József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | nyelv

65 db találat
Dátum downCímLeírás
2020-12-01Nyelvi elemzés a krimiben és a krimin túlInterjú Petykó Márton nyelvésszel
2020-03-01Idiómák és idiotizmusokA spektrális öröklés gondolata Thienemann Tivadar kései nyelvfejtésében
2020-03-00Nyelvkritika és lírai hagyomány Borbély SzilárdnálBorbély Szilárd költészetéről
2020-01-01Kölcsey Ferenc nyelvtudományi munkáirólKölcsey, a filológus
2018-11-01A költészet halálaiA nyelv önábrázolásának két példája Borbély Szilárdnál
2018-07-01"A részecskestruktúra adja az élénkpiros színt"A természettudományra jellemző nyelvhasználat és szemléletmód nyomai kortárs verseskötetekben
2017-11-01Gondolkodás, emlékezet és nyelv a modern irodalombanGondolkodás, emlékezet és nyelv a modern irodalomban
2017-09-01Irodalom és nyelvi tudat a magyar modernségbenIrodalom és nyelvi tudat a magyar modernségben
2017-03-01Archaikus elemek Arany János költői nyelvébenTanulmány Arany költői nyelvéről
2016-07-01Traumatizált grammatika Borbély SzilárdnálBorbély Szilárd: A Testhez című verseskötetéről
2016-04-01Versnyelvi virtuozitásKovács András Ferenc költészetének és az Adventi fagyban angyalok című kötetének néhány poétikai sajátosságáról
2016-03-01A nyelvteremtő Bella IstvánBella István költészetéről
2016-02-01Karinthy Frigyes és a nyelv háborújaKarinthy Frigyes: Krisztus és Barabbás című kötetéről, annak írásairól.
2016-01-01Az élőszó imitálása Szép Ernő regényeibenTanulmány Szép Ernő regényeinek nyelvhasználatáról
2015-01-01Egyszólamúság vagy együtthangzás?Útban a többnyelvűség felé. Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött című regényének szövegalkotásának, nyelvezetének, nyelvi rétegeinek vizsgálata; párhuzamba állítva Gustave Flaubert: Bovarynéjával.
2013-11-01BudapestizmusokA pesti nyelv
2013-06-01Nyelvi próbatételekA kísérlet etikája Kosztolányinál. (Esti Kornél)
2013-04-01A "belső szó" adomány és tanúsága közöttGadamer nyelvszemléletének nyomain
2013-04-01Bébé, te csecsemőGyermeknyelviség és nyelvszemlélet Ottlik Budájában
2012-10-01Az elégtelen, ám elengedhetetlennyelv: Descartes, Spinoza, Leibniz
2012-09-01Folytassa, kérem! A folytathatatlantHogyan olvashatjuk újra Weörös Sándor elfeledett költeményeit kortárs korpuszaink?
2012-06-01Gertrudis színre lépA Bánk bán többnyelvűsége.
2012-05-01A látás logikájaAvagy a szem esze és szíve
2012-05-01Az erőszak reprezentációja Krasznahorkai LászlóMax Neumann Állatvanbent című kötetében
2012-03-01Nyelv és közösség, irodalom és identitásKosztolányi Dezső identitásfelfogása kapcsán. (Lidérc, Szürke glória)
2012-02-01Nyelvi robbanásveszélyNyelvi bravúrok a magyar irodalomban
2012-01-01Csoóri Sándor és Esterházy Péter nyelvszemléletérőlKét nyelvszemlélet, két azonosságmodell. "Mindegyik szóban ott vagyok én."(Cs.S.) "hűséggel nem az országomnak, nem a hazámnak tartozom, nem az osztályomnak, ha van, nem a családomnak, van, hanem egyes-egyedül a nyelvnek tartozom, a magyar nyelvnek."(E.P.)
2011-04-01Babonák és hiedelmek a nyelvhasználatbanEsszé a nyelvhasználatban előforduló babonákról
2011-03-01Varázslat és rendszer- Kosztolányi Dezső és József Attila nyelvszemléletéről
2011-02-01Szilágyi Domokos nyelvszemlélete...és a recepció ambivalenciái
2011-02-01Alany, szubjektumNyelvtani alany; Szépirodalmi alany; Közvetlen alany - szubjektum megfelelés; Mondattani alany - lírai beszélő szubjektum; Önmegszólítás; Szubjektivizáció; Személytelenítés; Alanykiterjesztés; Alanyvegyülés; Alany és szubjektum: összefoglalás
2011-02-01Szilágyi Domokos nyelvszemlélete és a recepció...ambivalenciái; A fogalmazás kaptatóin (versolvasási gyakorlat)
2010-08-01Kulcsok a Karneválhoz II.Hamvas Béla: Karnevál c. regényéről
2010-07-01Sütő András és a "a létében szorongó nyelv""Nyelvéből kiesve: létének céljából is kiesik az ember"
2009-11-01Nyelv-diszkurzivitás-művészet......Weöres Psychéjében.
2009-02-01Szemünkbe előrenyomuló nádasokNyelviség, arhaikum, tér-idő fogalmak Serfőző Simon költészetében
2009-01-01Az olvasás medialitásának összefüggései...Kosztolányi irodalomszemléletében.
2007-12-01A közhely színeváltozásaParti Nagy Lajos prózájáról
2007-04-01Nyelvi képekSütő András. Egy lócsiszár virágvasárnapja c. drámájában
2007-04-01Új szavakat eprészve - nyelvünk erdőzúgásáigSütő András: Anyám könnyű álmot ígér c. műve az általános iskola felső tagozatos készségfejlesztő óráin.
2006-09-01A "Bánk bán" nyelvérőlArchaizál-e Katona?
2005-05-01Nyelv, tudományok, nemzetVázlat a felvilágosodás egyik sajátosságáról
2005-05-01Pillanat és távlatA móriczi és Németh László-i szövegalkotás interferenciái
2005-03-01Móricz Zsigmond Rokonok c. regényéneknyelvi sajátosságai
2003-04-01Hol "lakott"a funtineli boszorkány?Wass Albert: Kunyhó a Komárnyikon c. regényének nyelvi világa (tájszavak)
2002-10-01"...És hát játszik az ember!Nonszensz játékok és gyermeki neologizmusok Lázár Ervin nyelvi játékaiban.
1996-01-01A nyelv fennköltségének megvonása...Esterházy Péter prózájában. A nyelvileg kifejtett vagy bennfoglalt informalitás irodalmisága.
1994-08-01Kosztolányi nyelvszemléleteKosztolányi Dezső: Nyelv és lélek
1993-11-01Nyelv-iskolaNyelvteremtés Esterházy Péter prózájában
A cigány mese jellemzői...egy gyermeknyelvi narratívában
Kosztolányi, Hollós István és a...nyelv pszichoanalitikus felfogása
"Istennőm, végzetem, mindenem, magyar nyelv!"A magyar nyelv kultikus megközelítései.
A nyelvi és irodalmi ízlésvita nagy, nyilvános szakasza1813 Mondolat
"Erős várunk, a nyelv"Kosztolányi az anyanyelvről
Kosztolányi gondolatai a nyelvrőlK.D. 1905-1936 között 60 lapban publikált különböző műfajú írásokat, melyek témája sokszor a nyelv volt.
Dante költői szándékaAzIsteni színjáték nyelvi rétegei.
A költői film; A forgatókönyv mint..."másik struktúra felétörekvő struktúra" és egyéb filmes írások
Nyelvi és nem nyelvi jelzések szerepe az Ida regénye...című mű egyik kulcsjelenetében
A nyelv szenvedélyes búváraGárdonyi nyelvi, stilisztikai jelentősége.
"anythongue athall" - avagy bármély nyalwen:a nyelvi identitás meta-tematizációja a Finnegans Wake-ben uez a tanulmány angol nyelven is the Methathematisation of Language Identity in Finnegan Wake
"impulsory irelitz":James Joyce, a Berlitz Nyelviskola és az angol újratanulása ugyanez a tanulmány angol nyelven is: James Joyce, the Berlitz School and the unlearning of the English Language
Apokalipszis, nyelv, történelemApokaliptikus vízió a posztmodern magyar irodalomban; A nyelv önleleplezése; A végről való beszéd (Baudrillard); A történelmi tapasztalat
Kollokvialitás és pátoszVörösmarty: A vén cigány c. versének nyelvi rétegei
Ki beszél(t) itt latinul?A latinitás és a latin nyelv szerepe a XIX. századi magyar életben és elbeszélő irodalomban. Jókai Mór: Eppur si muove, És mégis mozog a föld (1872). Jókai és a nyelvi többszólamúság. Mikszáth Kálmán az élőbeszéd illúziójának megteremtésére használt latin szavakat, kifejezéseket. (Új Zrínyiász)
Kétnyelvűség a huszadik századi irodalombanHárom olyan író munkásságáról, akik nem első nyelvükön írták műveik nagy részét. Legfőképpen Samuel Beckettről, érintőlegesen Joseph Conradról és Vladimir Nabokovról.