben
Humor, groteszk, népi nevetés a Bolond IstókbanBolond Istók / Arany János
A nagyidai cigányok komikumárólA nagyidai cigányok / Arany János
A "Kapcsos könyv" és az ŐszikékArany János
Petőfi és Arany (1910)Babits Mihály Nyugatban megjelent tanulmánya. Szellemtörténeti megközelítés.
Arany János: Az örök zsidóverselemzés
Arany János balladáiÉrtekezés, elemzett balladák: Ágnes asszony; Tetemre hívás; Vörös rébék.
Az első "modern" verseskönyv, a "Kapcsos könyv"Arany János
Arany János és az 1849 utáni lírai korszakŐszikék
Arany János Őszikéi/Péterffy Jenő tanulmánya A "hallgató Arany és az Őszikék / Nacsády József tanulmánya A.J. Kapcsos könyvéről / Keresztury Dezső + Barta János, Sőtér István, Bori Imre, Kerényi Károly tan.(ld. ott is)
A Pázmán lovagArany "víg balladája"
Arany János (1887)Riedl Frigyes pozitivista szemléletű Arany-monográfiájának részlete, melyben nem fejlődésrajzot kíván adni, hanem "egy rendkívüli szellem természetrajzát kísérli meg"
Arany János Őszikéi (1888)Pozitivista szemléletű elemzés.
Petőfi és Arany (1910)szellemtörténeti értelmezés
Arany János, a gondolkodóemlékbeszéd
A gyermek és a szivárvány / Arany JánosKiknek, miképpen és miről szól Arany János verse?
Arany János és balladáiáltalános iskolásoknak. esszé
Összehasonlító elemzések 2.Szabó Lőrinc: Különbéke Arany János: Epilogus
Összehasonlító elemzési feladatok1. Arany János: A rab gólya és Tompa Mihály: A gólyához 2. Babits Mihály: Régen elzengtek Sappho napjai és Tóth Árpád: Isten törött csellója, hallgatok 3. Ady Endre: Hazamegyek a falumba és József Attila: Falu c. versei összehasonlító verselemzési segédlet kérdés - válasz formájában
Késő vanArany János: Bolond Istók
Arany János: Toldi;Toldi szerelme; Toldi estéje cselekmény, elemzési segédlet
Az összetett stílus jegye Arany 1849 előtti lírájábanElégia; A rab gólya; Czakó sírján
Az összetett lírai hang legjellemzőbb képviselőjének...az "Ősszel"-nek elemzése
Az összetett stílus példái különböző...fejlődési szakaszokban. Arany János: Kertben; A lepke
A ballada, mint az összetett stílus jellemző műfajaArany János
Az Őszikék és az összetett stílusAranyJános
"...Ikerszülöttek, egymás kiegészítői..."Petőfi és Arany kettős kultusza és kettős kanonizációja.
Bűnbeesés és megtisztulás1846 Arany János: Toldi
Az értelmezésmódok ütközőpontjában:a ballada, az allegória és a palinódia 1856 megszületik a Szondi két apródja
Ballada és románc1857 Arany János: A walesi bárdok
Strófák a Buda halálárólAdy Endre esszéje (1911)
Arany estéjeKosztolányi esszéje (1917)
Arany erotikájárólVas István esszéje (1982)
Arany János: Letészem a lantotverselemzés, vázlat
Arany János: A lejtőnverselemzés, vázlat
Arany János: A rab gólyaverselemzés, vázlat
Arany János: Az örök zsidóverselemzés, vázlat
Arany János: Epilogusverselemzés, vázlat
Arany János: Kertbenverselemzés, vázlat
Arany János: Magánybanverselemzés, vázlat
Arany János: Naturam furca expellasverselemzés, vázlat
Arany János: Ősszelverselemzés, vázlat
Arany János: Válasz Petőfinekverselemzés, vázlat
Arany János: Visszatekintésverselemzés, vázlat
A fordítást ellenőrizte: Arany JánosAz első teljes magyar Shakespeare az 1860-as években vált valóra. Arany János és kora műfordítói gyakorlata. (1967)
"A tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek"Arany János a mai civilizációról
"Népies-nemzeti", "nemzeti klasszicizmus"A nemzeti irodalom hagyományközösségi szemlélete 1860 Arany János: Naiv eposzunk
"Nem mintha már teljesen elégült volnék dolgommal"1866 Arany János Hamlet fordítása
Arany Jánospályakép, (1817 - 1882)
Arany János kikacsintAvagy a műből éppen kilépő költő esszé
Arany János és Az elveszett alkotmányArany János művéről
Tengeri-hántásArany János verse
EpilogusArany János verse
Baudelaire-problémák és a magyar lírai modernség...néhány kérdése
Egy irodalmi program allegóriájaArany János: Rózsa és Ibolya és a magyar népmesekincs.
"Isten egészbe' működik"Arany János - költői portréja. esszé
Düh és megtérésArany költészete - Ady költészetében
A lanttól a tamburáigKísérlet egy ars poetica kulcsfogalmának értelmezésére. Arany János költői hitvallásáról.
A ballada mint mítoszA történelmi hősök mitizálódása a ballada műfaján keresztül Arany János: Szondi két apródja c. költeményében. Betekintést ad Arany költészetének kettősségéről szóló irodalomtudományi írásokba is. Irodalomtörténeti megközelítésben.
Az Arany-kor igézeteTisztelgés Arany János előtt
A bűn felfed(ez)éseMentális reprezentációk Arany János balladáiban
Újrahasznosítható-e a bolondság?A verses regény helye a kortárs magyar irodalomban