József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | emlékezet

66 db találat
Dátum downCímLeírás
2021-03-00Lelkek üzeneteA roma holokauszt népi emlékezete
2019-12-01A nemzeti önkritika mint múltfeldolgozásEmlékezetpolitika a kelet-közép-európai irodalomban és filmben
2017-11-01Gondolkodás, emlékezet és nyelv a modern irodalombanGondolkodás, emlékezet és nyelv a modern irodalomban
2017-07-01Anne Frank mint emlékezethelyA kulturális trauma és a nemzeti hovatartozás performatív megalkotása
2015-11-01Emlékezés, trauma és személyes narratíva Csender Levente prózájábanCsender Levente három novellájáról: Szűnőföldem; Sanyi utazása; A folt.
2015-05-01Írás-tudásVisszaemlékezés visszaemlékeztetés Balla Zsófia PaterNoster című versében.
2015-02-01Márai Sándor, Joseph Roth, Stefan ZweigA gyertyák csonkig égnek összehasonlító elemzése. Roth: Radetzkymarsh (1932) és a zenei utalások. Stefan Zweig: A tegnap világa (1942) - múlt és jelen, emlékezés.
2014-01-06A személyes emlékezet filozófiájaHolokauszt emlékezet
2013-02-01Az emlékezés tévedései Beckett és Stoppard drámáibanSamuel Beckett Az utolsó tekercs és Tom Stoppard Travesztiák című drámáiról.
2013-01-01Mozgás-, hang-, íz-, szag-, tér-és szövegterápiaKirály Kinga Júlia: A test hangjai
2012-12-01Költészet és ideológiaEmlékezetpolitika és groteszk Petri verseiben
2012-09-01A zóna ideje, avagy közép-európai emlékezetalakzatokNagy Gáspár költészete az emlékezet, a közösségi emlékezet fényében.
2012-07-01Emlékezet és személyiségJózsef Attila költői motívumrendszeréről
2012-03-01Purgatóriumi emlékmunkaEmlékezés és vezeklés az Isteni színjátékban.
2011-07-01Különös időkIdő, emlékezés és képzelet Krúdy Gyula Nagy kópé c. regényében.
2011-07-01Emlékezés és időbeliség formáiBeney Zsuzsa költészetében
2011-03-01Vissza a múltbaAz emlékezés tematikája fiatal magyar rendezőknél
2010-07-01Az emlékezet stratégiáiErdélyi emlékiratok a huszadik század második felében. Bartalis János, Kacsó Sándor, Kemény János, Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő (az erdélyi magyar irodalom születése). Nagy István, Méliusz József az emlékek politikai "áthangolása"
2010-06-01Elszakíthatatlan élettársunk: a múltA feledés mint a megbocsátás aktusa, az emlékezés mint az amnesztia tagadása, a zene mint a félelemmentes létmód kiteljesülése Bálint Péter első regényében
2010-04-01Lírai hang, emlékezés, fikció Szabó Lőrinc...két kései versciklusában: Tücsökzene, A huszonhatodik év
2010-03-01Az elfe(le)dés, avagy a felfedés könyveGarcía Márquez: Száz év magány
2010-01-01A lélek hosszaAz emlékezés mint létmód Radnóti Miklós Bori noteszének néhány darabjában, különös tekintettel a Levél a hitveshez c. versre
2009-11-01A város mint az emlékezet médiumaKrúdy Gyula: Budapest vőlegénye
2009-07-01Mítosz, emlékezet, kockázatWeöres Sándor mítoszi versei. A weöresi mítosz esztétikájának bemutatása: Hetedik szimfónia (Mária mennybemenetele)
2009-05-01Az emlékező "Te"Dialógus, emlékezés, temporalitás Tóth Krisztina költészetében.
2009-01-01Történelmi tapasztalat és történelemkutatás...Ricour felfogásában
2008-02-01Monarchia-diszkurzus és az emlékezés terei...Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban c. regényében
2008-01-01Család, falu, nemzetAz emlékezés színterei az Életem regényében. Móricz Zsigmond művéről
2007-10-01Trópus és jelentésképzésAz emlékezés szemantikája Mészöly Miklós Anyasirató c. novellájában.
2007-04-01Vendégszövegekből szőtt identitástörténet(ek)Miklya Luzsányi Mária: Te csak tánczolj szépen
2006-07-01Az emlékezés mint életértelmezésAdy Endre két kevéssé ismert versének tükrében: Este a Bois-ban (1904); Megint párizs felé (1909)
2005-07-01Az emlékezet anatómiájaResnais, Bergman, Tarkovszkij
2005-04-01AnamnéziaIdő, emlékezés, felejtés Wong Kar-wai filmjeiben
2005-03-01Történelem és emlékezés a kortárs történelmi regénybenDarvasi László. A könnymutatványosok legendája; Márton László: Árnyas főutca, Testvériség stb.
2005-01-01Elégia és búcsú mint emlékezet a nyelvbenArany, Mörike, Vörösmarty
2003-10-01Szindbád és a többiekSzindbádnak mint utazónak irodalmi előképei. Homérosz: Odüsszeusz; Milan Kundera: Nemtudás; Márai Sándor: Béke Ithakában, Szindbád hazamegy; James Joyce: Ulysses.
2003-04-01A fikcióteremtő emlékezetAz emlékezet, memnotechnika és irodalom (és politika). Akutagawa*: A vihar kapujában, Proust: Az eltűnt idő nyomában, Borges: Funes, az emlékező.
2003-04-01Emlékezet és felejtés, intentio és distencióEsterházy Péter Harmonia caelestis c. regénye és Szent Ágoston
2001-03-01Az elsajátítás alakzatai (Emlékezés, álom és történet Krúdy..Gyula Szindbádjában.
1999-07-01Az emlékezés gyümölcshozó...Az eltűnt idő nyomában / Marcell Proust Jelen és múlt szerkezetmeghatározó szerepe Proustnál és más regényíróknál.
1999-06-01Az emlékezet mint szövegMnemotechnikai szerkezetek József Attila két versében: Háló, Sárga füvek
1999-04-01Talán száz, talán ezer éjszakaA találkozás mint az idő és az emlékezés kontúrja Bálint Péter Búvópatak című regényében
1998-05-01Az emlékezőt író regényNádas Péter Emlékiratok könyve című könyvéről.
1995-02-01A halottak rendjeJuhász Ferenc emlékezetstílusáról: leginkább József Attilát idéző verseiről.
1994-06-01A lírai mnemotechnika és..."újraírása"Kovács András Ferenc
1994-04-01"Bennem a múlt hull, mint a kő..."Az emlékezés folyamata a kései József Attila-versekben.
1991-11-01Vers és egyensúlyAz emlékezet alakzatai Csorba Győző költészetében.
1987-06-01Alkat és emlékezetKassák Lajos kisepikájának egy típusáról. Egy emlék hálójában Mélyáram
Az álmok és az emlékek pikareszkje : Lovik Károly (1874-1915A modern magyar elbeszélés születése.
A kép tárgyszerűségének emlékező-álmodozó fellazítása.ProustAz eltűnt idő nyomában / Marcel Proust
A fikcióteremtő képzeletAkutagawa A cserjésben c. elbeszélésének lélektani elemzése.
Emlékezet; RegényidőkLengyel Péter prózájában
Az emlékezés regényírója:Lengyel Péter
A gúnyos bolyongásavagy Sebastian Knight emlékezetének több arca (töredezett emlékezet és idegenség-élmény)
Rím és értelemKosztolányi és a rímek. K. tizenegy rímet gyűjtött az emlékezet szóra, "komolyak"- Negyven pillanatkép 31. darabja, Emlékezet; "csacsi rímek" - Ujjgyakorlat, "badarok".
"Az emlékezet,amely váratlanul valahonnan ide tévedt"- Emlékezés és halmozás Krúdy N.N. című kisregényében
A fénykép mint emlékkép a szövegbenesszé,elemzés
Magántörténelem-mitikus történetKrúdy Gyula műveiről
MaggiÉtel által történő helyettesítés és evés által történő emlékezés Krúdy Gyula: Isten veletek, ti boldog Vendelinek! című novellájában
Kacskaringók Krúdy Gyula szövegvilágábanJavaslatok a szövegalkotási eljárások tanításához. Óravázlat
Élmény, emlékezet, értelmezésJókai-művek a forradalomról és a szabadságharcról. Az emlékezet fenntartása: Forradalmi és csataképek 1848- és 1849-ből (tárgyias megörökítés) Egy bujdosó naplója (személyesség, reflexivitás). Női önfeláldozás példái is a forradalom és szabadságharchoz köthetők. (Politikai divatok, A kőszívű ember fiai, A tengerszemű hölgy, Börtön világa) Későbbi regények: szatírikus hang. (Enyim, tied, övé; Egy az Isten; Akik kétszer halnak meg; Kiskirályok)
A lineárisan szerveződő múltTeraszos tájkép - és az emlékezet
A térré vált jelenlétA Föld emlékei - és az emlékezés
Önértéstörténet és emlékezéstapasztalatMezey Katalin válogatott novelláiról
A tabuizálástól a kultuszig. Az Aranycsapat 1957 utáni mozgóképi emlékezetérőlAz Aranycsapat emlékezete a mozgóképkultúrában
Átok vagy csoda? A berni döntő magyar irodalmi emlékezetérőlSzabó Lőrinc: Vereség után; Darvasi László: A másik berni csoda; Esterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyére; Benedek Szabolcs: Focialista forradalom