József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

557 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-04-00Jókai Mór önéletrajzi elbeszéléseinek kanonizálódása: az önéletrajzi novelláskötetek és az életrajzok kialakulásaJókai Mór és a kanonizációmegtekintés
2020-04-00Az otthonosság szomorúságaA szimbolikus és retorikai otthonosság lehetőségei Gárdonyi Géza Az öreg tekintetes című regényébenmegtekintés
2020-04-00Babits Mihály 1911 és 1919 között keletkezett előadásainak datálási nehézségeiAz írásban tárgyalt előadások: [Előadás Dantéról], [Egy versmondó est bevezetői] és a XIX. század költészetéről, [Bevezető a "Május huszonhárom Rákospalotán" című vers felolvasásához]megtekintés
2020-04-00A Húsvét előtt előttBabits Mihály legismertebb háborúellenes versének keletkezéstörténete és a kronológia elve a kritikai kiadásbanmegtekintés
2020-03-00Az eredet dilemmáiAz 1772-es korszakhatár kérdéséhezmegtekintés
2020-03-00Vazul hangjaA lírai beszéd az Ady-olvasásbanmegtekintés
2020-03-00Szimbolikus és valós határátlépések és az énteremtés lehetőségeiPolcz Alaine Leányregény című önéletrajzi írásárólmegtekintés
2020-03-00Hagyomány- és szerepviszonyok Orbán Ottó nyolcvanas évekbeli lírájábanOrbán Ottó lírája a nyolcvanas évekbenmegtekintés
2020-03-00"Homérosz harsány himnusza"A homéroszi epika recepciója Orbán Ottó Ostromgyűrűben című kötetébenmegtekintés
2020-03-00Nyelvkritika és lírai hagyomány Borbély SzilárdnálBorbély Szilárd költészetérőlmegtekintés
2020-02-00Halott-e a tragédia, és miért nem?Egy kortárs értelmezési horizont felvázolásamegtekintés
2020-02-00Hangoltság, beszédhelyzet és affektus Vörösmarty költészetébenVörösmarty költészetérőlmegtekintés
2020-02-00A dzsinn megszelídítéseMajmuna tündér, Jókai visszatérő szereplőjemegtekintés
2020-02-00Egy Babits-vers átváltozásaiA Pro mortuis ignotistól az Esti imádságigmegtekintés
2020-02-00Elbeszélői távlatváltások Márai Sándor novelláibanMárai Sándor novelláirólmegtekintés
2020-01-01Mára Sándor − 2019-benBeszámoló egy helyzetről, lehetőségek kitapogatásamegtekintés
2020-01-01A próza hangja. Kérdések a Márai-dallam körülA nem szemantikai elemek hatásformái Márai prózaírásábanmegtekintés
2020-01-01"tanácsokat nem fogadhatok el"Márai Sándor Nyugat-szerkesztőnek írt 1924-es levelének tágabb kontextusamegtekintés
2020-01-01P. J. névtáblájára - Tandori Dezső: A semmi napja mielőttTandori Dezső A semmi napja mielőtt című kötetéről. (Tandori Dezső rajzai Pilinszky János verseihez.)megtekintés
2019-04-01A 18. századi irodalom korszakolásának kérdéséhezLe lehet-e mondani a "korszak" elvont, konstruált fogalmáról a 18. század vonatkozásában tervezett irodalomtörténeti kézikönyvben?megtekintés
2019-04-01A politika színpada / a színpad politikájaTeleki László Kegyenc című öt felvonásos szomorújátékárólmegtekintés
2019-04-01Az irodalmi népiesség hagyományozódása az 1910-es évek filmadaptációibanA 19. századi magyar nemzeti irodalom és az 1910-es évek magyar némafilmjei közti strukturális és funkcionális párhuzamok.megtekintés
2019-03-01Kafka fiaBorbély Szilárd a világirodalombanmegtekintés
2019-03-01Metaforikus szerkezet és történelmi megértésDéry Tibor Alvilági játékok (1946/1948/1955) című novellagyűjteményérőlmegtekintés
2019-03-01Tandori Dezső szonettjeirőlA Töredék és a Talált tárgy, Szonett és forma a későbbi kötetekben, A posztmodern nyelvkritika és az önreflexivitásmegtekintés
2019-02-01A kettéhasadt világVörösmarty Mihály Délsziget című kiseposzárólmegtekintés
2019-02-01"Heten, mint a gonoszok"Keletkezéstörténet, narráció és műfajiság. Herczeg Ferenc: A Gyurkovics-lányok.megtekintés
2019-02-01Narráció és identitás összefüggései Pap Károly novelláibanNarráció és identitás összefüggései Pap Károly novelláiban. Azarel/Jordán-novellák.megtekintés
2019-02-01Ottlik Géza debütálása a NyugatbanA Drugeth-legenda értelmezési lehetőségeimegtekintés
2019-01-01Pictura és pictura(Meta)reprezentációk Áprily költészetébenmegtekintés
2018-04-01Szonettek egy posztnyugatos lírábólPetri György hagyatékamegtekintés
2018-03-01Jókai Mór és a századfordulós regény"A Medúza szépsége"megtekintés
2018-03-01Jog és költészet a magyar irodalmi modernségbenBabits Mihály: Fortissimomegtekintés
2018-03-01Fordítás, archaizmus, történelemKosztolányi a magyar Kalevalárólmegtekintés
2018-02-01GenerálpauzaA halállal való szembenézés Balázs Béla és Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című művébenmegtekintés
2018-02-01Név és identitás problémája Krúdy Gyula Egy pár ritka szép harisnya eltűnése a koronázáson című elbeszélésébenKrúdy Gyula: Egy pár ritka szép harisnyamegtekintés
2018-02-01A vágy metaforikus tárgyai Móricz Zsigmond Az ágytakaró című regényébenMóricz Zsigmond: Az ágytakarómegtekintés
2018-02-01"Ritmusos szünet"A betegség reprezentációi Esterházy Péter Hasnyálmirigynapló és A bűnös című köteteibenmegtekintés
2018-01-01Élni annyi, mint ellenállniÉlet és szuverenitás Szabó Lőrinc Semmiért egészen című versébenmegtekintés
2018-01-01Távolság és távlatokOrbán Ottó Lakik a házunkban egy költő című versének olvasási kísérletemegtekintés
2018-01-01A Harmonia caelestis az anekdotikus elbeszélői hagyomány kontextusábanEsterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
2018-01-01"a mondat múlatja immár az időt"A műfaji sémák működése Esterházy Péter Esti című regényébenmegtekintés
2017-04-01"van ott sokféle faj"Arany János Kisebb költemények című, 1856-os kötetének keletkezésemegtekintés
2017-04-01A zenei hang mint metafora Arany János költészetébenArany János költészetemegtekintés
2017-04-01Arany János és a skandináv irodalomArany János és a skandináv irodalommegtekintés
2017-04-01Az otthonosság (ars) poétikájaArany János A költő hazája és A tölgyek alatt című versemegtekintés
2017-03-01A Pistoli-sorozatEgy Krúdy-szövegcsoport vizsgálata. A Napraforgó és A betyár álma című kötet korabeli fogadtatása, illetve a folytatások mibenlétének vizsgálata.megtekintés
2017-03-01A szatíra, a megbocsátás és a humor kérdései Babits Jónás könyvébenBabits Mihály: Jónás könyvemegtekintés
2017-03-01A lírai hang röntgenképeiKassák Lajos és a fiatal József Attila költészetemegtekintés
2017-02-01Andalgók, merengők, ábrándozók és rajongókMegjegyzések Kölcsey Ferenc A vadászlak című elbeszéléséhezmegtekintés
2017-02-01Bohóc a falonJókai Mór Egy lengyel történet című novellája és a populáris irodalommegtekintés
2017-02-01A elhallgatás poétikájaBródy Sándor Kaál Samu című novellájárólmegtekintés
2017-02-01A "klasszicizált modern" és az avantgárdMegjegyzések Babits hagyományértelmezéséhezmegtekintés
2016-04-01A kalotaszegi asszony: Gyarmathy ZsigánéÍrónői életpálya a 19. századi nemzetépítés kontextusábanmegtekintés
2016-03-01„...kincstelen és magamtalan”A Holnap körüli botrány hatása Babits költészetéremegtekintés
2016-03-01A muzealizáló képzeletBabits Mihály Pictor Ignotusárólmegtekintés
2016-03-01A vers mint antipropagandaBabits Mihály: Fortissimo című versérőlmegtekintés
2016-03-01Az anekdotikus familiaritás átértelmezéseMárai Sándor: Féltékenyek című regényéről, a Garrenek műve regényciklus második részéről.megtekintés
2016-02-01Mikszáth Kálmán irodalomszemlélete– elsősorban a Jókai-életrajz alapjánmegtekintés
2016-02-01"Sokszavú herold"Babits Mihály: Magyar költő kilencszáztizenkilencben című esszéjéről, annak keletkezéséről és szövegváltozatairól - kiemelten a Magyar költő... című esszéről.megtekintés
2016-02-01Műfaji és retorikai határsértések...... Czakó Zsigmond Leona című drámájábanmegtekintés
2016-02-01Arany János és a felhőjátékokVázlat a magyar irodalmi népiesség történetének mediális feltételeiről. A költő hazája és az Emlények című versekről, valamint az Irányok című esszéről.megtekintés
2016-02-01Korszerűtlen filológia, avagy a tárcanovellától a szövegatlaszigCholnoky László publikálási praxisa: Éjszaka - a novella publikálásának története, szövegváltozataimegtekintés
2016-02-01Karinthy Frigyes és a nyelv háborújaKarinthy Frigyes: Krisztus és Barabbás című kötetéről, annak írásairól.megtekintés
2016-01-01Kazinczy a múzeumbanKazinczy Ferenc képzőművészeti tárgyú cikkeinek értelmezési esélyeirőlmegtekintés
2016-01-01Kazinczy kérdései a purizmusról, a nyelvről, szokásról és a német klasszikaA Tövisek és Virágok - tágabb kontextusbanmegtekintés
2016-01-01Kazinczy Ferenc költői pályakezdése az egykorú dán irodalom kontextusábanKazinczy Ferenc: A tanítvány című versérőlmegtekintés
2015-04-01Önidézet és medialitás Cholnoky László prózájábanAz önidézés, plagizálás problematikája, az alakok, motívumok, történetek átjátszhatósága Szokatlan vendégség c. novelláskötet 4 írásában: Búzakalász ; Adós, fizess! ; Füstcsóva ; Fridolin.megtekintés
2015-03-01A vers napjaPetőfi Sándor: Nemzeti dal című költeményének történelmi háttere, keletkezésének története és rövid elemzése.megtekintés
2015-03-01Én kitalálom, te megírodEgy 19. századi adalék az Esti Kornélhoz. Kosztolányi Dezső és Cholnoky Viktor novelláinak hőstípusainak (Esti Kornél és Amanchich Trivulzió) hasonlóságai. Cholnoky A kétszívű ember című elbeszéléséről (valamint annak 1897-ben megjelent teljes szövege).megtekintés
2015-03-01„A meztelen király”Kosztolányi Dezső irodalompolitikája. Kosztolányi Pardon-korszaka, az Ady-vita, Pardon című írása.megtekintés
2015-02-01Nevetésműfajok és fantasztikum Dosztojevszkij prózájábanEgy nevetséges ember álma. Fantasztikus elbeszélés. Emellett mélyebben foglalkozik még A kamasz című regényével is.megtekintés
2015-02-01Gyulai Pál, Arany János és a nőkA női írás a 19. század második felében Magyarországon. Arany János Koszorú-beli publikációi a női írókról, nőírókról.megtekintés
2015-01-01Mélység és magasságKemény Zsigmond és Zord idő című regényének erdélyi recepciója a 20. század első felébenmegtekintés
2015-01-01"Optikai médiumok" Jókai Mór novelláiban"... a fotográfia és a létrejöttéhez hozzájáruló optikai médiumok hogyan befolyásolják az egyes szövegekben képződő látványok kialakulását-megformálását és olvasását", a cselekmény alakulását.megtekintés
2015-01-01Egyszólamúság vagy együtthangzás?Útban a többnyelvűség felé. Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött című regényének szövegalkotásának, nyelvezetének, nyelvi rétegeinek vizsgálata; párhuzamba állítva Gustave Flaubert: Bovarynéjával.megtekintés
2015-01-01A másik meglopásaA gyermekiségen innen és túl a Légy Jó mindhaláligban. A gyermeki és a felnőtt világ különbségei, a felnőtté válás Móricz Zsigmond regényében.megtekintés
2014-04-01Jókai Mór, a kupléíróJókai Mór humoros politikai írásaimegtekintés
2014-03-01Tersánszky és az anekdotikus elbeszélésmód...hagyományamegtekintés
2014-02-01Az érzelmi hatás változatai Csokonai költészetébenA boldogság és szomorúság versei: A vidám természetű poéta, Az én életem, A tihanyi ekhóhoz (A füredi parton, 1796), Dr Földi sírhantja felett (1801); Lilla-ciklus mint a két típus kombinációja: az együttérzés lehetőségemegtekintés
2014-02-01Bárdok WalesbenArany János: A walesi bárdok keletkezés- és közléstörténetemegtekintés
2014-02-01Az alakzatok kettős olvashatóságaKrúdy Gyula: Szindbádmegtekintés
2014-02-01Gesztus és gyászmunka a lírábanJékely Zoltánmegtekintés
2014-01-01Kazinczy Ferenc (ön)kanonizálásának esélyeiVita, kisajátítás, ellenkezés Kazinczy életének végső fázisában.megtekintés
2014-01-01Hangtalan olvasás?Füst Milán A cicisbeo c. novellájárólmegtekintés
2014-01-01Szentivánéji álmokPeter Brook kelet-európai turnéja a hidegháború idején (1972)megtekintés
2013-04-01Egy vígjáték politika és irodalom metszéspontjánEötvös József Éljen az egyenlőség című vígjátékárólmegtekintés
2013-04-01Hatalom és reprezentáció mint a modernitás ambivalenciája Gárdonyi novellisztikájábanGárdonyi Géza novellisztikájának megértése a korai elbeszéléseinek segítségével.megtekintés
2013-04-01A történetmondás megszakítottsága Krúdy műveiben"Miben rejlik Krúdy írásmódjának különössége?"megtekintés
2013-04-01Érthető morgásA személytelenség kérdéséhez Weöresnél: Országútmegtekintés
2013-04-01A Pictura mint szemiotikai MásikBródy Sándor: Pikturamegtekintés
2013-03-01Az írás szeszélyeJósika Miklós: Két élet - Babits Mihály: A gólyakalifamegtekintés
2013-03-01Az újraíró Füst Milán valahány költeményeA mélyen alvó és az Éji szó, feltámadás előtt című versek elemzése.megtekintés
2013-02-01Amor és Psyche karneváljaTestreprezentációk és az Apuleius-betéttörténet újraírásai Weöres Sándor Psychéjébenmegtekintés
2013-02-01Pozíció nélküli szerepekFüst Milán és a politikai hatalom viszonyamegtekintés
2013-02-01"Önkritika-forgatókönyv" a Felelet-vita utánDéry Tibor Bálint elindul című filmforgatókönyvérőlmegtekintés
2013-02-01Adatok Kosztolányi Dezső családtörténetéhez egy eddig ismeretlen levél kapcsán"Ez a levél az első dokumentum arra, hogy Kosztolányit foglalkoztatta családja nemesi származása..."megtekintés
2013-01-01A nagyváros tapasztalataJókai korai tárcaregényibenmegtekintés
2013-01-01Mediális veszedelem avagy Mikszáth Kálmán...Zrínyije a médiumok határvidékénmegtekintés
2013-01-01Házas (pár)bajokKommunikáció és hatalmi harc A galamb papné házasságtörténetébenmegtekintés
2012-04-01"A diktátor én vagyok"Szabó Lőrincmegtekintés
2012-04-01Tér és közvetítettségÉpítészet és várostematika Szentkuthy Miklós szövegeibenmegtekintés
2012-04-01Az olti tutajútBevezetés a Gézám! című Csalog-elbeszélés olvasásábamegtekintés
2012-03-01"Vetkőzd le az új embert, s öltsd fel a régit"Interszubjektivitás és individuáció az Enyim, tied, övé című Jókai-regénybenmegtekintés
2012-03-01Jókai Mór holdbéli völgybenFilológiai és komparatisztikai számítások az Egy az Isten kapcsánmegtekintés
2012-03-01Modi memorandiA kulturális emlékezet mediális kihívása a Toldi estéjébenmegtekintés
2012-02-01Hermeneutika és applikáció - destrukció és dekonstrukcióHeidegger, Derridamegtekintés
2012-02-01Kölcsey erkölcsi végrendeleteParainesis című művének műfaja, felépítése és forrásaimegtekintés
2012-02-01A levélolvasás aktusa A rajongókbanKemény Zsigmond regényrőlmegtekintés
2012-02-01Krúdy Gyula utolsó étkezéseMárai Sándor Szindbád hazamegy című regényébenmegtekintés
2012-02-01Babits magyar szonettjeiBabits szonettek: Régi magyar költők címmel, Virágének címmelmegtekintés
2012-01-01Retorika. transzcendencia és tragikum a Buda halálábanArany János: Buda halála c. művérőlmegtekintés
2012-01-01Irodalmi utazásokMegértésteljesítmények a két világháború közötti irodalmi útirajzokbanmegtekintés
2012-01-01A saját test megjelenítéseNemes Nagy Ágnes költészetébenmegtekintés
2011-04-01A nem nemzeti kisajátítása...Szentmihályiné Szabó Mária Zrínyi Ilona c. regényébenmegtekintés
2011-04-01A liberális demokrácia "forradalma":Márai Sándormegtekintés
2011-04-01A világirodalom Márai Sándorarészlet egy hosszabb tanulmányból. Márai és az osztrák irodalom (Schnitzler, Hofmannstahl, Musil, Stefan Zweig, Rilke) Thomas Mann és Márai.megtekintés
2011-04-01Mohácstól a Benes-dekrétumokigTörténelemszemlélet és múltábrázolás a mai magyar és cseh prózában. (Esterházy, Darvasi, Háy János, Láng Zsolt, Márton László, Nádas, Parti Nagy, Rakovszky, Szilágyi István, Spiró György) (Milos Urban, Antonín Bajaja, Jáchim Topol, Jan Novák)megtekintés
2011-03-01A transzcendenciát tematizáló beszéd a húszas-harmincas évek ...Illyés-lírájában. Metafizikus vonulat Illyés pályáján: a "modernitás legnagyobb kérdése ugyanis , az Isten-ember-világ közötti viszony újrarendeződése nem egy világon kívüli vagy fölötti létezőben, hanem az egyén kérdésében összpontosul, a transzcendendenciához való viszony tétjévé az én megalkotása vagy megalkotódása válik."megtekintés
2011-03-01Narráció Ady Endre Margita élni akar c. művébenAdy Endre verses regényének narratológiai elemzése. Az elbeszélő mint szerzőés szereplő. Elbeszélő és olvasó.megtekintés
2011-03-01Gyermek-vízbefojtásra kész gyűlölet vagy...a természet elrettentő közönye? Kosztolányi Dezső Fürdés c. novellájának átértelmezése.megtekintés
2011-02-01A magyarországi irodalmak műfajtörténete...a 19. századbanmegtekintés
2011-02-01Alany, szubjektumNyelvtani alany; Szépirodalmi alany; Közvetlen alany - szubjektum megfelelés; Mondattani alany - lírai beszélő szubjektum; Önmegszólítás; Szubjektivizáció; Személytelenítés; Alanykiterjesztés; Alanyvegyülés; Alany és szubjektum: összefoglalásmegtekintés
2011-02-01Az alternatív modernségek koncepciója feléModernitás, modernség fogalma "újabb" irodalomtörténeti felfogásban.megtekintés
2011-02-01"állni látszék az idő, bár..."Irodalomtörténet-írásunk időszerű elméleti kérdései a modernség kontextusábanmegtekintés
2011-01-01EsőcsinálásIllyés Gyula szürrealista kalandjamegtekintés
2011-01-01"nem szeretsz jól, míg nincs erőd megvetni az embert!"Az ember helye az olvasatban Szabó Lőrincnélmegtekintés
2011-01-01A szerelem és a halál alakzatai...József Attila "Flóra-verseiben"megtekintés
2011-01-01Az emlékezet csapdájaA "treblinkai dal" Claude Lanzmann: Shoah c. filmjébenmegtekintés
2011-01-01Kép, cserepek, emlékezésTérey János és Durs Grünbein "drezdai" lírájáról.megtekintés
2010-04-01Tükör, fordítás, idegenségWilliam Shakespeare és Szabó Lőrinc szonettjeimegtekintés
2010-04-01Tandori Dezső műfordításai...a kései Rilke magyar recepciójábanmegtekintés
2010-04-01Maszk és fátyolWeöres Sándor: Salve Reginamegtekintés
2010-04-01Polgárváros és városfikció MárainálA Garrenek műve (Zendülők, Féltékenyek, Az idegenek, Sértődöttek. A hang, Jelvény és jelentés / Utóhang. A sereghajtók)megtekintés
2010-03-01A kor ketrecébenMóricz Zsigmond: Rab oroszlánmegtekintés
2010-03-01A térbe vetett hang aspektusaiHarsányi Kálmán: Kristálynézőkmegtekintés
2010-03-01"Oh, ha ecsetem most méltó lenne rátok"Az aranykor képzete Arany János Toldi szerelme c. művében.megtekintés
2010-02-01Márai amint olvassa (?)Hermann Hessétmegtekintés
2010-02-01Canudos forrásvidékénEuclides da Cunha Os Sertoes c. művének hatása Márai Sándor Ítélet Canudosban c. regényéremegtekintés
2010-02-01"Bizonyára magunk is ily kóborló emlékezet vagyunk ehelyt"Recepciótörténet, szövegváltozatok és elbeszélésszerkezeti dilemmák Szilágyi István Kő hull apadó kútba c. regényébenmegtekintés
2010-02-01Romantika és modernitás kettőssége...Kemény Zsigmond "társadalmi" regényeiben: A szív örvényei (1851); Férj és nő (1851-52); Ködképek a kedély láthatárán (1853)megtekintés
2010-01-01Figura és anomáliaKazinczy Ferenc (és) a Mondolat szerzőjemegtekintés
2010-01-01Az anyag és a formák.Megjegyzések Radnóti Miklós esztétikai tájékozódásárólmegtekintés
2010-01-01Az Ikrek hava mint ars poeticaRadnóti Miklósmegtekintés
2010-01-01"Én nem vagyok magyar?"A zsidó és katolikus identitás problémái Radnóti Miklós és Sík Sándor életművében.megtekintés
2009-04-01Kazinczy Ferenc...korszerűség, értelmezési kérdésekmegtekintés
2009-04-01Kazinczy Ossián-fordítása...posztmodern szemmelmegtekintés
2009-04-01Kazinczy szabadkőműves kátéjaKazinczy Ferenc 1874-ben lépett be a miskolci szabadkőműves páholyba.megtekintés
2009-03-01Ió lányaNemek, átváltozások, a szöveg idegensége Móricz Zsigmond Árvácskájában.megtekintés
2009-03-01Elza pilóta: nézőpontok, didaxis, etikaBabits Mihály életművérőlmegtekintés
2009-02-01Mítosztöredékek újraírása Weöres Sándor...Médeia c. költeményébenmegtekintés
2009-01-01A Nyugat és a filozófia"A Nyugat útjai" centenáriumi ülésen (2008. V. 9.) elhangzott előadás kibővített változata. Babits - Lukács vitamegtekintés
2009-01-01A Sorstalanság radikális tanúságamint etikai kihívásmegtekintés
2009-01-01Az olvasás medialitásának összefüggései...Kosztolányi irodalomszemléletében.megtekintés
2008-04-01A Halálfiai (a magyar "ördögregény") motívumhálózataBabits Mihály: Halálfiaimegtekintés
2008-04-01Mészöly Miklós: Sutting ezredes tündöklésec. beszélyének szövegköziségérőlmegtekintés
2008-03-01Sherlock Holmes HeidelbergbenAndrás Sándor Gyilkosság Alaszkában c. regénye és az anti-detektívtörténetmegtekintés
2008-02-01Monarchia-diszkurzus és az emlékezés terei...Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban c. regényébenmegtekintés
2008-02-01Identitás és metanarráció...Balogh Robert Schwab evangiliomá-banmegtekintés
2008-01-01Gyémánt maradt, ami gyémánt volt?Félreértések Jókai Mór Fekete gyémántok c. regénye körülmegtekintés
2008-01-01Verses regény, humoros etikaA délibábok hőse értelmezésének etikai összetevőimegtekintés
2008-01-01Magyar dráma és színház a...20.századbanmegtekintés
2007-04-01Az én-regényben a másik: a kapitány és feleségeFüst Milán: A feleségem történetemegtekintés
2007-04-01A másik titokAz Édes Anna értelmezéséhezmegtekintés
2007-04-01Pillangók, nimfák, maszkákMóricz Zsigmond: Pilllangómegtekintés
2007-04-01Mikor mi a felvilágosodás...az irodalomtörténeti kézikönyvek szerint?megtekintés
2007-04-01Irgalom- a szó etimológiai, teológiai értelmezése. Kosztolányi-novellák; József Attila: Irgalom (1936); Mészöly Miklós: Jelentés öt egérről (1958); az irgalom mozdulatai (Bergman-filmek) Tükör által homályosan (1960); Saraband (2003); Németh László: Irgalom (1965); Mészöly Miklós: Film (1976); Megbocsátás (1983)megtekintés
2007-03-01A Te meg a világ poétikai naplójaSzabó Lőrinc: Te meg a világmegtekintés
2007-03-01Titokzatos zajok, nyugtalanító képekNémeth Andor: Eurydice útja az alvilág felé c. verse és a szürrealista fotográfiamegtekintés
2007-03-01Műfajok és hagyományokFüst Milán Bukolika c. ciklusában. Szövegközöttiség és szövegkritikamegtekintés
2007-03-01Idegenségtapasztalat Szabó Lőrinc...gyermekverseibenmegtekintés
2007-03-01A valóság fellazításaA Tóték drámaváltozatamegtekintés
2007-02-01Heine és PetőfiRomantika korszakamegtekintés
2007-02-01Filozfia és személyes irodalom A bihari remeté-benBessenyei György: A bihari remetemegtekintés
2007-01-01Katolikus historizmus és apokrif magánbeszédTeológiai törésvonal Pilinszky prózájábanmegtekintés
2006-04-01"Mellyet Isten lölke elmémben befutja"Az isteni inspiráció Zrínyi Szigeti veszedelmébenmegtekintés
2006-03-01Egy regény regényeJókai Mór: Az új földesúr - másképpenmegtekintés
2006-03-01Színjáték és árnyjátékSzerepformálás, diszkurzivitás és irónia Németh László Gyász c. regényében.megtekintés
2006-03-01Az élet mint bukás - szembenézés az elkerülhetetlenKálnoky László: A labirintusmegtekintés
2006-03-01Akarsz-e játszani halált?Kertész Imre: Jegyzőkönyv - Esterházy Péter: Élet és irodalom novellájának szövegtani-stilisztikai összehasonlítása.megtekintés
2006-02-01Nosztalgia éa szimbólumteremtésA Ferenc József-mítosz kezdetei Krúdy Gyulánál.megtekintés
2006-02-01"Az ő kedves szava Logos volt - az értelem"Antikvitás-recepció a korszakküszöbön. Márai Sándor: Béke Ithakábanmegtekintés
2006-02-01A Sorstalanság sorsabefogadás-vizsgálatmegtekintés
2006-01-01Tévelygések az irónia irányábanElbeszélő, elbeszélés és történet viszonylatai Eötvös József A falu jegyzője c. regényébenmegtekintés
2006-01-01Szegény, szegény Eduárd királyÚjabb adalékok Arany János: A walesi bárdok c. versének értelmezéséhez.megtekintés
2006-01-01"Eszmék közt az űr..."Beszédmódok antinómiája a Tragédia első színében.megtekintés
2006-01-01A tű és tollLesznai Anna hímzéseinek és verseinek tárgya. 1910-es évekbeli hímzésterveinek és verseinek, vizuális-verbális műveinek összevetése.megtekintés
2006-01-01Kultúra és/vagy civilizációRecenzió Kodolányi János: Zárt tárgyalás c. kötetéről, a benne megjelentetett A szellem válsága, Márai és a kultúra és Zárt tárgyalás c. írásokról.megtekintés
2005-04-01(M)ilyen az ész, ha áhitJózsef Attila: (Tehervonatok tolatnak...)megtekintés
2005-04-01"Magad emésztő"József Attila: (Magad emésztő...) J.A. és Babits Mihály kapcsolatamegtekintés
2005-04-01"Ne higyjetek éretlen bűneimnek"A nyelv fenomelógiai és retorikai szférájának összeütközése József Attila kései költészetében. Önmegszólítás (Németh G. Béla), dialogizálás (Kabdebó Lóránt)megtekintés
2005-04-01Ehess, ihass...József Attila Ars Poeticájának értelmezéséhezmegtekintés
2005-04-01A maga elé beszédJózsef Attila: Egy ifju párramegtekintés
2005-04-01József Attila: Ülni, állni, ölni, halni (1926)c. verse, a költővé érés folyamatában.megtekintés
2005-04-01Por és buborékJózsef Attila: "Költőnk és kora" és Kölcsey: Vanitatum vanitas c. versének összevetésemegtekintés
2005-04-01\"a század sötétlő sírja\"egy vers Baka István: Sztyepan Pehotnij-ciklusából: Társbérleti éj. Hivatkozási pontjai: József Attila: Külvárosi éj; Bulgakov: Mester és Margaritamegtekintés
2005-03-01Misztériumjáték a Nemzeti Színházban1924-1943-banmegtekintés
2005-03-01János vitéz, az ideológia huszára(daljáték) A századforduló operettjében rejlő lehetőségek.megtekintés
2005-03-01A nő és a szalonIbsen: Nóra (Babaház) c. drámájában a térképzés (szalon) és a nőalakok identitásváltozásának összefüggései.megtekintés
2005-02-01Nevető rokonokMóricz Zsigmond Rokonok c. regényérőlmegtekintés
2005-02-01"...mingyárt az egész életüket"A paraszti élet regénnyé alakítása Móricz Zsigmond A boldog ember c. regényében. (Joó György és Esti Kornél)megtekintés
2005-02-01A semleges beszéd problémájának megjelenéseMóricz Zsigmond A boldog ember c. regényébenmegtekintés
2005-02-01Homonimikus egyhangúságKukorelly Endre: TündérVölgymegtekintés
2005-01-01A megjelenítés stációiA parataxis mint szövegszervező elv John Ashbery: Elhagyja Athoca állomást és Oravecz Imre: A chicagói magasvasút montrose-i állomásának rövid leírása c. versébenmegtekintés
2005-01-01"Sötétben nézem magamat"Az individualitás változó formái Szabó Lőrinc Te meg a világ c. kötetében.megtekintés
2005-01-01Elégia és búcsú mint emlékezet a nyelvbenArany, Mörike, Vörösmartymegtekintés
2005-01-01Az értelem retorikája a Márai-MonarchiábanMárai és a közép-európa-eszme, monarchiabeli világ Márainál: Egy polgár vallomásai, A gyertyák csonkig égnek.megtekintés
2004-04-01Megváltás és katasztrófaEötvös József: Magyarország 1514-benmegtekintés
2004-04-01Történettudomány versus szépirodalomEötvös József Magyarország 1514-ben c. regénye, mint szépirodalom.megtekintés
2004-04-01A szereplő jelleme az elbeszélés sorsaNarratívaépződés és értelmezésbeli következményei Reviczky Gyula Apai örökség c. regényében.megtekintés
2004-04-01"A vesztésnek még nincs vége"Kertész Imre és J.F. Cooper Nyomkeresőjemegtekintés
2004-04-01Görbe tükör - csábító önéletrajzKortárs "női" elbeszélők: Szabó Magda, Polcz Alaine, Lángh Júlia és Hillary Clintonmegtekintés
2004-03-01Pilinszky János: KérdésSzöveggenetikai elemzés. "A kézirat a szöveggenetika fellépésével vált önálló kutatási tárggyá: intellektuális és esztétikai tárgyként, a mű momentumaként és az írás folyamatát tükröző dokumentumként."megtekintés
2004-02-01Magyarság : Bessenyei György programjáról(röpirat)megtekintés
2004-02-01A történetmesélés funkcióváltozása Kemény Zsigmond: KödképekKödképek a kedély láthatárán / Kemény Zsigmondmegtekintés
2004-02-01Kit visz el az ördög? Egy Krúdy-regény fordított világaValakit elvisz az ördög / Krúdy Gyulamegtekintés
2004-02-01Balassi búcsúverse és a prozopoeia a XVII-XVIII.sz. magyar..Ó, én édes hazám szép Magyarország / Balassi Bálintmegtekintés
2003-04-01Test és politika: homoszociális viszonyok Ottlik Géza...Iskola a határon c. regényébenmegtekintés
2003-04-01Emlékezet és felejtés, intentio és distencióEsterházy Péter Harmonia caelestis c. regénye és Szent Ágostonmegtekintés
2003-03-01A naplóíró Kertész Imre. Vázlat a Gályanapló-rólVázlat a Gályanaplórólmegtekintés
2003-03-01Egy diákcsíny margójára. Kertész Imre: SorstalanságEgy diákcsíny margójáramegtekintés
2003-03-01Az önmagától megfosztott én. Kertész Imre: JegyzőkönyvKertész Imre: Jegyzőkönyvmegtekintés
2003-03-01Narratív identitás Krúdy Gyula...Napraforgójá-banmegtekintés
2003-03-01A radikális modernség konzervatív változata. Petri GyörgyMegjegyzések Petri György költészetérőlmegtekintés
2003-03-01Amália egy szépséges és titokzatos hölgy...Csokonai Dorottyájábanmegtekintés
2003-03-01Nézőpontok kereszttüzében. Megjegyzések Móricz Zsigmond...Az Isten háta mögött c. regényéhezmegtekintés
2003-02-01"Az kinek ez a rossz passió rendet szab" A harag a Szigetiveszedelem-benmegtekintés
2003-02-01Kármán József és a szabadkőművességKármán József élete és irodalmi működésemegtekintés
2003-02-01Az arany ember / Jókai Mór és a modern románcrománcvilág és regényvilágmegtekintés
2003-02-01Egy pszichoanalitikusnőrőlJózsef Attila és Győmröi Edit szellemi kapcslatáról.megtekintés
2003-02-01Kodolányi János Én vagyok c. regényének szövegváltozataiÉn vagyok c. regényérőlmegtekintés
2003-02-01"Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek..." Baka István:Egy József Attila-sorramegtekintés
2003-01-01Csokonai vitéz Mihály: Anakreoni Dalok c. kötete mint a ....XVIII. századi Anakreón-recepció összegzésemegtekintés
2003-01-01Vates ambiguus. A bukolikus hagyomány Berzsenyi Dániel költéBerzsenyi Dániel költészetérőlmegtekintés
2003-01-01Önéletírás és regény. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai1935: megjelenik Márai Sándor: Egy polgár vallomásai c. regényemegtekintés
2003-01-01Weöres Sándor Istár-átköltése. Egy mezopotámiai mítosz remi--tologizációja. (Szüzsépoétikai elemzés)megtekintés
2003-01-01Dugonics András: Etelkaregényelemzésmegtekintés
2002-04-01Drámaiság és történelmi regény.Kemény Zsigmond: Özvegy és...Özvegy és leánya / Kemény Zsigmondmegtekintés
2002-04-01Trivialitás és megtisztulásvágy, avagy "a "pusztulás," mintvégső megalkotódás" Hogy elérjek a napsütötte sávig / Petri Györgymegtekintés
2002-04-01Ady Endre: Az anyám és én avagy a szubjektív líra kérdőjeleiAdy Endre verseimegtekintés
2002-03-01József Attila Hódmezővásárhelyen. A Rapaport-levelek és azEszmélet (József Attila)megtekintés
2002-03-01A kettős írás ironikus mozgása Füst Milán egyfelvonásosaibanFüst MIlán naplójárólmegtekintés
2002-02-01A "napló" mint alakzat (Változatok a prozopopeiára XVIII-XIXszázadi irodalmunkban. Önéletrajz, emlékirat, vallomás. Bethlen Miklós Önéletírása, II. Rákóczi Ferenc : Egy bűnös vallomásai, Memories (Emlékiratok),Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója, Pályám emlékezete. Levél. Mikes Kelemen : Törökországi levelek. "Napló" (dialógus?) Kármán József : Fanni hagyományai.megtekintés
2002-02-01Mit lehet tudni A falu jegyzője első két kiadásáról, és mi..következik ezekből az irányregényre nézvést?megtekintés
2002-02-01Mese az aligátorról, a szalamandráról, a tengernagyról és avizitündérről. A rezignáció és az önigazzolás Jókai-regénye: Enyim, tied, övé.megtekintés
2002-02-01"Eszmék és értékek borzasztó hullahegyén" A "feljegyzések"és a "test" szerepe Kuncz Aladár Fekete kolostorában.megtekintés
2002-02-01Aenigma és aposztrophéKettős kompozíciós elv Balassi Bálint maga kezével írt könyvében.megtekintés
2002-01-01Mediális paradigmák a magyar későmodernségbenIndividuum és epitáfium viszonya : Kosztolányi Dezső : Halotti beszéd - Szabó Lőrinc : Sírfeliratmegtekintés
2002-01-01A mitikus jelentéssel telítődő tárgyi kép.A fa-motívum Nemes Nagy Ágnes költészetében.megtekintés
2001-04-01József Attila önlét terminusárólJózsef Attila és Heidegger.megtekintés
2001-04-01Arany János verses epikájárólArany Jánosmegtekintés
2001-04-01A mitikus folyó regénybeli irányaA falu jegyzője / Eötvös Józsefmegtekintés
2001-04-01Korsó és díszedény "Irányzatosság" és irónia A falu jegyzőjeértelmezésében. Eötvös Józsefmegtekintés
2001-03-01Boldogult úrfikor mint allegorikus téridőKrúdy Gyula: Boldogult úrfikorombanmegtekintés
2001-03-01"Mint alvadt vérdarabok..." (A bűn nyelve és énje ...József Attila költészetében.megtekintés
2001-03-01Arc és kánon - Az önértelmezés (nyelvi) eseményei az...Ember és szerep-ben / Németh Lászlómegtekintés
2001-03-01A drámaíró Németh László dilemmái -Az igazságszeretet drámáiN.L. történelmi drámáiról: VII.Gergely; Széchenyi; Husz János; Eklézsia-megkövetés; Galilei; Apáczai; II.József stb.megtekintés
2001-03-01Az ideiglenesség szerepe Rakovszky Zsuzsa költészetébenRakovszky Zsuzsamegtekintés
2001-02-01József Attila az Óda és az Eszmélet között (2.részlet)József Attilamegtekintés
2001-02-01Babitsi apóriák : Az "allegorikus regény" és a bestiális"Város". Variációk egy témára. Timár Virgil fiamegtekintés
2001-02-01A szubjektivitás romantikus modelljeinek átalakulása Füst.....Milán pályájának korai szakaszában. F.M. esztétikai gondolkodásá- nak alakulása, Gondolatok vázlata a külső és a belső szemléletről c. esszéje alapján. Az "objektív" költői típus, mint példakép Óda pártfogómhoz! c. versében.megtekintés
2001-01-01Asszonyok "árnyék képe" : Nőkérdés a XVIII-XIX.szi halottibeszédekben.megtekintés
2001-01-01József Attila az Óda és az Eszmélet között (Részlet)J.A. Óda-körüli magánéleti konfliktusairól. A Szántó Judittal való kapcsolatáról, ill. ennek megjelenéséről különböző irodalmi művekben.megtekintés
2001-01-01A Továbbélőktől a Budáig Ottlik regényszemléletének.....változásaimegtekintés
2001-01-01Egy kitűnő elbeszélés a kora reformkorból(Csató Pál: A fantaszta)megtekintés
2000-04-01Balladaszerűség és balladatörés Mikszáth novellisztikájábanDekonstrukció a mikszáthi balladaszerű novellában A jó palócok néhány írása alapján. Szegény Gélyi János lovai, Péri lányok szép hajáról, Tímár Zsófi özvegysége, Az a pogány Filcsik, A két major regénye stb.megtekintés
2000-04-01A mese metafizikája és a magyar avantgárdBalázs Béla, Lesznai Anna és Kassák Lajos meséi.megtekintés
2000-04-01Kolozsvári közjáték.(Jékely Zoltán munkássága 1940-44 között(Jékely Zoltán munkássága)megtekintés
2000-04-01A visszavonhatatlan pusztulás víziójaPilinszky J.:Utószómegtekintés
2000-03-01"Szétterült ütem hálója" : Hang és szöveg poétikája :...a későmodern korszakküszöb József Attila költészetében. József Attila-recepció változásai. A tanulmányban legtöbbször megidézett mű az Eszmélet.megtekintés
2000-03-01József Attila "háromgarasos" verseiJózsef Attila korábban munkásmozgalminak tartott versei, valamint Brecht "songjai" közötti hasonlóságot elemzi a cikk. Említett versek: Haszon, Bérmunkás-ballada, Mondd, mit érlel..., Vigasz.megtekintés
2000-03-01A szubjektum problémája Czóbel Minka lírájábanCzóbel Minkamegtekintés
2000-03-01Gulyás Pál verselésérőlverselésrőlmegtekintés
2000-02-01"Hat likra jár az esze"Szólás, metafora, narratíva Mikszáthnál.megtekintés
2000-02-01"ASz:SOPHIA Templomában látom én felszentelve NAGYSÁDAT..."Csokonai Vitéz Mihály és a szabadkőművesség kapcsoilatairól.megtekintés
2000-02-01Puritánus kegyesség és retorika Bethlen Miklós Imádságos...Imádságoskönyvében.megtekintés
2000-02-01A tér és az idő verskonstruáló szerepe Kondor Béla költésze-tében - különös tekintettel Hullámok c. versére.megtekintés
2000-01-01Közelítési lehetőségek Arany János költészetéhezArany Jánosmegtekintés
2000-01-01A távlat filozófiája. (Orbán Ottó : A távlat c. verséről)(Orbán Ottó: A távlat c. verséről)megtekintés
2000-01-01Egy igazi hős : Esterházy mámoros legényeA mámor enyhe szabadsága / Esterházy Pétermegtekintés
2000-01-01Csokonai és Juhász Ferenc között - a száz éve szül. Gulyás P..Gulyás Pál költészetéről.megtekintés
1999-04-01Az első erdélyi remekíró : Bethlen MiklósBethlen Miklósmegtekintés
1999-04-01A karthausi keletkezéstörténetéhezA karthausimegtekintés
1999-04-01"Műfaja:önarckép"? Az autobiografikus-esszéisztikus konfessz..ió és Déry Tibor : télet nincs c. regényemegtekintés
1999-04-01"A líra szelleme":a metafora versteremtő ereje (Baka István)(Baka István)megtekintés
1999-03-01Lócsere és költői szárnyalás.Kassák L.:A ló meghal a madarakkirepülnek "hitváltása" és egy motívum "ars poeticája"megtekintés
1999-03-01"El volt tévesztve egész életünk"Kemény Zsigmond: A rajongókmegtekintés
1999-03-01Az elidegenített nyelv "beszéde".A ló meghal../ Kassák LajosAz avantgard hagyomány kérdéséhez.megtekintés
1999-03-01A rege és rokonműfajai a XIX. sz. elejének magyar irodalmábanrege, monda, történetírás, történeti novella.megtekintés
1999-02-01A másik hangja.Sátántangó / Krasznahorkai Lászlómegtekintés
1999-02-01Bajza József és a Walter Scott-i regényangol irodalmi műveltségmegtekintés
1999-01-01Kire süt a nap?Süt a nap / Zilahy Lajosmegtekintés
1999-01-01József Attila szerelmi ódájaÓda / József Attilamegtekintés
1999-01-01Márai Sándor a Napkeletben1921-22., Márai Sándormegtekintés
1999-01-01Egyetemes Történet..A "szellemtudomány" változatai.megtekintés
1999-01-01Egy verskompozíciótípus megjelenése századunk költészetében..jelenése századunk költészetében. A nagykompozíciójú versek vizsgálata József Attila A Kozmosz énekén (szonettkoszorú), Medáliák cikluson át a Téli éjszaká-ig /136-8/, Óda /138-9/, Eszmélet /140-2/. A J.A. utáni költészet ezirányú törekvései.(Szabó Lőrinc, Weöres Illyés Gyula, Juhász Ferenc) Weöres Sándor : Háromrészes ének /143-144/ stb.megtekintés
1998-04-01Utalások, célzások, ákombákomokSzövegszintek és jelentésrétegek Kosztolányi Dezső: Fürdés c.elbeszélésében.megtekintés
1998-04-01"Penetráns tekintet"Kosztolányi Dezső: Pacsirtamegtekintés
1998-04-01Az elbeszélésíró MárairólMárai Sándor Kabala és Mágia c. köteteinek novelláiról.megtekintés
1998-04-01A szimbolikus lélekdráma eszménye. A drámaíró Babits.Babits Mihály drámái : Simóné háza 558-63. A literátor 563-66. Laodameia 566-70. A második ének 570-75.megtekintés
1998-04-01Arany Szent Lászlójának....művelődéstörténeti vonatkozásai.megtekintés
1998-03-01Műfajok közöttMándy Iván novellaciklusai és regényei.megtekintés
1998-03-01A TücsökzeneSzabó Lőrinc: Tücsökzenemegtekintés
1998-01-01Az (ön)függőség..Az Illyés-líra kriptotextusai.megtekintés
1998-01-01Illyés GyulárólIllyés Gyulamegtekintés
1998-01-01József Attila búcsúzó verseiről(Karóval jöttél...), (Talán eltűnök hirtelen...) (íme, hát megleltem hazámat), (Drága barátaim) megtekintés
1998-01-01Három új versbeszédmód....a háború utáni Nyugat korában 1.Szabó Lőrincmegtekintés
1998-01-01NaptárNaptár / Radnóti Miklósmegtekintés
1998-01-01Kosztolányi és József AttilaKosztolányi és József Attila - egymás tükrében.megtekintés
1998-01-01Az Eszmélet pillanataJózsef Attila: Eszméletmegtekintés
1998-01-01"Ha mit az én verseim.."Szigeti veszedelem. A személyesség és az elbeszélő megszólalásai Zrínyi eposzában.megtekintés
1997-04-01Spleen és ideálSpleen II. / Charles Baudelaire Szabó Lőrinc fordítása: Sivatagbanmegtekintés
1997-04-01A szignifikáció \"törése\"Alakzat és szövegköziség Kosztolányi Dezső műveiben. (Esti Kornél)megtekintés
1997-04-01Hozzászólás..Tandori Dezsőről. Hozzászólások Menyhért Anna cikkéhez(Irodalomtörténet 97/4. 547-66.p.) a Tandori- recepcióról.ímegtekintés
1997-03-01Szabó Magda az író és...irodalomtörténész.megtekintés
1997-03-01Az ötvenes évekről..Katalin utca / Szabó Magda megtekintés
1997-03-01Mégis költő!Szabó Magda költészetéről.megtekintés
1997-01-01Szerepek és magatartásformák az identitás újrafogalmazásánakGondolatok Márai Sándor Verses könyve kapcsánmegtekintés
1997-01-01\"Ezer apró szerelmek..\"Csokonai Dorottyájamegtekintés
1997-01-01A jezsuita meditáció...irodalom a XVI-XVII. századbanmegtekintés
1997-01-01A stíluskorszakok problémái- megoldási javaslatokmegtekintés
1997-01-01Korkép és transzcendenciaKosztolányi Dezső és Albert Camus világnézetének hasonlóságáról, történelmi, politikai, etikaistb. nézeteik. Viszonyuk a transzcendenciához.megtekintés
1997-01-01Hazateremtés és honvédelemEgy Illyés-pályaszakasz alapeszméje. (1945-1956) Illyés Gyula drámái: Ozorai példa; Fáklyaláng; Dózsa György.megtekintés
1996-05-01A trubadúrlíra és...Balassi Bálint szerelmi költészete Balassi előtt - virágének, petrarkizmus; Természetmotívumok (virág-, állat-) és tárgyszimbólum-párhuzamok; fin'amor-motívumok , platonizmus a trubadúrlírában és B.B-nálmegtekintés
1996-03-01Szerelem és halál Ady Endre költészetébenMihályi Rozália mérgezett csókjamegtekintés
1996-03-01A költői magatartás változataiPetőfi Sándor 1848-as verseihezmegtekintés
1996-03-01Nyelvi paralelizmusok, ismétlésekSzabó Lőrinc Egy téli bodzabokorhoz c. versébenmegtekintés
1996-03-01Variációk egy témáraCs.Szabó Lászlómegtekintés
1996-03-01Narratíva a lírában és líraiság a prózábanSzent Margit legendája / Ady Endre Esti Kornél / Kosztolányi Dezső Az 1929-ben A Toll c. fi.-ban kezdeményezett Ady-vita, ill. K.D.:Különvélemény c. cikke kapcsán Ady és Kosztolányi szövegalkotói rendszerének összehasonlítása.megtekintés
1996-03-01A recepció örökségeA falu jegyzője a magyar kritikai hagyománybanmegtekintés
1996-03-01\"Az eltévedt lovas\"Ady Endre, elemzésmegtekintés
1996-03-01Drámai hős vagy regényes jellem?Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóbanmegtekintés
1996-03-01Rajzok egy költemény tájairólMotívum, szerkezet és jelentés Szabó Lőrinc Tücsökzenéjében.megtekintés
1996-03-01"Drámai novella"epiko-drámai novellamegtekintés
1996-01-01Az újraolvasás kényszereKemény Zsigmond: A rajongókmegtekintés
1996-01-01Petőfi Sándor "zenei" önarcképeRózsavölgyi haláláramegtekintés
1996-01-01A líra vajdai gerjedelmeVajda János: életrajz és szerelmi líra összefüggései. Kratochwill Zsuzsanna (Gina)megtekintés
1996-01-01Radóti angyalaiAngyal-motívum Radnóti kései költészetében.megtekintés
1996-01-01Evangéliumi esztétika és modern bukolikaA Dsida-vers méltóságamegtekintés
1996-01-01A nyelv fennköltségének megvonása...Esterházy Péter prózájában. A nyelvileg kifejtett vagy bennfoglalt informalitás irodalmisága.megtekintés
1996-01-01Füst Milán: Cantus firmusavagy a töbszólamú paradoxonmegtekintés
1996-01-01Füst milán: Amine emlékezetekisregény, 1933.megtekintés
1995-04-01Avantgárd-e a \"magyar avantgardizmus első kötete?Kassák Lajos: Éposz Wagner maszkjábanmegtekintés
1995-04-01Orbán Ottó költészete1990 utánmegtekintés
1995-02-01Finnegan ébredése, magyar nyelvenFinnegan ébredése (Finnegans Wake) / James Joycemegtekintés
1995-02-01A megértett disszonanciaA József Attila-versek ambivalenciája és kohéziójamegtekintés
1995-02-01A drámaíró Németh Lászlófelülnézetbőlmegtekintés
1995-02-01Radnóti Miklós : Erőltetett menetelemzés, Radnóti Miklósmegtekintés
1995-02-01A merkantilista utópiaA Candide Eldorádó-epizódjának értelmezésemegtekintés
1995-02-01Zendülőkről - többféleképpenCocteau- és Márai-szövegek párbeszédemegtekintés
1994-04-01Fazekas Mihály: Lúdas MatyiKísérlet egy újabb megközelítésre.megtekintés
1994-04-01"Bennem a múlt hull, mint a kő..."Az emlékezés folyamata a kései József Attila-versekben.megtekintés
1994-04-01Szeretnék lenni: költő, prófétaGondolatok Mécs László magyarságverseiről.megtekintés
1994-04-01Flóra-versek / József Attilaelemzés, József Attila: Flóramegtekintés
1994-01-01Határ Győzőmunkásságamegtekintés
1994-01-01Kassák Lajos: 18. számozott költeménytanulmánymegtekintés
1994-01-01Mixát: HairPéri lányok szép hajáról / Mikszáth Kálmán (Jó palócok) novellaelemzésmegtekintés
1994-01-01Szempontváltozások a Szabó Lőrinc-recepcióbanSzabó Lőrinc Te meg a világ c. kötetemegtekintés
1994-01-01Szimbolikusság: az át-alak-ulás elméleteAdy Endre: A vár fehér asszonyamegtekintés
1993-04-01Tudod, hogy nincs bocsánatversértelmezés és motívumértelmezésekmegtekintés
1993-04-01Szabó Lőrinc: A huszonhatodik évtanulmánymegtekintés
1993-03-01Költői számadások 2.Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhitatmegtekintés
1993-01-01József Attila: Medáliákverselemzésmegtekintés
1993-01-01A megkínzott emberiségJózsef Attila Emberiség c. szonettjéről.megtekintés
1993-01-01Költői számadások 1."...bírjuk mi is, ha ők kibírják..." Kosztolányi Dezső: Ének a semmirőlmegtekintés
1993-01-01Négy utolsó verssorArany János: Sejtelem (1882. márc. 2.)megtekintés
1992-04-01Narratív struktúrák a harmincas évekbenKosztolányi Barkochba és Móricz Tyúkleves című novellájának összehasonlító elemzése. (Ld. Kosztolányi: Barkochba)megtekintés
1992-04-01Egy Hajnóczy-novella esztétikumának sajátosságaHajnóczy Péter: A fűtőmegtekintés
1992-04-01A Szülőföldem jelentésrétegeiTamási Áron: Szülőfőldemmegtekintés
1992-04-01Mi a költő?A költői szerep értelmezése Petőfinél.megtekintés
1992-04-01Író és bíróSzerep és felelősség Mikszáth Kálmán két regényében: A beszélő köntös, A fekete város.megtekintés
1992-04-01Motívum- és novellaelemzésLovik Károly: Árnyéktáncmegtekintés
1992-03-01Az önvizsgálattól az újjászületésigMotívumok Babits Mihály Halálfiai c. regényébenmegtekintés
1992-02-01Kazinczy és a múzsa (A tanítvány című óda ürügyén)Kazinczy Ferenc: A tanítványmegtekintés
1992-02-01A tapintat struktúrájaArany János: Zách Kláramegtekintés
1992-02-01"Ötszáz, bizony, dalolva ment lángsírba welszi bárd"Arany János: A walesi bárdokmegtekintés
1992-02-01A Marosvásárhelyi gondolatok helye Csokonai életművébenCsokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatok c művérőlmegtekintés
1992-02-01A színek vallomásaKísérlet a Lüscher-teszt irodalmi alkalmazására. Juhász Gyula (ld.ott), ill. József Attila életművén keresztül.megtekintés
1992-01-01A balladaszerű novella megjelenésePetelei Istvánnálmegtekintés
1992-01-01A gólyakalifa néhány szerkezeti sajátosságaBabits Mihály: A gólyakalifamegtekintés
1992-01-01A legrövidebb költeménySzemlér Ferenc: Atomkor Éltem Féltem.megtekintés
1991-03-01A bűn és a semmiJózsef Attila kései verseinek motívumairólmegtekintés
1991-01-01A sorsregénytől a példázatigKosztolányi Dezső: Édes Annamegtekintés
1991-01-01A kettős világrend verseA Falu c. vers elemzése. (összevetése a Téli éjszaka c. verssel.)megtekintés
1991-01-01Harc a szereppel való azonosulásértSzempontok a Pacsirta értelmezéséhezmegtekintés
1991-01-01Halál és föltámadás Juhász Gyula költészetébenHalál-motívum kb. félszáz versében, "tiszta" halálversek közül csupán öt versben szerepel az öngyilkosság (Egy fiatal öngyilkosnak, Öngyilkosok, Vita somnium breve, Örök búcsú, Nosztalgia) Föltámadás-motívum: A föltámadott, Pilátus, Lázár föltámadása.megtekintés
1990-01-01Azonos-e az új Isten az új Krisztussal?Tóth Árpád Az új Isten című versérőlmegtekintés
1990-01-01Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhozelemzés, Tóth Árpádmegtekintés
1989-04-01Komjáthy Jenő költői világképének alakulásaIdeál-reál és szubjektivizmus; a szubjektum expanziója; tiszta szellemiség; szómágia - szimbolista közlésmód; K."forradalmisága"megtekintés
1989-03-01Hét kérdés Madáchról1. Volt-e Madáchnak önálló filozófiája?, 2. Mi a targédia alapkérdése?, 3. Ádám vagy Lucifer?, 4. Marx vagy Kierkegaard?, 5. Ismerte-e Madách Kierkegaardot?, 6. Magyar Kierkegaard?, 7. Milyen Madách filozófiája?megtekintés
1987-04-01Csetri Lajos: Nem sokaság, hanem lélekBerzsenyi-tanulmányok Csetri Lajos: Nem sokaság, hanem lélek c. kötetéről.megtekintés
1987-03-01A drámai novellaThury Zoltán: Emberhalálmegtekintés
1987-02-01"Példádon okúljanak a késő unokák"Petőfi Sándor "A helység kalapácsa" mint paródiamegtekintés
1986-04-01A versnyelv néhány jellemzője Tóth Árpád lírájábanElemzés -megtekintés
1986-03-01A "Tengeri hántás" versformájáhozArany János: Tengeri-hántásmegtekintés
1986-03-01Gyöngyösi Kemény-eposzának politikai koncepciójárólGyöngyösi István Kemény János emlékezete c. művérőlmegtekintés
1986-02-01Arany János betegségeiArany Jánosrólmegtekintés
1986-02-01A felvilágosodás szimbólumairólElemzés -megtekintés
1986-02-01Felvilágosodás és nemzetkép MagyarországonElemzés -megtekintés
1986-02-01Az eredendő versélmény nyomában (I.)József Attila költészetének "élhető tragikuma"megtekintés
1986-02-01"Az idő és hírnév"Zrínyi három epigrammájának ritmikájamegtekintés
1986-02-01"Manieristák"A mai magyar próza egyik tendenciájárólmegtekintés
1986-01-01"A tékozló fiú" csalódásaSzabó Lőrinc költészetének dimenzióimegtekintés
1986-01-01"A szegény kisgyermek panaszai"Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszaimegtekintés
1986-01-01"Ködképek a kedély láthatárán"Egy különös Kemény-regényrőlmegtekintés
1986-01-01Az "első csokor"-és a második kötetSzép Ernő költészetének kibontakozásáról I.megtekintés
1985-04-01A lélek "alaktalan rémei"Vajda János novelláirólmegtekintés
1985-04-01Az oktatás műhelyébőlBerzsenyi Dániel: Barátimhozmegtekintés
1985-04-01Hermeneutika és esztétikaGadamer, Hans-Georg: Igazság és módszermegtekintés
1985-04-01József Attila: HatárStilisztikai elemzés szövegnyelvészeti alaponmegtekintés
1985-04-01Déry Tibor ironikus nevelődési regényeDéry Tibor: A félfülűmegtekintés
1985-03-01Balassi költészete történeti-poétikai megközelítésbenBalassi Bálint költészetérőlmegtekintés
1985-02-01Eszmék, viszonyok, értékek a tragédiábanMadách művének mai tanításáról. Madách Imre: Az ember tragédiája.megtekintés
1985-01-01\\\"Vasút helyett vasút?\\\"Az egyéni és közösségi azonosságtudat kérdései a Vérrokonokban. Örkény István: Vérrokonokmegtekintés
1985-01-01Tártság és zártság Kosztolányi verskezelésébenTártság és zártság Kosztolányi verskezelésében-megtekintés
1984-04-01Arany János Toldijának versmértéke és ritmusaArany János Toldi című művérőlmegtekintés
1984-04-01A szerelem illő ábrázolása Zrínyi eposzábanZrínyi Miklós Szigeti veszedelem c. eposzárólmegtekintés
1984-03-01Babits és az antikvitásBabits Mihály: Odysseus és a szirénekmegtekintés
1984-03-01Petőfi Sándor: Elpusztuló kert ott a vár alatt...elemzés -megtekintés
1984-03-01A lényegkeresés verseBabits Mihály Zöld, piros, sárga, barna című versérőlmegtekintés
1984-03-01A gólyakalifa: Babits, Bergson, FreudBabits Mihály: A gólyakalifamegtekintés
1984-03-01Ész és intuíció kérdésköre Babits tanulmányaibanBabitsrólmegtekintés
1984-03-01Vajda János viszonya Petőfi Sándor örökségéhezA Sirámok c. dalciklus tanulságaimegtekintés
1984-03-01Petőfi metaforáirólA metafora mint versesztétikai kategóriamegtekintés
1984-03-01Test és lélek - moralitás három felvonásbanSzéljegyzetek Babits Mihály beszélgetőfüzeteihezmegtekintés
1984-02-01A drámaíró Szép Ernő indulásaSzép Ernő: Az egyszeri királyfi, 1913megtekintés
1984-02-01A drámaíró Szép Ernő indulásaSzép Ernő: Az egyszeri királyfi, 1913.megtekintés
1984-02-01"Eretnek hadak között hűségre példaképBiblikus és hitbéli vonatkozások Radnóti Miklós költészetébenmegtekintés
1984-02-01A szeceszió stiláris sajátosságai Kosztolányi prózájábanElemzés -megtekintés
1984-02-01A magyar ütemhangsúlyos verselésElemzés -megtekintés
1984-01-01Hagyomány és újítás ötvöződése Cholnoky Viktor művészetébenCholnoky Viktor Taddeusz lovag vacsorája című novellájának elemzése.megtekintés
1984-01-01Arany János Széchenyi-ódájaArany János: Széchenyi emlékezetemegtekintés
1983-04-01Babits Mihály: Mythológianovellaelemzésmegtekintés
1983-04-01A Jónás könyve -parafrázis?Babits Mihály: Jónás Könyvemegtekintés
1983-04-01A szegényember méltóságaNagy Lajosrólmegtekintés
1983-04-01A nagyidai cigányok értelmezéséhezArany János: A nagyidai cigányokmegtekintés
1983-03-03Az "örök Róma"Nero, a véres költő / Kosztolányi Dezsőmegtekintés
1983-03-01Közelképek Juhász Gyula költői eszközeirőlElemzés Juhász Gyula költészetérőlmegtekintés
1983-02-01Az Árgirius-kérdéshezÁrgirus széphistória / Gergei Albertmegtekintés
1983-02-01A költői eszköztár módosulásai Pilinszky János költészetébenPilinszky János költészetérőlmegtekintés
1983-02-01Regény? Önéletrajz? Irodalomtörténet?Vas István : Mért vijjog a saskeselyű?megtekintés
1983-01-01A poéta és tárgyaAz élet dele / Berzsenyi Dánielmegtekintés
1983-01-01"Mostan színes tintákról álmodom..."Kosztolányi Dezső Szegény kisgyermek panaszai c. ciklusból. Egy Kosztolányi-vers irodalomlélektani elemzésemegtekintés
1983-01-01A kert-motívum típusai a....a felvilágosodás korának irodalmában. A kert-motívum néhány fő típusa: sors-kert,szerelem kertje, mulatókert stb.megtekintés
1982-03-01Eszmények és kételyek jegyébenArany László: A délibábok hősemegtekintés
1982-02-01Kölcsey és a fiatal VörösmartyKöcsey Ferenc és Vörösmarty Mihálymegtekintés
1982-02-01A világgyűlölettől a forradalmiságigPetőfi Sándor Felhők-korszakának értelmezéséhezmegtekintés
1982-01-01Kassák, a konstruktőrKassák, a konstruktőr.(Vadas József könyve ürügyén)megtekintés
1982-01-01A Nyugat "második nemzedéke"?Elemzés...- megtekintés
1982-01-01A sietség pátoszaTanulmány Dsida Jenőrőlmegtekintés
1982-01-01Az "én" világának drámájaÖrkény István: Pisti a vérzivatarbanmegtekintés
1982-01-01A Nyugat "második nemzedéke"? Vita.A 20-as években indult írók.Nemzedéki egységük szervezetileg nem kimutatható, inkább szellemi természetűmegtekintés
1981-04-01Újabb kutatások a magyar barokkról és ZrínyirőlZrínyi Miklósról és a barokkrólmegtekintés
1981-04-01A százéves Gulyás Pál /1881-1963/Gulyás Pál, a bibliográfusmegtekintés
1981-04-01Sarkadi Imre drámáinak világárólSarkadi Imre drámáirólmegtekintés
1981-04-01A százéves Gulyás PálGulyás Pálról /1881-1963/, a bibliográfusrólmegtekintés
1981-03-01Novellatípusok a mai magyar irodalombanAz 1970-es évek novelláiról Magyarországonmegtekintés
1981-02-01Szempontok a korai Szindbád-novellák értelmezéséhezKrúdy Gyula: Szindbádmegtekintés
1981-01-01A Csongor és Tünde keletkezéstörténetéhezVörösmarty Mihály: Csongor és Tündemegtekintés
1981-01-01Szempontok a Csongor és Tünde verselésének elemzéséhezVörösmartyMihály: Csongor és Tündemegtekintés
1980-04-01A zseniális tévedésTeleki László Kegyenc c. drámájárólmegtekintés
1980-04-01Az opál mező lovasa. Egy Sinka-vers értelmezési kisérleteSinka István: Lovasok opál mezőkönmegtekintés
1980-03-01Az Altató és az altató mint műfaj József AttilánálAltató / József Attila megtekintés
1980-03-01Árgirus széphistóriánk keletkezési helyéről és szerzőjérőlGergei Albert: Árgirusmegtekintés
1980-02-01A vándor utolsó útjaBalázs Béla késői drámája: Cinka Pannamegtekintés
1980-02-01"...nem kívánok kevesebbet, mint egy világot..."Nemes Nagy Ágnes költészetérőlmegtekintés
1978-04-01A tótágas ágazataiÖrkény István: Egyperces novellákmegtekintés
1978-04-01Egy önérzet történeteGelléri Andor Endre könyvérőlmegtekintés
1978-01-01Radnóti Miklós: A la rechercheverselemzésmegtekintés
1977-03-01József Attila A Dunánál című versének értelmezéséhezA Dunánál / József Attila verselemzésmegtekintés
1977-03-01Hétért- hatotJózsef Attila A hetedik c. versének elemzésemegtekintés
1977-03-01Elidegenedés és emberi teljességJózsef Attila Téli éjszaka c. versének elemzésemegtekintés
1977-01-01Illyés Gyula iránytűjeIránytűvel / Illyés Gyulamegtekintés
1976-03-01Fejes Endre, a Rozsdatemető írójaFejes Endrérőlmegtekintés
1976-03-01A bölcsesség dalaNagy Zoltán őszikéimegtekintés
1976-03-01A drámaíró Pap KárolyPap Károlyrólmegtekintés
1976-02-01Az író és regénye: A HalálfiairólBabits Mihály: Halálfiaimegtekintés
1976-02-01"Így szép lenni, mindig fiatalnak"Csanádi Imre költészetérőlmegtekintés
1976-02-01Illés Endre esszé-műfajaElemzés-Illés Endre... esszé-műfajamegtekintés
1976-01-01A kiválás geneziseNémeth Lászlórólmegtekintés
1975-04-01Egy Vörösmarty-szonett értelmezéséhezVörösmarty Mihály: A bűnös sírversemegtekintés
1975-04-01Kiegészítések Vörösmarty életrajzáhozA költő 1848-49-es tevékenységérőlmegtekintés
1975-04-01Vörösmarty és BerzsenyiVörösmarty Mihályról és Berzsenyi Dánielrőlmegtekintés
1975-04-01A romantikus lélek- és jellemábrázolás Vörösmarty epikájában és drámai műveibenVörösmarty Mihály epikai és drámai műveirőlmegtekintés
1975-04-01Vörösmarty MihályVörösmartyrólmegtekintés
1975-04-01Schedius Lajos hatása a Csongor és Tünde filozófiájáraVörösmarty Mihály: Csongor és Tündemegtekintés
1975-03-01A "szép" moráljaA rossz orvos, Nero a véres költő, Pacsirta, Aranysárkány, Édes Anna / Kosztolányi Dezső regényeimegtekintés
1975-03-01Kölcsey Vanitatum Vanitas-a és VoltaireVanitatum vanitas / Kölcsey Ferencmegtekintés
1975-03-01Szavakból-katedrálisWeöres Sándor: Tizenegyedik szimfóniamegtekintés
1975-03-01Czuczor Gergely emlékezeteCzucor Gergely születésének 175-ik évfordulójáramegtekintés
1975-03-01Életképforma és regényA Jókai-olvasás állomásaimegtekintés
1975-03-01Gondolatok Kemény Zsigmond történetfelfogásárólKemény Zsigmond életművérőlmegtekintés
1975-01-01Vita a Tigris és hiéna körülPetőfi Sándor: Tigris és hiénamegtekintés
1974-03-01A Tragédia szövegmódosításai és a korabeli irodalmi nyelvMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
1974-03-01Pap Károly: Messiás születikstíluselemzésmegtekintés
1974-02-01Szatíra-e a Dorottya?Csokonai Vitéz Mihály: Dorottyamegtekintés
1974-02-01Fűz a tópartonEgy kivételes vers Szabó Lőrinc költészetében. Fűz a tópartonmegtekintés
1974-01-01Szerep és személyiség-Illyés Gyula Híresek c. versének tükrébenHíresek / Illyés Gyula verselemzésmegtekintés
1972-04-01Hős vagy áruló?Illyés Gyula és Németh László változatai a Görgey-témára. Fáklyaláng / Illyés Gyula Áruló / Németh László (ld. itt!) drámaelemzésmegtekintés
1972-04-01Móricz Zsigmond: Barbároknovellaelemzésmegtekintés