József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Fénymásolat/P

103 db találat
Dátum downCímLeírás
2009-08-01A személyiség maszkjaiSzerep és személyiség viszonya Pirandello (Hat szereplő szerzőt keres) és Brecht műveiben
2008-07-01Ha alexandriai vagy...Pier Paolo Pasolini két korai, mégis posztumusz kisregényéről (Amado mio, Tisztátalan cselekedetek)
2008-06-01Az Apokrif - fantázia egy késő-modern...személyesség konstrukció lehetőségeiről Pilinszky János: Apokrif
2008-06-01Dolgok - jelek - jelenlétAz írás Pilinszky Apokrif-jében
2008-06-01"Valamikor a paradicsom állt itt."Pilinszky János: Apokrif
2007-02-01Pilinszky János: Négysorosverselemzés
2006-04-01A tenger mint temporalitásAz idő és a másik Pilinszkynél
2006-03-01Szempontok Pilinszky JánosNégysoros című költeményének értelmezéséhez
2002-05-01A tékozló remény- Pilinszky Apokrifja a Camus-i apokalipszisfényében. Apokrif / Pilinszky János; A pestis / Albert Camus
2000-11-01Parti Nagy Lajos Hősöm tereelemzés
2000-09-01GalambapokalipszisHősöm tere / Parti Nagy Lajos
2000-04-01A visszavonhatatlan pusztulás víziójaPilinszky J.:Utószó
2000-01-01Marcel és a társadalmi felemelkedés - Az interakció piaciviszonyai Proust Az eltűnt idő nyomában c. regényében.
1998-12-01A veszendő személyiség nyomában. A századvégi Proust-recepcióProust, Marcel: Az eltűnt idő nyomában
1998-12-01Kettős oltárképPilinszky János : Zűrzavar; Valaki című verseinek elemzése
1998-06-01Parti Nagy Lajos, Sárbogárdi Jolán: A test angyalaelemzés
1998-03-01Petőfi "talpraesett" szatírájárólPetőfi Sándor: Készülj, hazám!
1997-08-01Az "anyaghiba" poétikájaPetri György költészetéről
1997-08-01Parti Nagy Lajos és Sárbogárdi JolánP.N.L.: Sárbogárdi Jolán: A test angyala
1996-07-01Széljegyzetek a regényírásról.(Proust - olvasat több regiszterben) A tanulmány témája:a prousti mű párhuzamba állítása más művészeti alkotásokkal. /Proust:Az eltűnt idő nyomában/
1996-03-01Petőfi Sándor : Reszket a bokor, mert...óravázlat
1995-07-01NyelvhúsParti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton
1995-05-12Fabó Kinga költő ajánlja a közeli hetek újdonságaiból: Sylvia Plath NaplójárólPlath, Sylvia: Napló
1995-04-01Metamorphoses prosaeParti Nagy Lajos: Hullámzó Balaton
1995-01-12A classic típusú Balaton szeletParti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton
1995-01-01"Az égi tó partján.."A menedék metaforái Platonov hőseinek álmaiban. Andrej Platonovról
1994-10-01A "mozdulatlan" dinamikájaPilinszky János esztétikájához. Állókép (mozdulatlanság) dinamikája Pilinszkynél
1994-04-01Az Én elmozdulásaPetri György: Sár
1994-03-01Borisz PaszternakSzovjet-orosz költő, íróról
1993-11-01"Egyedül Istennek írunk"Adalékok egy Pilinszky-vers értelmezéséhez: Ama kései
1993-08-01KudarcaimbólPilinszky János: Harmadnapon, Ravensbrücki passió
1993-04-01Jegyzetek Pilinszky János két versérőlPilinszky János: Halak a hálóban; Intelem
1993-04-01A "szirénasíphangú dal"Petőfi Sándor: Kemény szél fúj
1993-03-01Az ellentét kifejezőeszközei Petőfi Sándor Csalogányok és pacsirták című versébenPetőfi Sándor: Csalogányok és pacsirták
1993-03-01Kettős regény A "Zsivago doktor"-rólA "Zsivago doktor"-ról. Borisz Paszternak regénye
1993-02-01Andrej Platonov "Csevengur" c. regényeelemzés
1993-02-01Borisz Paszternak "Zsivago doktor"c. regényének alkotásfilozófiai koncepciójaPaszternak, Borisz: Zsivago doktor
1993-01-01Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?elemzés
1992-08-01Húszévesek parádéjaPuskin: Ruszlán és Ludmilla
1992-06-01De dignitate amorisPetri György "szerelmi költészetéről"
1992-04-01Polcz Alaine magánfreskójaPolcz Alaine: Asszony a fronton
1992-04-01Mi a költő?A költői szerep értelmezése Petőfinél.
1992-03-01Ember, Igazság, EgyetemességBorisz Paszternak Zsivágó doktor c. regényének elemzése
1992-03-01A megtalált Nevek. Nevek Az eltűnt időben. (onomasztika)Proust és Az eltűnt idő nyomában c. regényének nevei, onomasztikai rendszere
1992-02-01Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében (4)A hasonlattípusok jelentéstani értelmezése (4.)
1992-01-01A balladaszerű novella megjelenésePetelei Istvánnál
1992-01-01Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében (3)A hasonlattípusok jelentéstani értelmezése (3.)
1991-12-01Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében (2.)A hasonlattípusok jelentéstani értelmezése (2.)
1991-11-01Pilinszky János emlékének (1921-1981)Pilinszky Jánosról
1991-11-01Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében (1.)A hasonlattípusok jelentéstani értelmezése (1.)
1991-04-01A líra morzsalékosságaPetri György: Valami ismeretlen
1991-01-01Hit és hitetlenség Pilinszky János költészetébenPilinszky János költészete és a hit
1990-10-01Személyes, személytelenPilinszky János: A szerelem sivataga
1990-10-01Er oder Sie?Egy Pilinszky-vers német fordításának háttértörténete. Pilinszky János: Ravensbrücki passió
1990-09-01A bal lator keresztjeAdalék egy Pilinszky-értelmezéshez
1990-04-01Három Paszternak vers ürügyénPaszternak, Borisz: A költészet meghatározása, Szerelmem, szörnyű!..Éji virágok
1990-02-01A természet Paszternak lírájábanBorisz Paszternak lírájáról
1990-02-01Jugoszláviai szemleMilorad Pavic, Danilo Kis
1989-10-01Petri György, a szemlélődő költőPetri Györgyről
1989-10-01"Párolog a völgy meg a csésze kávé - ez hűl, amaz meg melegszik"Petri György költészetéről
1989-08-01"...a hullaszag és jelenlét."Jegyzetek Petri György Valahol megvan c. kötetéről
1989-08-01A végtelenné táguló pillanatMarcel Proust világa
1988-04-01Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára...elemzés
1988-03-01Táj és nép néhány Petőfi-versbenAz említett leíró költemények: Az Alföld, A csárda romjai, Kutyakaparó, A téli esték, A puszta télen, Kis-Kunság
1988-02-01Gondolatok Borisz Paszternak Zsivago doktor c. regényérőlPaszternak, Borisz: Zsivago doktor
1987-02-01Puskin KővendégeAlekszandr Szergejevics Puskin: Don Juan kővendége
1987-02-01Romantika és realizmus: PuskinAlekszandr Szergejevics Puskinról
1987-02-01"Példádon okúljanak a késő unokák"Petőfi Sándor "A helység kalapácsa" mint paródia
1986-03-01A gyermek-motívum jelentései és szerepe Pap Károly novelláibanPap Károly novelláiról
1986-01-01Pilinszky János 3,4,5.rPilinszky János. Pályakép. 1972- /első két rész hiányzik/
1984-06-01Kék-e a kék, piros-e a piros?Páral, Vladimir: Gyilkosok és szeretők
1984-03-01Petőfi Sándor: Elpusztuló kert ott a vár alatt...elemzés -
1984-03-01Petőfi metaforáirólA metafora mint versesztétikai kategória
1983-11-01Pilinszky János: Szög és olajPilinszky János posztumusz kötetéről
1983-02-01A költői eszköztár módosulásai Pilinszky János költészetébenPilinszky János költészetéről
1982-02-01A világgyűlölettől a forradalmiságigPetőfi Sándor Felhők-korszakának értelmezéséhez
1981-05-01Irodalom a gyorsuló időbenPilinszky János költészete. Béládi Miklós, Bodnár György, Keresztury Dezső, Lengyel Balázs, Szabolcsi Miklós beszélgetése
1981-01-01Útkereső a hetvenes évekbenVázlat Péntek Imréről
1980-04-01Egy-egy vers "ma"Pilinszky János: Senkiföldjén
1979-11-01"Sorsokba mártogatni arcomat"Rába György: Pillantás az éjszakába Verselemzés
1977-01-01Fény és árny szimbolikája Az Apostol-banPetőfi Sándor: Az apostol
1975-01-01Vita a Tigris és hiéna körülPetőfi Sándor: Tigris és hiéna
1974-11-01Pap Károly : Azarelelemzés
1974-03-01Pap Károly: Messiás születikstíluselemzés
1973-08-01Homér és OssziánJegyzet Petőfi Sándor verséről
1964-05-01Pilinszky János: Rekviemelemzés
1963-10-01Pap Károly: Azarelelemzés
1961-07-01Megjegyzések Pilinszky János RekviemjérőlRekviem / Pilinszky János
1959-12-01Petőfi Sándor: A helység kalapácsaA helység kalapácsa / Petőfi Sándor
1953-01-01Megjegyzések Petőfi "Felhők" ciklusáhozPetőfi Sándor: Felhők
A János vitéz egyetemes mesemotívumairólPetőfi Sándor: János vitéz
Petőfi Sándor /1823-1849/Érettségire, felvételire készülőknek segédlet. Júlia- szerelem. Házassága.(Beszél a fákkal a bús őszi szél /1847/ Szeptember végén /1847/, Minek nevezzelek? /1848/.) Magánélet és közösségi harc egysége. Politikai költészete a forra- dalomban. A forradalmár költő. (Nemzeti dal /1848.márc.13./, A szabadsághoz /1848/, Respublika /1848.aug./, Az apostol 1848.jún- júl./) Szilveszter alakja, Összeütközések a feudális társ.-mal. Szerkezet, versforma, stílus
A népdal, a romantika és a biedermeierPetőfi szerelmi költészete a kezdetektől a Júlia-versekig.
Pilinszky János (1921-1981)Harmadnapon /kötet és mű, 1959/
Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomábanelemzés
Levél Várady AntalhozPetőfi Sándor verséről
Adalékok Pilinszky poétikájáhozPilinszky János: Szög és olaj /publicisztika/
A retorikus szerkezetPetőfi Sándor: Nemzeti dal
Az egyszerű és a művészi Petőfi és Nagy László egy-egy versébenFa leszek, ha... / Petőfi Sándor és Én is drága, te is drága / Nagy László
Petőfi Sándor : Pacsirtaszót hallokelemzés
Az új lírai beszéd a válaszok horizontváltásábanPetri György: A delphoi jós hamiscsődöt jelent c. verséről
Kiindulás a kompozícióbólA leíró szerkezet.Petőfi tájleíró lírája. Az Alföld, Kiskunság, A puszta, télen stb.
A vers élettana: az extatikus kifosztottság költészeteSylvia Plathról