József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Irodalomtörténeti Közlemények

415 db találat
Dátum downCímLeírás
2019-06-01Volt egyszer egy regény...Jókai Mór Politikai divatok című regényének keletkezéstörténetéről
2019-06-01"Máriának öccse, Márta"A 16. századi prédikáció-irodalom kritikatörténeti vonatkozásaiból
2019-05-01Kártigámnak emlékezetes történeteiKözelítések a 18. század végének népszerű prózairodalmához
2019-05-01Zrínyi Miklós Az török áfium ellen való orvosság című műveAugier Ghislain de Busbecq Exclamatiójának tükrében
2019-05-01Ady és KosztolányiSzempontok kettejük történetéhez
2019-04-01Új forrás a fiatal Babits kötetszerkesztési módszeréhezA Levelek Iris koszorújából kötet szerzői kézirata
2019-04-01II. Rákóczi Ferenc Aspirationes/Aspirations című művének irodalmi mintáihozTanulmány II. Rákóczi Ferenc Aspirationes/Aspirations című művéről
2019-04-01Petrus de Paternis, Krizsafán fia György látomásainak szerzőjeÚj szempontok a Visiones Georgii kutatásához
2019-04-01A bűn fogalma és retorikája a Confessio peccatorisbanBűn/bűnbánat és a büntetés/bűnhődés a Confessio peccatoris-ban
2019-03-01A haláltánc egy barokk változata Koháry István költészetébenKoháry István haláltánc-költeményei
2019-03-01CsillagzeneA látomás és a zeneiség szerepe Weöres Sándor Tizenegyedik szimfóniájában
2019-03-01Gyöngyösi és az imposztorokKi írta Gyöngyösi verseit?
2019-02-01Voltaire dialógusai magyarul a 18. századbanTanulmány 18. századi Voltaire fordításokról
2019-02-01Virág Benedek Horatius-képérőlVirág Benedek Horatius-fordításairól
2019-02-01Voltaire dialógusai magyarul a 18. századbanA 18. században a francia irodalom egyik fontos műfaja volt a dialógus
2019-02-01Az első és egyben az utolsóCholnoky László: Bertalan éjszakája
2019-02-01Kleopátra orraJókairól többen sokféleképpen és Jókai prózaprogramjai
2019-01-01Egy barátság szerkezeteTompa Mihály és Arany János levelezése mint imázsteremtés és önarcképformálás
2018-06-01"...a' kinél nagyobbat én a1 históriákban nem ismerek"Kazinczy Napóleon-képe
2018-06-01A könnyező orvosRimay János Ilona-verse
2018-05-01Fikció és valóság a Confessio peccatorisbanA lengyelországi emigráció ábrázolása Rákóczi Ferenc önéletrajzi írásában
2018-05-01Könyvek: a szellemi szabadság emlékhelyeiTények és fikciók Márai Sándor Erősítő című regényében
2018-04-01Katona József Aubigny-drámájának szövegeiFilológiai és interpretációs tanulmány Katona József első történelmi drámájáról
2018-03-01Allegória és érzelmi hatásGyöngyösi István: Porábúl megéledett Főnix, avagy Kemény János emlékezete
2018-02-01Az öntudat aranyaA tudat és az ösztön viszonya József Attila értekező prózájában
2018-02-01Imitáció és jelentésalkotás Esterházy Pál költészetébenAz fülemile énekének magyarázattya
2018-01-01Zrínyi tizenketteseinek metrikai mintájaAz endecasillabo
2017-02-01Katona József útja a lovagdrámától az "eslő szülött" tragédiáigEsszé katona József drámájáról
2017-01-01Esterházy Pál Egy csudálatos ének ének keletkezéséhez és poétikájáhozEsszé a mű keletkezéséről
2017-01-01Szereplői párhuzamok A kőszívű ember fiaibanEsszé a regényről
2016-06-01"Ahogy lemondok rólad, meg úgy értlek"Illyés Gyula és Szabó Lőrinc összecsengő versei
2016-05-01"Majd kilencz tiz emberöltő régiségben"Az elbeszélő ideje Arany Toldijában
2016-05-01Stilizáló ellentétek Bánffy Miklós A nagyúr című drámájábanTanulmány Bánffy Miklós drámájáról
2016-04-01Kazinczy Ferenc "görög értelemben" vett epigrammái a neoklasszicista művészet kontextusábanTanulmány Kazinczy epigrammáiról
2016-03-01Egy hirhedt főúri imázs és ami mögötte vanA Komédia Balassi Menyhárt árultatásáról... a történeti források fényében
2016-02-01A pikareszk Magyarországon a 18-19. század fordulójánTanulmány a magyarországi pikareszk irodalomról
2016-02-01Empátia, idegenség és szé(er)nőség"A testek narratív megalkotása a Lila ákácban
2016-01-01Szövegekérintkezése a komikai térbenJókai Mór verses travesztiái
2016-01-01Apollo és a Délszaki tündérOvidiusi elemek a Zalán futásában
2016-01-01A nagyszombati ábécéskönyv Cisio Janus részeEsszé a korábban nem ismert magyar nyelvű hónapversekről
2016-01-01Az Abafi kontrasztív kontextusa - a biedermeier regény szövegvilágaPetrichevich Horváth Lázár: Az elbujdosott vagy egy tél a fővárosban
2015-06-01A bárdköltészet lehetőségeiBerzsenyi Dániel 1803-as költeményei
2015-06-01Polgár és irodalmaHatás, funkció és a szerző képe Márai Sándor Egy polgár vallomásai első kötetének recepciójában
2015-06-01Janus Pannonius De monade et dyade, numeris című versérőlEsszé Janus Pannonius verséről
2015-04-01Balassi, Rimay és Szenci Kertész ÁbrahámAz Istenes énekek kiadástörténetének új modellje
2015-04-01Az "egyműves" Katona József elfeledett drámája: a Luca székeKatona József ismeretlen drámája
2015-04-01A kizökkent időVörösmarty Mihály Dessewffy Aurél című epigrammájának keletkezéséről
2015-03-02Esterházy (I.) Pál imádságaiImádságszövegek elméleti hátterének, létrejöttének, a szövegek alakulástörténetének és hatásmechanizmusának vizsgálata
2015-03-02Nagy regénytől tanmeséigBalázs Béla: Isten tenyerén I. – Isten tenyerén II. – Lehetetlen emberek
2015-02-02A Szent László-ének eredetiségének kérdéséhezTanulmány a Szent László-énekről
2015-01-01A "jámbor puttonos"-tól a "mendikás tónus"-igKritikatörténeti reflexiók a 18–19. századi magyar közköltészethez
2014-05-01Szikra? Fatörzs? Forrás?Adatok Erdélyi János néphagyomány-felfogásához és népköltészet-ismeretéhez
2014-05-01Erdélyi János meseértelmezésérőlA cikk azt kutatja,"milyen kulturális jelentőséggel ruházta fel E.J. a népköltészet egyik műfaját, a mesét."
2014-05-01"Csak magamban sírom sorsod"Közelítések Ady "kuruc-verseihez"
2014-05-01Agota Kristof Trilógiájá-nak...narratív identitásprojektje
2014-04-01Az Erdélyi János -életrajz és pályakép körvonalaiköltő, irodalmár, az MTA tagja. Születése (1814.04.01.) 200. évfordulója.
2014-04-01Erdélyi és Arany:két életmű találkozása
2014-04-01Erdélyi János...romantika-fogalmáról
2014-04-01Erdélyi János és az...irodalmi népiesség
2014-04-01Kritikát író költő, avagy verset író teoretikusA balladateoretikus és aballadaszerző Erdélyi János, valamint a meggyilkolt fonólány története
2014-03-01Balassi Bálint elvegyült énekeiA Balassa-kódex nyomán felvázolt költői életmű. 100 vagy 66? Tartható-e a Gerézdi-Klaniczay sejtés, miszerint Balassi számszmbolikusan szerkesztett, dantei mintát követő 3X33+1 cikluskompozíciót használt?
2014-02-01Szövétnek egy sötét korszakbanGaray János: Szent László
2014-02-01Jókai antihősök a cirkuszbanKét kései novella "esztétiká"-ja. Unica, Három pár.
2014-01-01"Volucris rota, vertitur anni"Zrínyi Miklós, Listius László és Esterházy Pál szerencse- és évszakverseinek poétikatörténeti hátteréhez
2014-01-01Antropológia és közösségképzet Bessenyei György...kései írásaiban: A bihari remete, Tariménes utazása
2014-01-01Christus poetico planctus (Ómagyar Mária-siralom)verstani tagolójelei
2014-01-01Katona József Jeruzsálem pusztulása címűdrámájának befogadás-története
2013-05-01A szent és a profán találkozása Bródy Sándor Színészvér című regényébenBródy Sándor: Színészvér c. regényéről
2013-04-01Korszakváltozások a prózaíró Sőtér életművébenSőtér István regényeiről
2013-04-01"Őt, sarjam, őt emeld magatokhoz királynak!"Szapolyai Jánost dicsőítő querelák a 16. század első feléből. Verancsics Mihály két elégiája alapján.
2013-04-01"Von des Graffen Nicolas Serini todt..."Zrínyi Miklós halálának körülményeiről egy korabeli ágensi jelentés tükrében.
2013-02-01Faludi Ferenc nyolcadik "téli éjtszakája" francia forrásairólFaludi Ferenc 1776-ban írt Téli éjszakáinak nyolcadik részében előforduló francia forrásokra történő utalásairól.
2013-02-01Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájábanKölcsey 1833-34-ben végzett országgyűlési munkájáról
2013-02-01A rejtekajtóA Bánk bán első felvonásának két soráról (489-490), valamint a hozzá csatlakozó szerzői instrukcióról.
2013-02-01A túlélő is halottOrbán Ottó korai verseiről (kiemelten az Újkori elégiáról).
2013-02-01Zrínyi Miklós titkosíráskulcsaZrínyi Miklós titkosírással írt leveleiről és megfejtésükről.
2013-02-01Faludi Ferenc ismeretlen latin nyelvű verse Batthyány József esztergomi érsekhez.Az esztergomi Prímási Levéltár Batthyány József érsek iratanyagában talált kéziratos versről. Címe: Carmina Faludiana.
2012-06-01Sugárút a végtelenbe(Szép Ernő: Magányos éjszakai csavargás)
2012-05-01A törökországi levelek elbeszéléseinek forrásaihozirodalmi miniatűr elbeszélések
2012-05-01Arany János keresztje: a kitüntetésArany János kritikai kiadása címmel folytatott kutatás keretében készült
2012-05-01Az Így írtok ti szövegeinek textológiai vizsgálataA Karinthy Frigyes életében megjelent kiadások
2012-05-01A világ mint szakrális szöveg(A transzcendencia-tapasztalat költői tematizálásának kettős kulturális háttére Illyés Gyula A ház végén ülök... című versében)
2012-04-01Nők férfiak között: a Márai-háromszögrőlműelemzés
2012-04-01Gvadányi József életének anyakönyvi forrásaiGróf Gvadányi József életútja
2012-04-01Újabb adalékok a Csokonai család genealógiájáhozműelemzés
2012-03-01"Meg kellett menteni a régi magyarországot"Krúdy Gyula történelem- és magyarságélményéhez
2012-03-01A mellérendeltség mint világképet és poétikaialakításmódot szintetizáló regénykonstitutív mozzanat Mészöly Miklós: Pontos történetek, útközben
2012-02-01"A mit te láttál, csalkép lehetett"A szövegbe kódolt illúzióvesztés (Vörösmarty Az áldozat című szomorújátékának értelmezése)
2012-02-01Katona József Ziska című drámájának befogadástörténeteKatona József művéről
2012-01-01Montesquieu műveinek és gondolatainak fogadtatásaa 18. század végétől napjainkig Magyarországon
2012-01-01Egy furcsa Monarchia-történetKözelítések Jókai A Magláy-család című elbeszéléséhez
2011-06-01A példázattá írt életSzempontok Bethlen Kata Önéletírásának elemzéséhez
2011-05-01Folytatásos regény, bűnügyi regény és egyebek...(Jegyzetek Nat Roid Meghalni és megszeretni című kötetéhez)
2011-03-01Rimay MúzsájaRimay János versének elemzése
2011-03-01Magányos beszélgetések Istennel(A pszeudo-ágostoni Soliloquia két magyar fordítása)
2011-03-01A levél szerepe és működéseKemény Zsigmond Férj és Nő című regényében
2011-02-01Janus Pannonius Marcellus-panegricusának...értelmezéséhez
2011-02-01Janus Pannonius...Várad-verséről. Búcsú Váradtól
2011-02-01Rimay János. Örülhetne szivemPetrarca (162. 165. 160. szonett) és Balassi Bálint hatása a Balassi-kódex 3.számú Rimay-versére (Örülhetne szivem).
2011-02-01Egy "képes ember" képtelen képei, avagy:széljegyzet a Bunyan-illusztrációk margójára. "Ahhoz képest, hogy John Bunyan (1628-1688) vizuális típusú íróember volt, leghíresebb művének - A zarándok útjának - illusztrációi nem éppen az alkalmazott grafika gyöngyszemei."
2011-01-01"A leghomérosibb zamatú költemény"Babits jegyzéke a Keveháza és az Iliász párhuzamairól
2010-06-01Az időszerkezet mint folyamatIdő Kuncz Aladár Fekete Kolostor c. regényében
2010-05-01Az őszült ráncú fájdalom novellájaSánta Ferenc Tündérvilágának mélyrétegei
2010-05-01Adalékok Mikszáth Kálmán...A két koldusdiák c. kisregényének forrásaihoz
2010-05-01Tacitus és a régi magyar irodalomTacitus recepciója és a 16-17. századi magyarországi irodalom.
2010-04-01Forráskezelés és esztétikumKemény Zsigmond: A rajongók c. regényéről
2010-04-01A Szondi két apródja jelentéstartományaiArany János
2010-03-01Jókai Mór A három királyok csillaga című elbeszélése...és a detektívtörténet mintázata
2010-03-01Lezáruló mítosz, felnyíló jelentésszerkezetJusth Zsigmond: A halottszerző c. novellájának értékelése
2010-03-01Tantalus árnyékábanGozsdu Elek: Tantalus
2010-03-01"Plein air népiesség"Gárdonyi Géza: A kék pille
2010-03-01"Hogy elvész itt minden"Nézőpont és téma Thury Zoltán novellisztikájában: vasút (A töltés alatt), kisember, szegény ember (Az ég és föld között), testi fogyatékosság, gyámoltalanság, gyermekhalál
2010-03-01Fantasztikum és médiumCholnoky Viktor: Olivér lovag
2009-06-01"Egyenes labirintus"Pilinszky "evangéliumi esztétikája" és a katolikus irodalom hagyománya
2009-06-01"S éjfélkor talán"Intertextuális adalékok Pilinszky János Halak a hálóban című versének értelmezéséhez
2009-06-01Romance-nézőpontból...Kemény Zsigmond történelmi regényeiről
2009-06-01Griseldis története: a királyi nászajándékBoccaccio megírta a Dekameron századik novelláját, Székesfehérváron királyi esküvőre készülődött. Témájában Ambrus Zoltán A türelmes Grizeldisz címmel jelentette meg.
2009-05-01A rondó verstípus meghonosodása a magyar költészetbenRondó a francia és a német költészetben. Rondó Magyarországon: Ungvárnémeti Tóth László, Weöres Sándor, Illyés Gyula.
2009-05-01Apák és fivérek(Cholnoky Viktor és Cholnoky László prózájának lehetséges kapcsolatairól)
2009-04-01Dédatya(Szigeti Zrínyi Miklós ábrázolásának dantei apparátusa a Szigeti veszedelemben)
2009-04-01Egy költő a rendi országgyűlésenKölcsey Ferenc politikusi kapcsolatrendszerének kialakulása az 1832/36-os diétán
2009-04-01Szabó Lőrinc mint a Magyarország segédszerkesztőjeÉs az Új Szellemi Front
2009-03-01Személyközti és szövegközi viszonyaÉs líratörténeti funkciója Tompa Mihály költészetében
2009-03-01"Icarus sorsát vállalom."Az Icarus-mítosz recepciója a magyar irodalomban
2009-02-01A halál motívuma...A magyarországi irodalmi emblematikában
2009-02-01Az identitás problémája...Krúdy Gyula Ál-Petőfi című regényében
2009-01-01Önazonosság és idegenfelfogásA korai magyar történetírásban és ennek európai összefüggései
2008-05-06Szakirodalmi bibliográfia és említési mutató...Nemes Nagy Ágnes Verseihez (1947-2007)
2008-04-01"Számtalan csudák nyílnak itt fel..."Jósika Miklós apokaliptikus elbeszélése: Végnapok
2008-04-01Az összezárt erényekRimay János erény-verseinek ikonográfiai hátteréhez.
2008-04-01Adalékok Jókai Egy az Isten című regényének geneziséhezJohn Fretwell és Jókai Mór kapcsolatának egyház-és irodalomtörténeti vonatkozásai.
2008-04-01Kosztolányi kínai és japán versfordításainak keletkezéstörténeteA japán közvetítő szövegek jegyzéke.
2008-04-01"...'S az ifju kilencz esztendeig gyalulgathat rajtok"Ungvárnémeti Tóth László korrekciós írói gyakorlata. A' Tisztváltás, az Attila, és Marul..., a Hermíne és Az istenesűlés dicsősége c. költemények variánsai.
2008-03-01"Az ég nem ösmer, a föld megtagad"Motivikus kapcsolatok Vörösmarty Zsigmond-kori drámáinak szövegében
2007-04-01Úton az Egy polgár vallomásai feléMárai Sándor: Idegen emberek
2007-01-01Beavatás, liminalitás és struktúraFazekas Mihály Lúdas Matyijának újraolvasása
2006-06-01A démonok elszabadulásaMárai Sándor: A mészáros; Bébi vagy az első szerelem; A sziget
2006-05-01Égi jelekLeírások Az arany ember-ben
2006-05-01"Az istenek technikája"Az elbeszélés rituáléi Mészöly Miklós Közép-Európa-prózájában
2006-03-01"Mi egyesek történetét írjuk le"A Magyarország 1514-ben szereplő- és időkezelése.
2006-03-01Az autentikus létezés lehetőségei a választás jegyébenMészöly Miklós: Magasiskola
2006-01-01Fogytán van...?Fogytán van a napod...Vörösmarty utolsó töredékéről
2005-04-01Az árulás motívumaMárai Sándor Harminc ezüstpénz c. regényében
2005-04-01A poétai román mint kontextusKisfaludy Sándor: Himfy szerelmei (műelemzés)
2005-02-01Magyarország 1936-ban: a nemzeti regénytörténet kitalálásaJósika Miklós: Abafi c. regényének megjelenése (1836), mint a magyar regényirodalom kezdete.
2005-02-01"...mit ér az, hogy én bölcsebb vagyok?"Élet, idő és irodalom problémája Csokonai Tempefőijében.
2005-01-01Sarkadi Imre drámáinak...és Aldous Huxley korai regényeinek párhuzama
2004-05-01Ős Kaján és DionüszoszAdy Endre: Az ős Kaján c. versének nietzschei olvasata
2004-04-01Szerelem és egymásra találás mint létkiteljesedésVörösmarty Mihály: Virág és pillangó
2004-02-01AdyEgyetemi előadás 1932/33. A kezdő költő, Általános jellemzése, Profánsága (élet, magyarság, isten), A kifejezés, Nyelv, verselés
2003-04-01"...ikerszülöttek, egymás kiegészítői..." Petőfi és Arany...kettős kultusza és kettős kanonizációja.
2003-04-01"Római szó kopik a szennyes ajkon..."Egy Babits-vers román--magyar viszontagságai. (Vásár)
2003-02-01Új időknek új tereiA zárttér motívuma az első Nyugat nemzedék korai lírájában A hónapos szobák / Nagy Zoltán, Láng / Tóth Árpád Lámpafény / Kosztolányi Dezső De profundis / Turcsányi Elek, Moziban, nagyvárosok magánya / Juhász Gyula, Esik / Nagy Zoltán, A harmadik emeletről / Gellért Oszkár Én is meghaltam / Juhász Gyula, Rossz éjszaka / Nadányi Zoltán, Esti vendég / Emőd Tamás Régi szálloda / Babits Mihály, Idegen ágyon, Öreg hotel, Menni... / Juhász Gyula
2003-02-01Az Előbeszéd és a Vanitatum vanitasKölcsey Ferenc verseinek elemzése
2003-02-01"Vas ember": Egy metafora a színpadonVörösmarty Mihály: Marót bán (műelemzés)
2003-01-01A Frye-i fikciós módok, a románc és Arany János költészeteAz Arany-balladisztika románc-jellegű darabjai pl. Szibinyáni Jank, Rozgonyiné, Mátyás anyja, Szent László, Pázmán lovag.
2002-05-01Grammatica Hungarolatina. Sylvester János hónapversei és aBalassi előtti világi líra
2002-05-01A San Gennaro vére keletkezéséhezMárai Sándor
2002-05-01Hagyományozódó olvasatlanság (A Parainesis avagy az orációnemes populartása)
2002-05-01Egy megemlékezés tükrében. Kodolányi János: Arvi Jarventausés egyéb emlékek
2002-05-01A Pályám emlékezete szöveghagyományáról és az önéletírás ...tervének eredetéről.
2002-05-01Kazinczy Ferenc Pályám emlékezete c. ismert önéletírásánakkéziratai és kiadásai
2002-05-01Két kronotoposz találkozikMikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
2002-05-01Nemes Nagy Ágnes gyermek- ésfelnőtt költészetének kapcsolata
2002-03-01Az \"igaz\" és a \"valódi\": Thomas Mann fogalmi ellentétpárjaJózsef Attilának az írót üdvözlő költeméyében.
2002-03-01Metaforikus viszonyok Balassi Bálint "Eredj édes gyűröm..."kezdetű költeményében
2002-03-01A történet csendje. Téma és elbeszélés kapcsolata.......Eötvös József Nővérek c. regényében
2002-03-01Adalékok Ungvárnémeti Tóth László...biográfiájához
2002-03-01Ambrus Zoltán meseparódiáiMese a halászról és a tengerészről, Mese a kakastollas emberről, Az Ispilánti lányok, Jancsi és Juliska, Dom Gil, a zöldnadrágú, Pókháló kisasszony, A türelmes Grizeldisz
2002-01-01A versciklus és a vers közötti átmenet típusaiJózsef Attila Isten, Istenem c. verseiről, a (Borostyánkőbe én be nem fagyok...) és a Medáliák c. ciklusról, műfaji problémákról.
2002-01-01\"Egy becsületes ember gonosztettei\"Jókai Mór: De kár megvénülni
2002-01-01\"Allegóriás költemény hexameterekben\"Vörösmarty Mihály: A Rom
2001-05-01Ösvények és romok. Vörösmarty Mihály : A RomVörösmarty Mihály
2001-05-01"...többé semmit azontúl"Vörösmarty Mihály: A Rom
2001-05-01"Fénynek hajlékát romjaiban látni" Vörösmarty Mihály: A RomVörösmarty Mihály
2001-05-01"Álma kietlen" (A fenséges problémái Vörösmarty M. A Rom c.kiseposzában)
2001-03-01A regény műfaja Dugonics EtelkájábanDugonics András
2001-02-01A "befagyott emlékezet" és a "világfolyás" (Vajda János....A kárhozat helyén / Vajda János
2001-01-01A visszavonhatatlanság tapasztalataként megjelenő létértelme-zési válság tematizálódása Gárdonyi Géza Az öreg tekintetes c. művében.
2000-05-01Ciklusépítkezés a modern költészetbenmodern költészet
2000-05-01Biblikus és keresztény motívumok Ottlik BudájábanOttlik Géza
2000-05-01A koraromantikus elbeszélés mesterpéldája (Kölcsey : Avadászlak)
2000-05-01Megjegyzések Arany János korai rózsajelkép-használatáhozA méh románca c. verse
2000-03-01A lét vándora (Krúdy Szindbádjáról)Krúdy Szinbádjáról
2000-03-01"Magamat ragyogtatom" Közelítések a Fogságom naplójáhozKazinczy Ferenc
2000-03-01Ádám és a torz viszonyAz ember tragédiájának Kierkegaard felőli olvasata. A kierkegaard-i esztétikai, etikai ill. vallási stádium (hit) megfelelései Madách művében, ill. a megfelelés határai.
2000-03-01"Hat gím jöve sebten elébe"(Vörösmarty eposzterve és őstör-téneti felfogása a Zalán futását követően.(1926 után) A Délsziget, A Rom, Magyarvár.
2000-01-01A Bánk bánrólA Bánk bán
2000-01-01"Sohase volt még ilyen szép gyerekem" (Babits nyomában a .....Laodameia bölcsője körül)
2000-01-01"Vár állott, most kőhalom..." A Querela Hungariae-toposz....Querela Hungariae-toposz motívumai
2000-01-01Márai Sándor és a német expresszionizmus26 német expresszionista vers Márai-féle fordításáról.
2000-01-01Időszerkezet és individuumszemlélet három 17.sz-i eposzbanSzigeti veszedelem / Zrínyi Miklós Kemény János emlékezete / Gyöngyösi István Rákóczi-eposz
1999-05-01Ismeretlen fejezet Márai Sándor ismeretlen regényéből.Föld / Márai Sándor
1999-05-01A vidám természetű poéta és Az én Poézisom természeteKét Csokonai-vers összevetése.
1999-05-01A méh románca (Arany János virágfájdalma)Arany János
1999-05-01Történetek metaforikus interakciója Mikszáth Kálmán ...Galamb a kalitkában c. művében
1999-03-01Egy irányregény "iránytalansága".Relativizmus és metaforikus-ság Mikszáth Kálmán Különös házasságában
1999-03-01Reménytelenségből reménytelenségbe (Sík Sándor pályájának.....egy fejezete.
1999-03-01Megjegyzések Eötvös József : A karthauzi c. reg. szöveghagyoEötvös József : A karthauzi c. reg.
1999-03-01Szerkezet és jelentés a János vitéz-benPetőfi Sándor
1999-03-01Kicsoda az ős Kaján ?Ady Endre: Az ős Kaján
1999-01-01A Prae világaSzentkuthy Miklós valóságfelfogása és nyelvszemlélete
1998-05-01Nagyon fáj / József Attilaverselemzés
1998-05-01Déry Tibor : Lia. Korai elbeszélések.Korai elbeszélések 1915-1920
1998-03-01Műfaj és szövegtérTót atyafiak - A jó palócok értelmezéséhez / Mikszáth Kálmán
1998-03-01A magyar verstan szemléleti...Mi a vers?, magyar vers, versláb, szimultánverselés, szabad vers.
1998-01-01Kölcsey HymnusárólHimnusz / Kölcsey Ferenc
1998-01-01A regény mint "új, s inkább.."Iskola a határon / Ottlik Géza
1998-01-01Egy kedves, ósdi románA Bélteky ház / Fáy András és a regényűfaj hagyományai.
1998-01-01A nyilvános és a magányos.... irodalomról. Utak Fáy Andráshoz és A Bélteky házhoz.
1997-03-01"Rólad a mese mezítlábas.."A nagyidai cigányok / Arany János
1997-03-01Anakronotoposzok avagy új-angl..A nagyidai cigányok / Arany János
1997-03-01Rendszer a rendszertelenségben.Ady metrumváltó időmértékes.....verselése.
1997-03-01Egymásba pillantó tükrökÁlmok álmodója / Asbóth János c. regényében a dialogikus önvizsgálódás módozatai.
1997-03-01Babits Mihály korrajzregényei avagy küzdelmek az epikávalKártyavár, Timár Virgil fiai, Halálfiai / Babits Mihály
1997-03-01Ottlik Géza Budájának szövegeBuda / Ottlik Géza
1997-03-01Kisfaludy Károly 19. sz.-i kultuszárólKisfaludy Károlyról
1997-01-01Nyelvrokonság, őstörténet és..Nyelvrokonság, őstörténet és epika a 18. szá- zadi magyarországi jezsuita latin irodalomban.
1997-01-01A vernuft tragédiája. Az ember tragédiája / Madách ImreA Tragédia újraolvasása kanti ismeretelmélethorizontján.
1997-01-01Babits irodalomszemléletének alakulásaMagyar irodalom (1913, tanulmány) Az irodalom elmélete (1919, egy. előadás) és Az európai irodalom története (1939) művei alapján.
1997-01-01Wesselényi M. BalítéletekrőlBalítéletekről / Wesselényi Miklós A mű keletkezéséről.
1997-01-01Irodalomtörténészek a bábeli..A régi magyar vers repertóriumáról (számítógépes adatbázis)
1996-05-01A mítosz írói átalakulása...Ambrus Zoltán: Ninive pusztulása c. novellájában
1996-05-01Pesti György haláltáncéneke és...a protestáns versszerzési gyakorlat A szövegforrások eltéréseinek textológiai és alaktani-szemléleti vizsgálata
1996-05-01A középkori francia költészet és...József Attila
1996-05-01Kármán vagy Fanni?A Fanni hagyományai szerzőségének kérdései
1996-04-01XX. sz-i íróink személyi bibliográfiái/Botka Fíróink személyi bibliográfiái
1996-04-01Újabb adalék..Tinódi Sebestyén történetíró
1996-04-01Kölcsey Országgyűlési naplójának..Kölcsey Ferenc
1996-04-01Bűnbakkeresés József Attilautóéletében
1996-04-01A hír és a közvélemény koncepciójának formálódásaZrínyi Miklós műveiben
1996-04-01Kísérlet A nagyidai cigányok..újraértelmezésére
1996-03-01Petőfi Sándor téltemetéseA tél halála / Petőfi Sándor
1996-03-01Arany balladái és a...Bogár Imre népballada
1996-03-01A személyiség megjelenési formáinak változásai századunk...A személyiség (lírai én) megjelenési formáinak változásai századunk magyar irodalmában Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila, Németh László művein keresztül.
1996-03-01Illyés Gyula és József Attilapárhuzamok
1996-01-01Egy derék honfiVas Gerebenről
1996-01-01Szenczi Molnár Albert és a magyaridőmértékes verselés
1995-05-01Karinthy Frigyes Kötéltánca és...Az ember tragédiája
1994-03-01Asztrális misztika és asztrológia janus Pannonius költészetébenAz epigrammák
1994-01-01A vágytalan boldogtalanságCzóbel Minka költői világképe
1993-03-01Az ember tragédiája szereplőinek és...motívumainak bibliai és világirodalmi előzményeiről
1993-01-01Kölcsey Ferenc Rebellis verse?Kölcsey: Rebellis vers
1993-01-01"elhervadott a szeretet édes melege alatt"Kármán József: Fanni hagyományai... értelmezéséhez
1992-04-01Jókai Mór: Az arany emberFilológiai megközelítés; Életrajzi háttér; Mese a regényben; A mű témája; Társadalmi értékrend
1991-04-01A pillangó halálaCsokonai gondolatvilágának alakulása 1795 után. Az 1801-es filozófiai fordulat, új filozófia felé: Az ember a poézis első tárgya; A pillangóhoz; Halotti versek (374-385)
1991-03-01József Attila: "Kései sirató"verselemzés
1991-01-01Füst Milán: Habok a köd alattFüst Milán: Habok a köd alatt, elemzés
1991-01-01Archaizálás és intertextualitásEsterházy Péter: Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk
1990-05-01Az anyamodell.Az a szép, régi asszony / József Attila
1990-04-01Közelítések az ElőszóhozVörösmarty Mihály : Előszó
1990-02-01Az irodalmi mű értékalakzataiVörösmarty Mihály : Előszó
1990-02-01Idő és térviszonyok Jókai Mórtársadalmi regényeiben
1990-01-01Arany János Dante ódájaArany János: Dante
1990-01-01Elbeszélői magatartás és értékelés az Özvegy és leányábanKemény Zsigmond
1989-05-01A falu-motívum helye József Attila világképében----------
1989-04-01Rübbert, Irene: Két vers a modernség és az avantgárd közöttAdy Endre: A csodák éjszakája Hoddis, Jakob van: Weltende
1989-04-01Csokonai programjaCsokonai Vitéz Mihály A vidám természetű poéta
1989-03-01A Balassi-vers akusztikájaA Balassi-vers szövegében a "zenei formák", sajátosságok (ritmus, hanglejtés, hangfestés) a hangzás szerepének növekedése.
1987-05-01Milyen malom van a pokolban?Vörösmarty Mihály : A vén cigány
1987-05-01A Gyász és olvasási kódjaNémeth László regényének strukturális és interpretáció-elméleti megközelítése
1987-01-01Reviczky Gyula: Pán halálaReviczky Gyula: Pán halála, elemzés
1987-01-01Márai Sándor pályakezdéseMárairól
1986-06-01Fény, szín, hang, lélekTóth Árpád költői képeiről
1986-06-01A "Fogságom naplója" regényeKazinczy Ferenc: Fogságom naplója
1986-06-01Az egzisztencializmus és KosztolányiKosztolányi Dezsőről
1986-04-01A novellista Ambrus Zoltán indulásaAmbrus Zoltánról
1986-04-01József Attila nyelvesztétikájának forrásaiJózsef Attila költészetének nyelvezetéről
1986-04-01Tóth Árpád költészete és a századeleji stílusirányzatok---------------
1986-03-01A jelképesség változatai Kemény Zsigmond Férj és nő-jébenKemény Zsigmond: Férj és nő
1986-03-01A gyermek-motívum jelentései és szerepe Pap Károly novelláibanPap Károly novelláiról
1986-01-01Széchenyi István mint íróSzéchenyi Istvánról
1986-01-01József Attila nyelvszemlélete II. (A névtől a szóig)József Attiláról
1986-01-01Vörösmarty Mihály: Az emberekAz emberek, elemzés
1986-01-01Midás királyA századvégi művészsors Ambrus Zoltán regényében
1986-01-01Az ember tragédiája kompozíciójárólMadách Imre: Az ember tragédiája
1986-01-01Kemény Zsigmond három regényének értelmezéseKemény Zsigmond: A szív örvényei, Ködképek a kedély láthatárán, A rajongók című regényeiről.
1985-03-01A családtörténet értelmeBabits Mihály: Halálfiai
1985-02-01A szabadvers metrikai és poétikai megközelítéséhezKülvárosi éj / József Attila. Metrikai és poétikai elemzés
1984-05-01A kulcsregény határánKiről mintázódott a Mária évei c. Kaffka-mű íróhőse?
1984-02-01Egy modern kísértetlátó : Cholnoky ViktorCholnoky Viktorról
1984-01-01Ádám alakjának világirodalmi előzményeihezMadách Imre. Az ember tragédiája
1983-06-01Berzsenyi rímeléseBerzsenyi nézetei a rímről
1983-06-01A Csongor és Tünde értelmezéséhezVörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
1983-04-01Szép Ernő drámái /1920-37/Patika, Vőlegény, Aranyóra, Lila ákác, Azra, Szívdobogás
1983-04-01Háború és politika Rimay János életébenRimay Jánosról
1983-01-01Az Isteni színjáték szerkezeteDante: Isteni Színjáték
1983-01-01Rimay János kísérlete a magyar filozófiai líra megteremtéséreRimay János
1983-01-01Minőség és erkölcs Németh László gondolatvilágábanNémeth Lászlóról
1982-05-01Rimay és a kortárs európai költészetRimay János és a kortárs európai költészet. XVI-XVII.század
1982-05-01A Rimay-vershagyomány a XVII. századbanRimay János költészetéről
1982-05-01Rimay és a XVII.sz. emblematikájárólRimay János költészetéről
1982-05-01Rimay és a Balassi-hagyományKésőreneszánsz, manierizmus, korabarokk Magyarországon. Tudományos ülésszak
1982-05-01Költői időszemlélet a későreneszánsz és a barokkhatárán---------------
1982-05-01Költői időszemlélet a későreneszánsz és a barokk határánkésőreneszánsz
1982-04-01Regény a határonOttlik Géza Iskola a határon c. regényéről
1982-04-01A dráma és a színjáték viszonyaÖrkény István: Forgatókönyv
1982-02-01Reminiszcencia, idézet, paródiaArany László: A délibábok hőse
1982-02-01A két Gábor a Tündérkertben és a valóságbanMóricz Zsigmond: Erdély.Tündérkert
1982-01-01Móricz Zsigmond mondatszerkezeteiMóricz Zsigmond mondatszerkezeteiről
1982-01-01Verstípus és lírai kifejezésmód József Attila kései költészetébenJózsef Attila költészetéről
1981-05-01Balassi költői nyelvének néhány sajátságaBalassi Bálint költészetéről
1981-04-01A meghajló és beszélő feszület jelenete a "Szigeti veszedelem" II. énekébenZrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
1981-02-01Janus Pannonius: Ad animam suamAd animam suam / Janus Pannonius
1981-01-01Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeverselemzés
1980-04-01Kosztolányi Dezső: A vad kovácsverselemzés
1980-02-01A szerelmi téma Vörösmarty fiatalkori költészetében--------------
1979-05-01A neoklasszicizmus fogalmáról---------------
1979-03-01Az újlatin tárgyiasult költészet megszületése Janus Pannonius elégiáibanBevezetés az Ad animam suam c. elégia elemzéséhez
1979-02-01József Attila világképének kozmológiai vonatkozásaiJózsef Attila költői világképének harmadik eleme: természetfilozófiai elképzelései, kozmológiai világképe
1979-02-01Wathay Ferenc :Áldott filemile...Allegória és invenció
1979-01-01József Attila: Világosítsd fölverselemzés
1979-01-01Bánk bán becsülete és bukásaBánk bán / Katona József
1979-01-01Vajda János "Ifjú Magyarország" c. röpirataVajda János: "Ifjú Magyarország"
1978-04-01Két Berzsenyi-vers tér- és időszerkezeteOsztályrészem, A közelítő tél / Berzsenyi Dániel
1978-04-01A történet és az elbeszélés szereplői Kemény Zsigmond regényeibenKemény Zsigmond: Özvegy és leánya
1978-04-01A komikus hősköltemény útja A helység kalapácsáig------------
1978-03-01A halálmotívum Radnóti költészetének utolsó korszakábanA Tajtékos ég c. kötet versei kapcsán
1978-03-01A Tücsökzene műformájaSzabó Lőrinc: Tücsökzene
1978-03-01Vörösmarty utolsó töredékeVörösmarty Mihály: Fogytán van napod...
1978-03-01Ábrándtalanságtól az illúzióigTörök Gyula: A porban és A zöldköves gyűrű című regényének elemzése
1978-02-01Az irodalmi mű jelentéseA látogató / Konrád György
1977-04-01Ady Endre : Párisban járt az ősz, Kocsi-út az éjszakábanFunkcionális metrikai elemzés
1977-04-01Ady első szabadvers-korszakaAdy Endre: A Minden Titkok és A menekülő Élet szabadversei
1977-04-01A megélt imperializmus: fordulatélményAdy és a világháború
1977-03-01Balassi Bálint apácaszöktetése és a Fulvia-kérdésBalassi Bálint biográfiájához.Fulvia-kérdés (?Zrínyi Ilona)
1977-03-01A biedermeierA biedermeierről
1977-03-01A romantikus történelemszemlélet és Jósika Miklós II. Rákóczi Ferenc c. regényeJósika Miklós II. Rákóczi Ferenc c. regényéről
1977-02-01A századvégi impresszionizmus stílusformáiAz impresszionizmusról
1977-01-01Berzsenyi időszerűsége egy időszerűtlen költeménye tükrébenBerzsenyi Dániel: Fohászkodás
1977-01-01Berzsenyi és a felvilágosodásBerzsenyi és az 1770-es évek, azaz a magyarfelvilágosodás első fázisának költői között lévő szellemi kapcsolat.
1977-01-01Berzsenyi verstípusairólBerzsenyi Dániel verstípusairól
1977-01-01Fény és árny szimbolikája Az Apostol-banPetőfi Sándor: Az apostol
1977-01-01Juhász Gyula ismeretlen verseJuhász Gyula Munkácsy c. versének elemzése
1976-04-01Karinthy Frigyes: Kötéltáncelemzés, Kötéltánc
1976-03-01Egy késői Ady-versrőlAdy Endre: Az eltévedt lovas
1976-03-01Czuczor Gergely (1800-1866)Czuczor Gergelyről
1976-03-01Jegyzetek a rokokóról--------------
1976-02-01Távolodás a romantikától, egy összetettebb személyesség jegyébenArany János: Évek, ti még jövendő évek
1976-01-01A "sziciliana" Magyarországon 1584-benBalasi Bálint: Kiben az szeretője háládatlansága és keménysége felől panaszkodik
1975-04-01Egy Balassi-versszak értelmezéséhezKiben az Célia feredésének módját írja meg.. / Balassi Bálint
1975-04-01A Fanni hagyományai értelmezéséhezKármán József: Fanni hagyományai
1975-03-01Ismeretlen Ady-vers a Babonás éjszaka?Ady Endre: Babonás éjszaka
1975-03-01Az élő JókaiJókai Mórról
1975-03-01Jókai regényei a hetvenes évekbenJókai Mór regényeiről
1975-03-01A valóságteremtő.Az örök Jókai
1975-03-01Ideák és nosztalgiák költője: JókaiJókai Mórról
1975-03-01Kezdés és lezárás Jókai elbeszéléseibenJókai Mór elbeszéléseiről
1975-03-01A tények és a képzeletNégy Jókai-mű forrásáról és írójuk alkotói módszeréről.Két lángész egy házban, A lőcsei fehér asszony, És mégis mozog a föld, Sárga rózsa
1975-03-01Jókai és PugacsovJókai Mór és az orosz irodalom
1975-03-01Egy Jókai-vígjáték komor hőseJókai Mór: Az aradi hős nők
1975-03-01Egy Jókai elbeszélés értelmezéséhezA gyémántos miniszter c. elbeszélésről
1975-03-01Jókai Milton c. drámájaJókai Mór: Milton
1975-02-01Vitéz János retorikai iskolázottságaVitéz Jánosról
1975-01-01Az "Eszmélet" gondolati felépítéseEszmélet / József Attila verselemzés
1975-01-01Az "Eszmélet" verstípusaEszmélet / József Attila - verselemzés
1975-01-01Az "Eszmélet" előzményeiJózsef Attila Eszmélet c. verséről
1975-01-01A sajtó - Petőfi korábanA költő műveltségének forrásaihoz
1975-01-01Az úttévesztés regényeTörök Gyula: A zöldköves gyűrű
1974-04-01Gyulai Pál RomhányijaGyulai Pál: Romhányi
1974-03-01Az ember tragédiája szerkezeteiMadách Imre: Az ember tragédiája
1974-02-01A szembesített MadáchMadách Imre Az ember tragédiájának összehasonlító vizsgálata. (Faust, Érzelmek iskolája, Háború és béke, Szent Antal megkísértése stb.)
1974-01-01Várad-Velence-MedvevárJanus Pannonius Búcsú Váradtól c. verséről
1972-05-01Balassi Katonaénekének kompozíciójaBalassi Bálint: Egy katonaének
1971-03-01Kaffka Margit kisregényeiKaffka Margit: Hangyaboly, Lírai jegyzetek egy évről, Két nyár
1970-05-01A rehabilitált idill: Ady Endre : A Kalota partjánAdy Endre: A Kalota partján
1970-05-01Csokonai Vitéz Mihály: Az állatok beszélgetéseCsokonai Vitéz Mihály: Az állatok beszélgetése. A bagoly és a kócsag, A pillangó és a méh.
1970-05-01Az élménytől a műigItt csak a jóság segít / Móricz Zsigmond. novellaelemzés
1970-05-01Radnóti Miklós Gyökér c. versérőlverselemzés
1970-05-01Dózsa fejeJuhász Gyula Dózsa feje c. verséről
1970-04-01Balassi és a hárompillérű verskompozíció. Katonaének.Egy katonaének / Balassi Bálint
1969-06-01Petőfi Sándor: Zöld Marcielemzés, Zöld Marci
1969-05-01Berzsenyi Dániel episztolája Vitkovics MihályhozVitkovics Mihályhoz / Berzsenyi Dániel
1969-04-01Két modern magyar versmodellKassák A ló meghal, a madarak kirepülnek és Babits Ösz és tavasz között c. költeményéről
1969-02-01Berzsenyi Dániel: A közelítő télA közelítő tél / Berzsenyi Dániel
1969-02-01Csokonai Vitéz Mihály: A magánossághozCsokonai Vitéz Mihály verséről
1969-02-01Batsányi János: A franciaországi változásokraBatsányi János: A franciaországi változásokra
1969-02-01Kazinczy "A tanítvány"-aKazincz Ferenc: A tanítvány
1968-06-01Az Asszonyságok díjaKrúdy regénye születésének félszázados évfordulója elé. Krúdy Gyula: Asszonyságok díja
1968-04-01A tartolom és forma kérdései József Attila Kései siratójábanKései sirató / József Attila. Verselemzés Hiányos!
1968-04-01Tamási Áron: Vadrózsa ágaelemzés, Vadrózsa ága
1968-01-01A pályakezdő Szabó Lőrinc költői világaSzabó Lőrinc: Föld, erdő, isten
1967-03-01Batsányi Der KampfjaBatsányi János: Der Kampf
1967-01-01A szecesszió egy Bródy-regénybenBródy Sándor: Az ezüst kecske
1964-01-01Három félreértett Arany János-versArany János: Gondolatok a békekongresszus felől verselemzés
1964-01-01Az örök zsidó / Arany Jánosverselemzés
1964-01-01Arany János és Gustave Planche Vojtina Ars poéticájaVojtina Ars poeticája / Arany János
1963-01-01A Csongor és Tünde értékeléséhezVörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
1954-04-01Mikszáth Kálmán: A fekete városelemzés
1954-03-01Gorkij: Jegor Bulicsov és a többiekelemzés
1954-02-01Illyés Gyula: FáklyalángFáklyaláng / Illyés Gyula
1954-02-01A "Holt lelkek"-rőlGogol: Holt lelkek
1954-01-01Jegyzetek a Hét krajcárrólMóricz Zsigmond novellájának elemzése
1954-01-01Jókai és A fekete gyémántok néhány kérdéseJókai Mór Fekete gyémántok c. regényéről
1953-01-01Megjegyzések Petőfi "Felhők" ciklusáhozPetőfi Sándor: Felhők
1953-01-01Apáczai Csere János Magyar EnciklopédiájaElső tudománytárunk megjelenésének 300. évfordulójára
A klasszikus novellaforma módosulásaAmbrus Zoltánnál: Tárca, reflexív hang, keretes és én-elbeszélések.
A betű poétája /Kner Imréről/Nyomdászat, Magyarország
A János vitéz egyetemes mesemotívumairólPetőfi Sándor: János vitéz
A Dunánál, az emlékezés verseJózsef Attila: A Dunánál Verselemzés
Magyar haláltáncokA magyar haláltáncok a Példák könyvétől (1510) a XVI.sz (Heltai G., Pesti G.) a XVII-XVIII.sz. át Vörösmartyig : Mint a földmívelő (epigramma) Madách Tragédiájának londoni színéig és Arany J.:A hídavatás c. balladájáig.
Egy Ady-vers olvasása közbenAdy Endre: "Ádám, hol vagy?"
Ady és CsokonaiAdalék a "Vitéz Mihály ébresztésé"-hez
Arany Toldija és a magyar verselés történeteArany János: Toldi
Adatok a Halálfiai geneziséhezBabits Mihály: Halálfiai
Csokonai Békaegérharcának keletkezéséről, politikai vonatko-Csokonai Vitéz Mihály: Békaegérharc
Kosztolányi nagy regényeiA középosztály válságának epikus ábrázolása: Édes Anna, Aranysárkány, Pacsirta
"Én nem bízom a világot a történelemre"Németh László történelmi drámáiról
A Füst-életmű viszontagságaiFüst Milánról
"Aranyálom" - Arany álma, a nemzeti eposzArany János kísérletei a nemzeti eposz megteremtésére. Toldi, Csaba-trilógia, ill. Buda halála.
József Attila: Holt vidékműelemzés
Még egyszer a lírikus Aranyról (1847-1861)Arany János lírája a Válasz Petőfitől a Magányban c.versig.1847-61. A korszak elemzett versei : Télben 86-88.p.; Álom-való 88-9.p.; Fiamnak 90-91.p.; Kertben 91-94.p.;Visszatekintés 95-98.p.; három vers összehasonlítása : A pusztai fűz, Ösz végén és Hiú sovárgás c.98-100.p.; Magányban 100-104.p.
Gyulai Pál: Hadnagy uramverselemzés
A magyar ősmonda Anonymus előtt-
"iramló fényt a tengeren"Menekülés- és természetmítosz József Attila lírájában