Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

557 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-04-00Jókai Mór önéletrajzi elbeszéléseinek kanonizálódása: az önéletrajzi novelláskötetek és az életrajzok kialakulásaJókai Mór és a kanonizáció
2020-04-00Az otthonosság szomorúságaA szimbolikus és retorikai otthonosság lehetőségei Gárdonyi Géza Az öreg tekintetes című regényében
2020-04-00Babits Mihály 1911 és 1919 között keletkezett előadásainak datálási nehézségeiAz írásban tárgyalt előadások: [Előadás Dantéról], [Egy versmondó est bevezetői] és a XIX. század költészetéről, [Bevezető a "Május huszonhárom Rákospalotán" című vers felolvasásához]
2020-04-00A Húsvét előtt előttBabits Mihály legismertebb háborúellenes versének keletkezéstörténete és a kronológia elve a kritikai kiadásban
2020-03-00Az eredet dilemmáiAz 1772-es korszakhatár kérdéséhez
2020-03-00Vazul hangjaA lírai beszéd az Ady-olvasásban
2020-03-00Szimbolikus és valós határátlépések és az énteremtés lehetőségeiPolcz Alaine Leányregény című önéletrajzi írásáról
2020-03-00Hagyomány- és szerepviszonyok Orbán Ottó nyolcvanas évekbeli lírájábanOrbán Ottó lírája a nyolcvanas években
2020-03-00"Homérosz harsány himnusza"A homéroszi epika recepciója Orbán Ottó Ostromgyűrűben című kötetében
2020-03-00Nyelvkritika és lírai hagyomány Borbély SzilárdnálBorbély Szilárd költészetéről
2020-02-00Halott-e a tragédia, és miért nem?Egy kortárs értelmezési horizont felvázolása
2020-02-00Hangoltság, beszédhelyzet és affektus Vörösmarty költészetébenVörösmarty költészetéről
2020-02-00A dzsinn megszelídítéseMajmuna tündér, Jókai visszatérő szereplője
2020-02-00Egy Babits-vers átváltozásaiA Pro mortuis ignotistól az Esti imádságig
2020-02-00Elbeszélői távlatváltások Márai Sándor novelláibanMárai Sándor novelláiról
2020-01-01Mára Sándor − 2019-benBeszámoló egy helyzetről, lehetőségek kitapogatása
2020-01-01A próza hangja. Kérdések a Márai-dallam körülA nem szemantikai elemek hatásformái Márai prózaírásában
2020-01-01"tanácsokat nem fogadhatok el"Márai Sándor Nyugat-szerkesztőnek írt 1924-es levelének tágabb kontextusa
2020-01-01P. J. névtáblájára - Tandori Dezső: A semmi napja mielőttTandori Dezső A semmi napja mielőtt című kötetéről. (Tandori Dezső rajzai Pilinszky János verseihez.)
2019-04-01A 18. századi irodalom korszakolásának kérdéséhezLe lehet-e mondani a "korszak" elvont, konstruált fogalmáról a 18. század vonatkozásában tervezett irodalomtörténeti kézikönyvben?
2019-04-01A politika színpada / a színpad politikájaTeleki László Kegyenc című öt felvonásos szomorújátékáról
2019-04-01Az irodalmi népiesség hagyományozódása az 1910-es évek filmadaptációibanA 19. századi magyar nemzeti irodalom és az 1910-es évek magyar némafilmjei közti strukturális és funkcionális párhuzamok.
2019-03-01Kafka fiaBorbély Szilárd a világirodalomban
2019-03-01Metaforikus szerkezet és történelmi megértésDéry Tibor Alvilági játékok (1946/1948/1955) című novellagyűjteményéről
2019-03-01Tandori Dezső szonettjeirőlA Töredék és a Talált tárgy, Szonett és forma a későbbi kötetekben, A posztmodern nyelvkritika és az önreflexivitás
2019-02-01A kettéhasadt világVörösmarty Mihály Délsziget című kiseposzáról
2019-02-01"Heten, mint a gonoszok"Keletkezéstörténet, narráció és műfajiság. Herczeg Ferenc: A Gyurkovics-lányok.
2019-02-01Narráció és identitás összefüggései Pap Károly novelláibanNarráció és identitás összefüggései Pap Károly novelláiban. Azarel/Jordán-novellák.
2019-02-01Ottlik Géza debütálása a NyugatbanA Drugeth-legenda értelmezési lehetőségei
2019-01-01Pictura és pictura(Meta)reprezentációk Áprily költészetében
2018-04-01Szonettek egy posztnyugatos lírábólPetri György hagyatéka
2018-03-01Jókai Mór és a századfordulós regény"A Medúza szépsége"
2018-03-01Jog és költészet a magyar irodalmi modernségbenBabits Mihály: Fortissimo
2018-03-01Fordítás, archaizmus, történelemKosztolányi a magyar Kalevaláról
2018-02-01GenerálpauzaA halállal való szembenézés Balázs Béla és Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című művében
2018-02-01Név és identitás problémája Krúdy Gyula Egy pár ritka szép harisnya eltűnése a koronázáson című elbeszélésébenKrúdy Gyula: Egy pár ritka szép harisnya
2018-02-01A vágy metaforikus tárgyai Móricz Zsigmond Az ágytakaró című regényébenMóricz Zsigmond: Az ágytakaró
2018-02-01"Ritmusos szünet"A betegség reprezentációi Esterházy Péter Hasnyálmirigynapló és A bűnös című köteteiben
2018-01-01Élni annyi, mint ellenállniÉlet és szuverenitás Szabó Lőrinc Semmiért egészen című versében
2018-01-01Távolság és távlatokOrbán Ottó Lakik a házunkban egy költő című versének olvasási kísérlete
2018-01-01A Harmonia caelestis az anekdotikus elbeszélői hagyomány kontextusábanEsterházy Péter: Harmonia caelestis
2018-01-01"a mondat múlatja immár az időt"A műfaji sémák működése Esterházy Péter Esti című regényében
2017-04-01"van ott sokféle faj"Arany János Kisebb költemények című, 1856-os kötetének keletkezése
2017-04-01A zenei hang mint metafora Arany János költészetébenArany János költészete
2017-04-01Arany János és a skandináv irodalomArany János és a skandináv irodalom
2017-04-01Az otthonosság (ars) poétikájaArany János A költő hazája és A tölgyek alatt című verse
2017-03-01A Pistoli-sorozatEgy Krúdy-szövegcsoport vizsgálata. A Napraforgó és A betyár álma című kötet korabeli fogadtatása, illetve a folytatások mibenlétének vizsgálata.
2017-03-01A szatíra, a megbocsátás és a humor kérdései Babits Jónás könyvébenBabits Mihály: Jónás könyve
2017-03-01A lírai hang röntgenképeiKassák Lajos és a fiatal József Attila költészete
2017-02-01Andalgók, merengők, ábrándozók és rajongókMegjegyzések Kölcsey Ferenc A vadászlak című elbeszéléséhez
2017-02-01Bohóc a falonJókai Mór Egy lengyel történet című novellája és a populáris irodalom
2017-02-01A elhallgatás poétikájaBródy Sándor Kaál Samu című novellájáról
2017-02-01A "klasszicizált modern" és az avantgárdMegjegyzések Babits hagyományértelmezéséhez
2016-04-01A kalotaszegi asszony: Gyarmathy ZsigánéÍrónői életpálya a 19. századi nemzetépítés kontextusában
2016-03-01„...kincstelen és magamtalan”A Holnap körüli botrány hatása Babits költészetére
2016-03-01A muzealizáló képzeletBabits Mihály Pictor Ignotusáról
2016-03-01A vers mint antipropagandaBabits Mihály: Fortissimo című verséről
2016-03-01Az anekdotikus familiaritás átértelmezéseMárai Sándor: Féltékenyek című regényéről, a Garrenek műve regényciklus második részéről.
2016-02-01Mikszáth Kálmán irodalomszemlélete– elsősorban a Jókai-életrajz alapján
2016-02-01"Sokszavú herold"Babits Mihály: Magyar költő kilencszáztizenkilencben című esszéjéről, annak keletkezéséről és szövegváltozatairól - kiemelten a Magyar költő... című esszéről.
2016-02-01Műfaji és retorikai határsértések...... Czakó Zsigmond Leona című drámájában
2016-02-01Arany János és a felhőjátékokVázlat a magyar irodalmi népiesség történetének mediális feltételeiről. A költő hazája és az Emlények című versekről, valamint az Irányok című esszéről.
2016-02-01Korszerűtlen filológia, avagy a tárcanovellától a szövegatlaszigCholnoky László publikálási praxisa: Éjszaka - a novella publikálásának története, szövegváltozatai
2016-02-01Karinthy Frigyes és a nyelv háborújaKarinthy Frigyes: Krisztus és Barabbás című kötetéről, annak írásairól.
2016-01-01Kazinczy a múzeumbanKazinczy Ferenc képzőművészeti tárgyú cikkeinek értelmezési esélyeiről
2016-01-01Kazinczy kérdései a purizmusról, a nyelvről, szokásról és a német klasszikaA Tövisek és Virágok - tágabb kontextusban
2016-01-01Kazinczy Ferenc költői pályakezdése az egykorú dán irodalom kontextusábanKazinczy Ferenc: A tanítvány című verséről
2015-04-01Önidézet és medialitás Cholnoky László prózájábanAz önidézés, plagizálás problematikája, az alakok, motívumok, történetek átjátszhatósága Szokatlan vendégség c. novelláskötet 4 írásában: Búzakalász ; Adós, fizess! ; Füstcsóva ; Fridolin.
2015-03-01A vers napjaPetőfi Sándor: Nemzeti dal című költeményének történelmi háttere, keletkezésének története és rövid elemzése.
2015-03-01Én kitalálom, te megírodEgy 19. századi adalék az Esti Kornélhoz. Kosztolányi Dezső és Cholnoky Viktor novelláinak hőstípusainak (Esti Kornél és Amanchich Trivulzió) hasonlóságai. Cholnoky A kétszívű ember című elbeszéléséről (valamint annak 1897-ben megjelent teljes szövege).
2015-03-01„A meztelen király”Kosztolányi Dezső irodalompolitikája. Kosztolányi Pardon-korszaka, az Ady-vita, Pardon című írása.
2015-02-01Nevetésműfajok és fantasztikum Dosztojevszkij prózájábanEgy nevetséges ember álma. Fantasztikus elbeszélés. Emellett mélyebben foglalkozik még A kamasz című regényével is.
2015-02-01Gyulai Pál, Arany János és a nőkA női írás a 19. század második felében Magyarországon. Arany János Koszorú-beli publikációi a női írókról, nőírókról.
2015-01-01Mélység és magasságKemény Zsigmond és Zord idő című regényének erdélyi recepciója a 20. század első felében
2015-01-01"Optikai médiumok" Jókai Mór novelláiban"... a fotográfia és a létrejöttéhez hozzájáruló optikai médiumok hogyan befolyásolják az egyes szövegekben képződő látványok kialakulását-megformálását és olvasását", a cselekmény alakulását.
2015-01-01Egyszólamúság vagy együtthangzás?Útban a többnyelvűség felé. Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött című regényének szövegalkotásának, nyelvezetének, nyelvi rétegeinek vizsgálata; párhuzamba állítva Gustave Flaubert: Bovarynéjával.
2015-01-01A másik meglopásaA gyermekiségen innen és túl a Légy Jó mindhaláligban. A gyermeki és a felnőtt világ különbségei, a felnőtté válás Móricz Zsigmond regényében.
2014-04-01Jókai Mór, a kupléíróJókai Mór humoros politikai írásai
2014-03-01Tersánszky és az anekdotikus elbeszélésmód...hagyománya
2014-02-01Az érzelmi hatás változatai Csokonai költészetébenA boldogság és szomorúság versei: A vidám természetű poéta, Az én életem, A tihanyi ekhóhoz (A füredi parton, 1796), Dr Földi sírhantja felett (1801); Lilla-ciklus mint a két típus kombinációja: az együttérzés lehetősége
2014-02-01Bárdok WalesbenArany János: A walesi bárdok keletkezés- és közléstörténete
2014-02-01Az alakzatok kettős olvashatóságaKrúdy Gyula: Szindbád
2014-02-01Gesztus és gyászmunka a lírábanJékely Zoltán
2014-01-01Kazinczy Ferenc (ön)kanonizálásának esélyeiVita, kisajátítás, ellenkezés Kazinczy életének végső fázisában.
2014-01-01Hangtalan olvasás?Füst Milán A cicisbeo c. novellájáról
2014-01-01Szentivánéji álmokPeter Brook kelet-európai turnéja a hidegháború idején (1972)
2013-04-01Egy vígjáték politika és irodalom metszéspontjánEötvös József Éljen az egyenlőség című vígjátékáról
2013-04-01Hatalom és reprezentáció mint a modernitás ambivalenciája Gárdonyi novellisztikájábanGárdonyi Géza novellisztikájának megértése a korai elbeszéléseinek segítségével.
2013-04-01A történetmondás megszakítottsága Krúdy műveiben"Miben rejlik Krúdy írásmódjának különössége?"
2013-04-01Érthető morgásA személytelenség kérdéséhez Weöresnél: Országút
2013-04-01A Pictura mint szemiotikai MásikBródy Sándor: Piktura
2013-03-01Az írás szeszélyeJósika Miklós: Két élet - Babits Mihály: A gólyakalifa
2013-03-01Az újraíró Füst Milán valahány költeményeA mélyen alvó és az Éji szó, feltámadás előtt című versek elemzése.
2013-02-01Amor és Psyche karneváljaTestreprezentációk és az Apuleius-betéttörténet újraírásai Weöres Sándor Psychéjében
2013-02-01Pozíció nélküli szerepekFüst Milán és a politikai hatalom viszonya
2013-02-01"Önkritika-forgatókönyv" a Felelet-vita utánDéry Tibor Bálint elindul című filmforgatókönyvéről
2013-02-01Adatok Kosztolányi Dezső családtörténetéhez egy eddig ismeretlen levél kapcsán"Ez a levél az első dokumentum arra, hogy Kosztolányit foglalkoztatta családja nemesi származása..."
2013-01-01A nagyváros tapasztalataJókai korai tárcaregényiben
2013-01-01Mediális veszedelem avagy Mikszáth Kálmán...Zrínyije a médiumok határvidékén
2013-01-01Házas (pár)bajokKommunikáció és hatalmi harc A galamb papné házasságtörténetében
2012-04-01"A diktátor én vagyok"Szabó Lőrinc
2012-04-01Tér és közvetítettségÉpítészet és várostematika Szentkuthy Miklós szövegeiben
2012-04-01Az olti tutajútBevezetés a Gézám! című Csalog-elbeszélés olvasásába
2012-03-01"Vetkőzd le az új embert, s öltsd fel a régit"Interszubjektivitás és individuáció az Enyim, tied, övé című Jókai-regényben
2012-03-01Jókai Mór holdbéli völgybenFilológiai és komparatisztikai számítások az Egy az Isten kapcsán
2012-03-01Modi memorandiA kulturális emlékezet mediális kihívása a Toldi estéjében
2012-02-01Hermeneutika és applikáció - destrukció és dekonstrukcióHeidegger, Derrida
2012-02-01Kölcsey erkölcsi végrendeleteParainesis című művének műfaja, felépítése és forrásai
2012-02-01A levélolvasás aktusa A rajongókbanKemény Zsigmond regényről
2012-02-01Krúdy Gyula utolsó étkezéseMárai Sándor Szindbád hazamegy című regényében
2012-02-01Babits magyar szonettjeiBabits szonettek: Régi magyar költők címmel, Virágének címmel
2012-01-01Retorika. transzcendencia és tragikum a Buda halálábanArany János: Buda halála c. művéről
2012-01-01Irodalmi utazásokMegértésteljesítmények a két világháború közötti irodalmi útirajzokban
2012-01-01A saját test megjelenítéseNemes Nagy Ágnes költészetében
2011-04-01A nem nemzeti kisajátítása...Szentmihályiné Szabó Mária Zrínyi Ilona c. regényében
2011-04-01A liberális demokrácia "forradalma":Márai Sándor
2011-04-01A világirodalom Márai Sándorarészlet egy hosszabb tanulmányból. Márai és az osztrák irodalom (Schnitzler, Hofmannstahl, Musil, Stefan Zweig, Rilke) Thomas Mann és Márai.
2011-04-01Mohácstól a Benes-dekrétumokigTörténelemszemlélet és múltábrázolás a mai magyar és cseh prózában. (Esterházy, Darvasi, Háy János, Láng Zsolt, Márton László, Nádas, Parti Nagy, Rakovszky, Szilágyi István, Spiró György) (Milos Urban, Antonín Bajaja, Jáchim Topol, Jan Novák)
2011-03-01A transzcendenciát tematizáló beszéd a húszas-harmincas évek ...Illyés-lírájában. Metafizikus vonulat Illyés pályáján: a "modernitás legnagyobb kérdése ugyanis , az Isten-ember-világ közötti viszony újrarendeződése nem egy világon kívüli vagy fölötti létezőben, hanem az egyén kérdésében összpontosul, a transzcendendenciához való viszony tétjévé az én megalkotása vagy megalkotódása válik."
2011-03-01Narráció Ady Endre Margita élni akar c. művébenAdy Endre verses regényének narratológiai elemzése. Az elbeszélő mint szerzőés szereplő. Elbeszélő és olvasó.
2011-03-01Gyermek-vízbefojtásra kész gyűlölet vagy...a természet elrettentő közönye? Kosztolányi Dezső Fürdés c. novellájának átértelmezése.
2011-02-01A magyarországi irodalmak műfajtörténete...a 19. században
2011-02-01Alany, szubjektumNyelvtani alany; Szépirodalmi alany; Közvetlen alany - szubjektum megfelelés; Mondattani alany - lírai beszélő szubjektum; Önmegszólítás; Szubjektivizáció; Személytelenítés; Alanykiterjesztés; Alanyvegyülés; Alany és szubjektum: összefoglalás
2011-02-01Az alternatív modernségek koncepciója feléModernitás, modernség fogalma "újabb" irodalomtörténeti felfogásban.
2011-02-01"állni látszék az idő, bár..."Irodalomtörténet-írásunk időszerű elméleti kérdései a modernség kontextusában
2011-01-01EsőcsinálásIllyés Gyula szürrealista kalandja
2011-01-01"nem szeretsz jól, míg nincs erőd megvetni az embert!"Az ember helye az olvasatban Szabó Lőrincnél
2011-01-01A szerelem és a halál alakzatai...József Attila "Flóra-verseiben"
2011-01-01Az emlékezet csapdájaA "treblinkai dal" Claude Lanzmann: Shoah c. filmjében
2011-01-01Kép, cserepek, emlékezésTérey János és Durs Grünbein "drezdai" lírájáról.
2010-04-01Tükör, fordítás, idegenségWilliam Shakespeare és Szabó Lőrinc szonettjei
2010-04-01Tandori Dezső műfordításai...a kései Rilke magyar recepciójában
2010-04-01Maszk és fátyolWeöres Sándor: Salve Regina
2010-04-01Polgárváros és városfikció MárainálA Garrenek műve (Zendülők, Féltékenyek, Az idegenek, Sértődöttek. A hang, Jelvény és jelentés / Utóhang. A sereghajtók)
2010-03-01A kor ketrecébenMóricz Zsigmond: Rab oroszlán
2010-03-01A térbe vetett hang aspektusaiHarsányi Kálmán: Kristálynézők
2010-03-01"Oh, ha ecsetem most méltó lenne rátok"Az aranykor képzete Arany János Toldi szerelme c. művében.
2010-02-01Márai amint olvassa (?)Hermann Hessét
2010-02-01Canudos forrásvidékénEuclides da Cunha Os Sertoes c. művének hatása Márai Sándor Ítélet Canudosban c. regényére
2010-02-01"Bizonyára magunk is ily kóborló emlékezet vagyunk ehelyt"Recepciótörténet, szövegváltozatok és elbeszélésszerkezeti dilemmák Szilágyi István Kő hull apadó kútba c. regényében
2010-02-01Romantika és modernitás kettőssége...Kemény Zsigmond "társadalmi" regényeiben: A szív örvényei (1851); Férj és nő (1851-52); Ködképek a kedély láthatárán (1853)
2010-01-01Figura és anomáliaKazinczy Ferenc (és) a Mondolat szerzője
2010-01-01Az anyag és a formák.Megjegyzések Radnóti Miklós esztétikai tájékozódásáról
2010-01-01Az Ikrek hava mint ars poeticaRadnóti Miklós
2010-01-01"Én nem vagyok magyar?"A zsidó és katolikus identitás problémái Radnóti Miklós és Sík Sándor életművében.
2009-04-01Kazinczy Ferenc...korszerűség, értelmezési kérdések
2009-04-01Kazinczy Ossián-fordítása...posztmodern szemmel
2009-04-01Kazinczy szabadkőműves kátéjaKazinczy Ferenc 1874-ben lépett be a miskolci szabadkőműves páholyba.
2009-03-01Ió lányaNemek, átváltozások, a szöveg idegensége Móricz Zsigmond Árvácskájában.
2009-03-01Elza pilóta: nézőpontok, didaxis, etikaBabits Mihály életművéről
2009-02-01Mítosztöredékek újraírása Weöres Sándor...Médeia c. költeményében
2009-01-01A Nyugat és a filozófia"A Nyugat útjai" centenáriumi ülésen (2008. V. 9.) elhangzott előadás kibővített változata. Babits - Lukács vita
2009-01-01A Sorstalanság radikális tanúságamint etikai kihívás
2009-01-01Az olvasás medialitásának összefüggései...Kosztolányi irodalomszemléletében.
2008-04-01A Halálfiai (a magyar "ördögregény") motívumhálózataBabits Mihály: Halálfiai
2008-04-01Mészöly Miklós: Sutting ezredes tündöklésec. beszélyének szövegköziségéről
2008-03-01Sherlock Holmes HeidelbergbenAndrás Sándor Gyilkosság Alaszkában c. regénye és az anti-detektívtörténet
2008-02-01Monarchia-diszkurzus és az emlékezés terei...Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban c. regényében
2008-02-01Identitás és metanarráció...Balogh Robert Schwab evangiliomá-ban
2008-01-01Gyémánt maradt, ami gyémánt volt?Félreértések Jókai Mór Fekete gyémántok c. regénye körül
2008-01-01Verses regény, humoros etikaA délibábok hőse értelmezésének etikai összetevői
2008-01-01Magyar dráma és színház a...20.században
2007-04-01Az én-regényben a másik: a kapitány és feleségeFüst Milán: A feleségem története
2007-04-01A másik titokAz Édes Anna értelmezéséhez
2007-04-01Pillangók, nimfák, maszkákMóricz Zsigmond: Pilllangó
2007-04-01Mikor mi a felvilágosodás...az irodalomtörténeti kézikönyvek szerint?
2007-04-01Irgalom- a szó etimológiai, teológiai értelmezése. Kosztolányi-novellák; József Attila: Irgalom (1936); Mészöly Miklós: Jelentés öt egérről (1958); az irgalom mozdulatai (Bergman-filmek) Tükör által homályosan (1960); Saraband (2003); Németh László: Irgalom (1965); Mészöly Miklós: Film (1976); Megbocsátás (1983)
2007-03-01A Te meg a világ poétikai naplójaSzabó Lőrinc: Te meg a világ
2007-03-01Titokzatos zajok, nyugtalanító képekNémeth Andor: Eurydice útja az alvilág felé c. verse és a szürrealista fotográfia
2007-03-01Műfajok és hagyományokFüst Milán Bukolika c. ciklusában. Szövegközöttiség és szövegkritika
2007-03-01Idegenségtapasztalat Szabó Lőrinc...gyermekverseiben
2007-03-01A valóság fellazításaA Tóték drámaváltozata
2007-02-01Heine és PetőfiRomantika korszaka
2007-02-01Filozfia és személyes irodalom A bihari remeté-benBessenyei György: A bihari remete
2007-01-01Katolikus historizmus és apokrif magánbeszédTeológiai törésvonal Pilinszky prózájában
2006-04-01"Mellyet Isten lölke elmémben befutja"Az isteni inspiráció Zrínyi Szigeti veszedelmében
2006-03-01Egy regény regényeJókai Mór: Az új földesúr - másképpen
2006-03-01Színjáték és árnyjátékSzerepformálás, diszkurzivitás és irónia Németh László Gyász c. regényében.
2006-03-01Az élet mint bukás - szembenézés az elkerülhetetlenKálnoky László: A labirintus
2006-03-01Akarsz-e játszani halált?Kertész Imre: Jegyzőkönyv - Esterházy Péter: Élet és irodalom novellájának szövegtani-stilisztikai összehasonlítása.
2006-02-01Nosztalgia éa szimbólumteremtésA Ferenc József-mítosz kezdetei Krúdy Gyulánál.
2006-02-01"Az ő kedves szava Logos volt - az értelem"Antikvitás-recepció a korszakküszöbön. Márai Sándor: Béke Ithakában
2006-02-01A Sorstalanság sorsabefogadás-vizsgálat
2006-01-01Tévelygések az irónia irányábanElbeszélő, elbeszélés és történet viszonylatai Eötvös József A falu jegyzője c. regényében
2006-01-01Szegény, szegény Eduárd királyÚjabb adalékok Arany János: A walesi bárdok c. versének értelmezéséhez.
2006-01-01"Eszmék közt az űr..."Beszédmódok antinómiája a Tragédia első színében.
2006-01-01A tű és tollLesznai Anna hímzéseinek és verseinek tárgya. 1910-es évekbeli hímzésterveinek és verseinek, vizuális-verbális műveinek összevetése.
2006-01-01Kultúra és/vagy civilizációRecenzió Kodolányi János: Zárt tárgyalás c. kötetéről, a benne megjelentetett A szellem válsága, Márai és a kultúra és Zárt tárgyalás c. írásokról.
2005-04-01(M)ilyen az ész, ha áhitJózsef Attila: (Tehervonatok tolatnak...)
2005-04-01"Magad emésztő"József Attila: (Magad emésztő...) J.A. és Babits Mihály kapcsolata
2005-04-01"Ne higyjetek éretlen bűneimnek"A nyelv fenomelógiai és retorikai szférájának összeütközése József Attila kései költészetében. Önmegszólítás (Németh G. Béla), dialogizálás (Kabdebó Lóránt)
2005-04-01Ehess, ihass...József Attila Ars Poeticájának értelmezéséhez
2005-04-01A maga elé beszédJózsef Attila: Egy ifju párra
2005-04-01József Attila: Ülni, állni, ölni, halni (1926)c. verse, a költővé érés folyamatában.
2005-04-01Por és buborékJózsef Attila: "Költőnk és kora" és Kölcsey: Vanitatum vanitas c. versének összevetése
2005-04-01\"a század sötétlő sírja\"egy vers Baka István: Sztyepan Pehotnij-ciklusából: Társbérleti éj. Hivatkozási pontjai: József Attila: Külvárosi éj; Bulgakov: Mester és Margarita
2005-03-01Misztériumjáték a Nemzeti Színházban1924-1943-ban
2005-03-01János vitéz, az ideológia huszára(daljáték) A századforduló operettjében rejlő lehetőségek.
2005-03-01A nő és a szalonIbsen: Nóra (Babaház) c. drámájában a térképzés (szalon) és a nőalakok identitásváltozásának összefüggései.
2005-02-01Nevető rokonokMóricz Zsigmond Rokonok c. regényéről
2005-02-01"...mingyárt az egész életüket"A paraszti élet regénnyé alakítása Móricz Zsigmond A boldog ember c. regényében. (Joó György és Esti Kornél)
2005-02-01A semleges beszéd problémájának megjelenéseMóricz Zsigmond A boldog ember c. regényében
2005-02-01Homonimikus egyhangúságKukorelly Endre: TündérVölgy
2005-01-01A megjelenítés stációiA parataxis mint szövegszervező elv John Ashbery: Elhagyja Athoca állomást és Oravecz Imre: A chicagói magasvasút montrose-i állomásának rövid leírása c. versében
2005-01-01"Sötétben nézem magamat"Az individualitás változó formái Szabó Lőrinc Te meg a világ c. kötetében.
2005-01-01Elégia és búcsú mint emlékezet a nyelvbenArany, Mörike, Vörösmarty
2005-01-01Az értelem retorikája a Márai-MonarchiábanMárai és a közép-európa-eszme, monarchiabeli világ Márainál: Egy polgár vallomásai, A gyertyák csonkig égnek.
2004-04-01Megváltás és katasztrófaEötvös József: Magyarország 1514-ben
2004-04-01Történettudomány versus szépirodalomEötvös József Magyarország 1514-ben c. regénye, mint szépirodalom.
2004-04-01A szereplő jelleme az elbeszélés sorsaNarratívaépződés és értelmezésbeli következményei Reviczky Gyula Apai örökség c. regényében.
2004-04-01"A vesztésnek még nincs vége"Kertész Imre és J.F. Cooper Nyomkeresője
2004-04-01Görbe tükör - csábító önéletrajzKortárs "női" elbeszélők: Szabó Magda, Polcz Alaine, Lángh Júlia és Hillary Clinton
2004-03-01Pilinszky János: KérdésSzöveggenetikai elemzés. "A kézirat a szöveggenetika fellépésével vált önálló kutatási tárggyá: intellektuális és esztétikai tárgyként, a mű momentumaként és az írás folyamatát tükröző dokumentumként."
2004-02-01Magyarság : Bessenyei György programjáról(röpirat)
2004-02-01A történetmesélés funkcióváltozása Kemény Zsigmond: KödképekKödképek a kedély láthatárán / Kemény Zsigmond
2004-02-01Kit visz el az ördög? Egy Krúdy-regény fordított világaValakit elvisz az ördög / Krúdy Gyula
2004-02-01Balassi búcsúverse és a prozopoeia a XVII-XVIII.sz. magyar..Ó, én édes hazám szép Magyarország / Balassi Bálint
2003-04-01Test és politika: homoszociális viszonyok Ottlik Géza...Iskola a határon c. regényében
2003-04-01Emlékezet és felejtés, intentio és distencióEsterházy Péter Harmonia caelestis c. regénye és Szent Ágoston
2003-03-01A naplóíró Kertész Imre. Vázlat a Gályanapló-rólVázlat a Gályanaplóról
2003-03-01Egy diákcsíny margójára. Kertész Imre: SorstalanságEgy diákcsíny margójára
2003-03-01Az önmagától megfosztott én. Kertész Imre: JegyzőkönyvKertész Imre: Jegyzőkönyv
2003-03-01Narratív identitás Krúdy Gyula...Napraforgójá-ban
2003-03-01A radikális modernség konzervatív változata. Petri GyörgyMegjegyzések Petri György költészetéről
2003-03-01Amália egy szépséges és titokzatos hölgy...Csokonai Dorottyájában
2003-03-01Nézőpontok kereszttüzében. Megjegyzések Móricz Zsigmond...Az Isten háta mögött c. regényéhez
2003-02-01"Az kinek ez a rossz passió rendet szab" A harag a Szigetiveszedelem-ben
2003-02-01Kármán József és a szabadkőművességKármán József élete és irodalmi működése
2003-02-01Az arany ember / Jókai Mór és a modern románcrománcvilág és regényvilág
2003-02-01Egy pszichoanalitikusnőrőlJózsef Attila és Győmröi Edit szellemi kapcslatáról.
2003-02-01Kodolányi János Én vagyok c. regényének szövegváltozataiÉn vagyok c. regényéről
2003-02-01"Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek..." Baka István:Egy József Attila-sorra
2003-01-01Csokonai vitéz Mihály: Anakreoni Dalok c. kötete mint a ....XVIII. századi Anakreón-recepció összegzése
2003-01-01Vates ambiguus. A bukolikus hagyomány Berzsenyi Dániel költéBerzsenyi Dániel költészetéről
2003-01-01Önéletírás és regény. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai1935: megjelenik Márai Sándor: Egy polgár vallomásai c. regénye
2003-01-01Weöres Sándor Istár-átköltése. Egy mezopotámiai mítosz remi--tologizációja. (Szüzsépoétikai elemzés)
2003-01-01Dugonics András: Etelkaregényelemzés
2002-04-01Drámaiság és történelmi regény.Kemény Zsigmond: Özvegy és...Özvegy és leánya / Kemény Zsigmond
2002-04-01Trivialitás és megtisztulásvágy, avagy "a "pusztulás," mintvégső megalkotódás" Hogy elérjek a napsütötte sávig / Petri György
2002-04-01Ady Endre: Az anyám és én avagy a szubjektív líra kérdőjeleiAdy Endre versei
2002-03-01József Attila Hódmezővásárhelyen. A Rapaport-levelek és azEszmélet (József Attila)
2002-03-01A kettős írás ironikus mozgása Füst Milán egyfelvonásosaibanFüst MIlán naplójáról
2002-02-01A "napló" mint alakzat (Változatok a prozopopeiára XVIII-XIXszázadi irodalmunkban. Önéletrajz, emlékirat, vallomás. Bethlen Miklós Önéletírása, II. Rákóczi Ferenc : Egy bűnös vallomásai, Memories (Emlékiratok),Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója, Pályám emlékezete. Levél. Mikes Kelemen : Törökországi levelek. "Napló" (dialógus?) Kármán József : Fanni hagyományai.
2002-02-01Mit lehet tudni A falu jegyzője első két kiadásáról, és mi..következik ezekből az irányregényre nézvést?
2002-02-01Mese az aligátorról, a szalamandráról, a tengernagyról és avizitündérről. A rezignáció és az önigazzolás Jókai-regénye: Enyim, tied, övé.
2002-02-01"Eszmék és értékek borzasztó hullahegyén" A "feljegyzések"és a "test" szerepe Kuncz Aladár Fekete kolostorában.
2002-02-01Aenigma és aposztrophéKettős kompozíciós elv Balassi Bálint maga kezével írt könyvében.
2002-01-01Mediális paradigmák a magyar későmodernségbenIndividuum és epitáfium viszonya : Kosztolányi Dezső : Halotti beszéd - Szabó Lőrinc : Sírfelirat
2002-01-01A mitikus jelentéssel telítődő tárgyi kép.A fa-motívum Nemes Nagy Ágnes költészetében.
2001-04-01József Attila önlét terminusárólJózsef Attila és Heidegger.
2001-04-01Arany János verses epikájárólArany János
2001-04-01A mitikus folyó regénybeli irányaA falu jegyzője / Eötvös József
2001-04-01Korsó és díszedény "Irányzatosság" és irónia A falu jegyzőjeértelmezésében. Eötvös József
2001-03-01Boldogult úrfikor mint allegorikus téridőKrúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban
2001-03-01"Mint alvadt vérdarabok..." (A bűn nyelve és énje ...József Attila költészetében.
2001-03-01Arc és kánon - Az önértelmezés (nyelvi) eseményei az...Ember és szerep-ben / Németh László
2001-03-01A drámaíró Németh László dilemmái -Az igazságszeretet drámáiN.L. történelmi drámáiról: VII.Gergely; Széchenyi; Husz János; Eklézsia-megkövetés; Galilei; Apáczai; II.József stb.
2001-03-01Az ideiglenesség szerepe Rakovszky Zsuzsa költészetébenRakovszky Zsuzsa
2001-02-01József Attila az Óda és az Eszmélet között (2.részlet)József Attila
2001-02-01Babitsi apóriák : Az "allegorikus regény" és a bestiális"Város". Variációk egy témára. Timár Virgil fia
2001-02-01A szubjektivitás romantikus modelljeinek átalakulása Füst.....Milán pályájának korai szakaszában. F.M. esztétikai gondolkodásá- nak alakulása, Gondolatok vázlata a külső és a belső szemléletről c. esszéje alapján. Az "objektív" költői típus, mint példakép Óda pártfogómhoz! c. versében.
2001-01-01Asszonyok "árnyék képe" : Nőkérdés a XVIII-XIX.szi halottibeszédekben.
2001-01-01József Attila az Óda és az Eszmélet között (Részlet)J.A. Óda-körüli magánéleti konfliktusairól. A Szántó Judittal való kapcsolatáról, ill. ennek megjelenéséről különböző irodalmi művekben.
2001-01-01A Továbbélőktől a Budáig Ottlik regényszemléletének.....változásai
2001-01-01Egy kitűnő elbeszélés a kora reformkorból(Csató Pál: A fantaszta)
2000-04-01Balladaszerűség és balladatörés Mikszáth novellisztikájábanDekonstrukció a mikszáthi balladaszerű novellában A jó palócok néhány írása alapján. Szegény Gélyi János lovai, Péri lányok szép hajáról, Tímár Zsófi özvegysége, Az a pogány Filcsik, A két major regénye stb.
2000-04-01A mese metafizikája és a magyar avantgárdBalázs Béla, Lesznai Anna és Kassák Lajos meséi.
2000-04-01Kolozsvári közjáték.(Jékely Zoltán munkássága 1940-44 között(Jékely Zoltán munkássága)
2000-04-01A visszavonhatatlan pusztulás víziójaPilinszky J.:Utószó
2000-03-01"Szétterült ütem hálója" : Hang és szöveg poétikája :...a későmodern korszakküszöb József Attila költészetében. József Attila-recepció változásai. A tanulmányban legtöbbször megidézett mű az Eszmélet.
2000-03-01József Attila "háromgarasos" verseiJózsef Attila korábban munkásmozgalminak tartott versei, valamint Brecht "songjai" közötti hasonlóságot elemzi a cikk. Említett versek: Haszon, Bérmunkás-ballada, Mondd, mit érlel..., Vigasz.
2000-03-01A szubjektum problémája Czóbel Minka lírájábanCzóbel Minka
2000-03-01Gulyás Pál verselésérőlverselésről
2000-02-01"Hat likra jár az esze"Szólás, metafora, narratíva Mikszáthnál.
2000-02-01"ASz:SOPHIA Templomában látom én felszentelve NAGYSÁDAT..."Csokonai Vitéz Mihály és a szabadkőművesség kapcsoilatairól.
2000-02-01Puritánus kegyesség és retorika Bethlen Miklós Imádságos...Imádságoskönyvében.
2000-02-01A tér és az idő verskonstruáló szerepe Kondor Béla költésze-tében - különös tekintettel Hullámok c. versére.
2000-01-01Közelítési lehetőségek Arany János költészetéhezArany János
2000-01-01A távlat filozófiája. (Orbán Ottó : A távlat c. verséről)(Orbán Ottó: A távlat c. verséről)
2000-01-01Egy igazi hős : Esterházy mámoros legényeA mámor enyhe szabadsága / Esterházy Péter
2000-01-01Csokonai és Juhász Ferenc között - a száz éve szül. Gulyás P..Gulyás Pál költészetéről.
1999-04-01Az első erdélyi remekíró : Bethlen MiklósBethlen Miklós
1999-04-01A karthausi keletkezéstörténetéhezA karthausi
1999-04-01"Műfaja:önarckép"? Az autobiografikus-esszéisztikus konfessz..ió és Déry Tibor : télet nincs c. regénye
1999-04-01"A líra szelleme":a metafora versteremtő ereje (Baka István)(Baka István)
1999-03-01Lócsere és költői szárnyalás.Kassák L.:A ló meghal a madarakkirepülnek "hitváltása" és egy motívum "ars poeticája"
1999-03-01"El volt tévesztve egész életünk"Kemény Zsigmond: A rajongók
1999-03-01Az elidegenített nyelv "beszéde".A ló meghal../ Kassák LajosAz avantgard hagyomány kérdéséhez.
1999-03-01A rege és rokonműfajai a XIX. sz. elejének magyar irodalmábanrege, monda, történetírás, történeti novella.
1999-02-01A másik hangja.Sátántangó / Krasznahorkai László
1999-02-01Bajza József és a Walter Scott-i regényangol irodalmi műveltség
1999-01-01Kire süt a nap?Süt a nap / Zilahy Lajos
1999-01-01József Attila szerelmi ódájaÓda / József Attila
1999-01-01Márai Sándor a Napkeletben1921-22., Márai Sándor
1999-01-01Egyetemes Történet..A "szellemtudomány" változatai.
1999-01-01Egy verskompozíciótípus megjelenése századunk költészetében..jelenése századunk költészetében. A nagykompozíciójú versek vizsgálata József Attila A Kozmosz énekén (szonettkoszorú), Medáliák cikluson át a Téli éjszaká-ig /136-8/, Óda /138-9/, Eszmélet /140-2/. A J.A. utáni költészet ezirányú törekvései.(Szabó Lőrinc, Weöres Illyés Gyula, Juhász Ferenc) Weöres Sándor : Háromrészes ének /143-144/ stb.
1998-04-01Utalások, célzások, ákombákomokSzövegszintek és jelentésrétegek Kosztolányi Dezső: Fürdés c.elbeszélésében.
1998-04-01"Penetráns tekintet"Kosztolányi Dezső: Pacsirta
1998-04-01Az elbeszélésíró MárairólMárai Sándor Kabala és Mágia c. köteteinek novelláiról.
1998-04-01A szimbolikus lélekdráma eszménye. A drámaíró Babits.Babits Mihály drámái : Simóné háza 558-63. A literátor 563-66. Laodameia 566-70. A második ének 570-75.
1998-04-01Arany Szent Lászlójának....művelődéstörténeti vonatkozásai.
1998-03-01Műfajok közöttMándy Iván novellaciklusai és regényei.
1998-03-01A TücsökzeneSzabó Lőrinc: Tücsökzene
1998-01-01Az (ön)függőség..Az Illyés-líra kriptotextusai.
1998-01-01Illyés GyulárólIllyés Gyula
1998-01-01József Attila búcsúzó verseiről(Karóval jöttél...), (Talán eltűnök hirtelen...) (íme, hát megleltem hazámat), (Drága barátaim)
1998-01-01Három új versbeszédmód....a háború utáni Nyugat korában 1.Szabó Lőrinc
1998-01-01NaptárNaptár / Radnóti Miklós
1998-01-01Kosztolányi és József AttilaKosztolányi és József Attila - egymás tükrében.
1998-01-01Az Eszmélet pillanataJózsef Attila: Eszmélet
1998-01-01"Ha mit az én verseim.."Szigeti veszedelem. A személyesség és az elbeszélő megszólalásai Zrínyi eposzában.
1997-04-01Spleen és ideálSpleen II. / Charles Baudelaire Szabó Lőrinc fordítása: Sivatagban
1997-04-01A szignifikáció \"törése\"Alakzat és szövegköziség Kosztolányi Dezső műveiben. (Esti Kornél)
1997-04-01Hozzászólás..Tandori Dezsőről. Hozzászólások Menyhért Anna cikkéhez(Irodalomtörténet 97/4. 547-66.p.) a Tandori- recepcióról.í
1997-03-01Szabó Magda az író és...irodalomtörténész.
1997-03-01Az ötvenes évekről..Katalin utca / Szabó Magda
1997-03-01Mégis költő!Szabó Magda költészetéről.
1997-01-01Szerepek és magatartásformák az identitás újrafogalmazásánakGondolatok Márai Sándor Verses könyve kapcsán
1997-01-01\"Ezer apró szerelmek..\"Csokonai Dorottyája
1997-01-01A jezsuita meditáció...irodalom a XVI-XVII. században
1997-01-01A stíluskorszakok problémái- megoldási javaslatok
1997-01-01Korkép és transzcendenciaKosztolányi Dezső és Albert Camus világnézetének hasonlóságáról, történelmi, politikai, etikaistb. nézeteik. Viszonyuk a transzcendenciához.
1997-01-01Hazateremtés és honvédelemEgy Illyés-pályaszakasz alapeszméje. (1945-1956) Illyés Gyula drámái: Ozorai példa; Fáklyaláng; Dózsa György.
1996-05-01A trubadúrlíra és...Balassi Bálint szerelmi költészete Balassi előtt - virágének, petrarkizmus; Természetmotívumok (virág-, állat-) és tárgyszimbólum-párhuzamok; fin'amor-motívumok , platonizmus a trubadúrlírában és B.B-nál
1996-03-01Szerelem és halál Ady Endre költészetébenMihályi Rozália mérgezett csókja
1996-03-01A költői magatartás változataiPetőfi Sándor 1848-as verseihez
1996-03-01Nyelvi paralelizmusok, ismétlésekSzabó Lőrinc Egy téli bodzabokorhoz c. versében
1996-03-01Variációk egy témáraCs.Szabó László
1996-03-01Narratíva a lírában és líraiság a prózábanSzent Margit legendája / Ady Endre Esti Kornél / Kosztolányi Dezső Az 1929-ben A Toll c. fi.-ban kezdeményezett Ady-vita, ill. K.D.:Különvélemény c. cikke kapcsán Ady és Kosztolányi szövegalkotói rendszerének összehasonlítása.
1996-03-01A recepció örökségeA falu jegyzője a magyar kritikai hagyományban
1996-03-01\"Az eltévedt lovas\"Ady Endre, elemzés
1996-03-01Drámai hős vagy regényes jellem?Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban
1996-03-01Rajzok egy költemény tájairólMotívum, szerkezet és jelentés Szabó Lőrinc Tücsökzenéjében.
1996-03-01"Drámai novella"epiko-drámai novella
1996-01-01Az újraolvasás kényszereKemény Zsigmond: A rajongók
1996-01-01Petőfi Sándor "zenei" önarcképeRózsavölgyi halálára
1996-01-01A líra vajdai gerjedelmeVajda János: életrajz és szerelmi líra összefüggései. Kratochwill Zsuzsanna (Gina)
1996-01-01Radóti angyalaiAngyal-motívum Radnóti kései költészetében.
1996-01-01Evangéliumi esztétika és modern bukolikaA Dsida-vers méltósága
1996-01-01A nyelv fennköltségének megvonása...Esterházy Péter prózájában. A nyelvileg kifejtett vagy bennfoglalt informalitás irodalmisága.
1996-01-01Füst Milán: Cantus firmusavagy a töbszólamú paradoxon
1996-01-01Füst milán: Amine emlékezetekisregény, 1933.
1995-04-01Avantgárd-e a \"magyar avantgardizmus első kötete?Kassák Lajos: Éposz Wagner maszkjában
1995-04-01Orbán Ottó költészete1990 után
1995-02-01Finnegan ébredése, magyar nyelvenFinnegan ébredése (Finnegans Wake) / James Joyce
1995-02-01A megértett disszonanciaA József Attila-versek ambivalenciája és kohéziója
1995-02-01A drámaíró Németh Lászlófelülnézetből
1995-02-01Radnóti Miklós : Erőltetett menetelemzés, Radnóti Miklós
1995-02-01A merkantilista utópiaA Candide Eldorádó-epizódjának értelmezése
1995-02-01Zendülőkről - többféleképpenCocteau- és Márai-szövegek párbeszéde
1994-04-01Fazekas Mihály: Lúdas MatyiKísérlet egy újabb megközelítésre.
1994-04-01"Bennem a múlt hull, mint a kő..."Az emlékezés folyamata a kései József Attila-versekben.
1994-04-01Szeretnék lenni: költő, prófétaGondolatok Mécs László magyarságverseiről.
1994-04-01Flóra-versek / József Attilaelemzés, József Attila: Flóra
1994-01-01Határ Győzőmunkássága
1994-01-01Kassák Lajos: 18. számozott költeménytanulmány
1994-01-01Mixát: HairPéri lányok szép hajáról / Mikszáth Kálmán (Jó palócok) novellaelemzés
1994-01-01Szempontváltozások a Szabó Lőrinc-recepcióbanSzabó Lőrinc Te meg a világ c. kötete
1994-01-01Szimbolikusság: az át-alak-ulás elméleteAdy Endre: A vár fehér asszonya
1993-04-01Tudod, hogy nincs bocsánatversértelmezés és motívumértelmezések
1993-04-01Szabó Lőrinc: A huszonhatodik évtanulmány
1993-03-01Költői számadások 2.Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhitat
1993-01-01József Attila: Medáliákverselemzés
1993-01-01A megkínzott emberiségJózsef Attila Emberiség c. szonettjéről.
1993-01-01Költői számadások 1."...bírjuk mi is, ha ők kibírják..." Kosztolányi Dezső: Ének a semmiről
1993-01-01Négy utolsó verssorArany János: Sejtelem (1882. márc. 2.)
1992-04-01Narratív struktúrák a harmincas évekbenKosztolányi Barkochba és Móricz Tyúkleves című novellájának összehasonlító elemzése. (Ld. Kosztolányi: Barkochba)
1992-04-01Egy Hajnóczy-novella esztétikumának sajátosságaHajnóczy Péter: A fűtő
1992-04-01A Szülőföldem jelentésrétegeiTamási Áron: Szülőfőldem
1992-04-01Mi a költő?A költői szerep értelmezése Petőfinél.
1992-04-01Író és bíróSzerep és felelősség Mikszáth Kálmán két regényében: A beszélő köntös, A fekete város.
1992-04-01Motívum- és novellaelemzésLovik Károly: Árnyéktánc
1992-03-01Az önvizsgálattól az újjászületésigMotívumok Babits Mihály Halálfiai c. regényében
1992-02-01Kazinczy és a múzsa (A tanítvány című óda ürügyén)Kazinczy Ferenc: A tanítvány
1992-02-01A tapintat struktúrájaArany János: Zách Klára
1992-02-01"Ötszáz, bizony, dalolva ment lángsírba welszi bárd"Arany János: A walesi bárdok
1992-02-01A Marosvásárhelyi gondolatok helye Csokonai életművébenCsokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatok c művéről
1992-02-01A színek vallomásaKísérlet a Lüscher-teszt irodalmi alkalmazására. Juhász Gyula (ld.ott), ill. József Attila életművén keresztül.
1992-01-01A balladaszerű novella megjelenésePetelei Istvánnál
1992-01-01A gólyakalifa néhány szerkezeti sajátosságaBabits Mihály: A gólyakalifa
1992-01-01A legrövidebb költeménySzemlér Ferenc: Atomkor Éltem Féltem.
1991-03-01A bűn és a semmiJózsef Attila kései verseinek motívumairól
1991-01-01A sorsregénytől a példázatigKosztolányi Dezső: Édes Anna
1991-01-01A kettős világrend verseA Falu c. vers elemzése. (összevetése a Téli éjszaka c. verssel.)
1991-01-01Harc a szereppel való azonosulásértSzempontok a Pacsirta értelmezéséhez
1991-01-01Halál és föltámadás Juhász Gyula költészetébenHalál-motívum kb. félszáz versében, "tiszta" halálversek közül csupán öt versben szerepel az öngyilkosság (Egy fiatal öngyilkosnak, Öngyilkosok, Vita somnium breve, Örök búcsú, Nosztalgia) Föltámadás-motívum: A föltámadott, Pilátus, Lázár föltámadása.
1990-01-01Azonos-e az új Isten az új Krisztussal?Tóth Árpád Az új Isten című verséről
1990-01-01Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhozelemzés, Tóth Árpád
1989-04-01Komjáthy Jenő költői világképének alakulásaIdeál-reál és szubjektivizmus; a szubjektum expanziója; tiszta szellemiség; szómágia - szimbolista közlésmód; K."forradalmisága"
1989-03-01Hét kérdés Madáchról1. Volt-e Madáchnak önálló filozófiája?, 2. Mi a targédia alapkérdése?, 3. Ádám vagy Lucifer?, 4. Marx vagy Kierkegaard?, 5. Ismerte-e Madách Kierkegaardot?, 6. Magyar Kierkegaard?, 7. Milyen Madách filozófiája?
1987-04-01Csetri Lajos: Nem sokaság, hanem lélekBerzsenyi-tanulmányok Csetri Lajos: Nem sokaság, hanem lélek c. kötetéről.
1987-03-01A drámai novellaThury Zoltán: Emberhalál
1987-02-01"Példádon okúljanak a késő unokák"Petőfi Sándor "A helység kalapácsa" mint paródia
1986-04-01A versnyelv néhány jellemzője Tóth Árpád lírájábanElemzés -
1986-03-01A "Tengeri hántás" versformájáhozArany János: Tengeri-hántás
1986-03-01Gyöngyösi Kemény-eposzának politikai koncepciójárólGyöngyösi István Kemény János emlékezete c. művéről
1986-02-01Arany János betegségeiArany Jánosról
1986-02-01A felvilágosodás szimbólumairólElemzés -
1986-02-01Felvilágosodás és nemzetkép MagyarországonElemzés -
1986-02-01Az eredendő versélmény nyomában (I.)József Attila költészetének "élhető tragikuma"
1986-02-01"Az idő és hírnév"Zrínyi három epigrammájának ritmikája
1986-02-01"Manieristák"A mai magyar próza egyik tendenciájáról
1986-01-01"A tékozló fiú" csalódásaSzabó Lőrinc költészetének dimenziói
1986-01-01"A szegény kisgyermek panaszai"Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai
1986-01-01"Ködképek a kedély láthatárán"Egy különös Kemény-regényről
1986-01-01Az "első csokor"-és a második kötetSzép Ernő költészetének kibontakozásáról I.
1985-04-01A lélek "alaktalan rémei"Vajda János novelláiról
1985-04-01Az oktatás műhelyébőlBerzsenyi Dániel: Barátimhoz
1985-04-01Hermeneutika és esztétikaGadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer
1985-04-01József Attila: HatárStilisztikai elemzés szövegnyelvészeti alapon
1985-04-01Déry Tibor ironikus nevelődési regényeDéry Tibor: A félfülű
1985-03-01Balassi költészete történeti-poétikai megközelítésbenBalassi Bálint költészetéről
1985-02-01Eszmék, viszonyok, értékek a tragédiábanMadách művének mai tanításáról. Madách Imre: Az ember tragédiája.
1985-01-01\\\"Vasút helyett vasút?\\\"Az egyéni és közösségi azonosságtudat kérdései a Vérrokonokban. Örkény István: Vérrokonok
1985-01-01Tártság és zártság Kosztolányi verskezelésébenTártság és zártság Kosztolányi verskezelésében-
1984-04-01Arany János Toldijának versmértéke és ritmusaArany János Toldi című művéről
1984-04-01A szerelem illő ábrázolása Zrínyi eposzábanZrínyi Miklós Szigeti veszedelem c. eposzáról
1984-03-01Babits és az antikvitásBabits Mihály: Odysseus és a szirének
1984-03-01Petőfi Sándor: Elpusztuló kert ott a vár alatt...elemzés -
1984-03-01A lényegkeresés verseBabits Mihály Zöld, piros, sárga, barna című verséről
1984-03-01A gólyakalifa: Babits, Bergson, FreudBabits Mihály: A gólyakalifa
1984-03-01Ész és intuíció kérdésköre Babits tanulmányaibanBabitsról
1984-03-01Vajda János viszonya Petőfi Sándor örökségéhezA Sirámok c. dalciklus tanulságai
1984-03-01Petőfi metaforáirólA metafora mint versesztétikai kategória
1984-03-01Test és lélek - moralitás három felvonásbanSzéljegyzetek Babits Mihály beszélgetőfüzeteihez
1984-02-01A drámaíró Szép Ernő indulásaSzép Ernő: Az egyszeri királyfi, 1913
1984-02-01A drámaíró Szép Ernő indulásaSzép Ernő: Az egyszeri királyfi, 1913.
1984-02-01"Eretnek hadak között hűségre példaképBiblikus és hitbéli vonatkozások Radnóti Miklós költészetében
1984-02-01A szeceszió stiláris sajátosságai Kosztolányi prózájábanElemzés -
1984-02-01A magyar ütemhangsúlyos verselésElemzés -
1984-01-01Hagyomány és újítás ötvöződése Cholnoky Viktor művészetébenCholnoky Viktor Taddeusz lovag vacsorája című novellájának elemzése.
1984-01-01Arany János Széchenyi-ódájaArany János: Széchenyi emlékezete
1983-04-01Babits Mihály: Mythológianovellaelemzés
1983-04-01A Jónás könyve -parafrázis?Babits Mihály: Jónás Könyve
1983-04-01A szegényember méltóságaNagy Lajosról
1983-04-01A nagyidai cigányok értelmezéséhezArany János: A nagyidai cigányok
1983-03-03Az "örök Róma"Nero, a véres költő / Kosztolányi Dezső
1983-03-01Közelképek Juhász Gyula költői eszközeirőlElemzés Juhász Gyula költészetéről
1983-02-01Az Árgirius-kérdéshezÁrgirus széphistória / Gergei Albert
1983-02-01A költői eszköztár módosulásai Pilinszky János költészetébenPilinszky János költészetéről
1983-02-01Regény? Önéletrajz? Irodalomtörténet?Vas István : Mért vijjog a saskeselyű?
1983-01-01A poéta és tárgyaAz élet dele / Berzsenyi Dániel
1983-01-01"Mostan színes tintákról álmodom..."Kosztolányi Dezső Szegény kisgyermek panaszai c. ciklusból. Egy Kosztolányi-vers irodalomlélektani elemzése
1983-01-01A kert-motívum típusai a....a felvilágosodás korának irodalmában. A kert-motívum néhány fő típusa: sors-kert,szerelem kertje, mulatókert stb.
1982-03-01Eszmények és kételyek jegyébenArany László: A délibábok hőse
1982-02-01Kölcsey és a fiatal VörösmartyKöcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály
1982-02-01A világgyűlölettől a forradalmiságigPetőfi Sándor Felhők-korszakának értelmezéséhez
1982-01-01Kassák, a konstruktőrKassák, a konstruktőr.(Vadas József könyve ürügyén)
1982-01-01A Nyugat "második nemzedéke"?Elemzés...-
1982-01-01A sietség pátoszaTanulmány Dsida Jenőről
1982-01-01Az "én" világának drámájaÖrkény István: Pisti a vérzivatarban
1982-01-01A Nyugat "második nemzedéke"? Vita.A 20-as években indult írók.Nemzedéki egységük szervezetileg nem kimutatható, inkább szellemi természetű
1981-04-01Újabb kutatások a magyar barokkról és ZrínyirőlZrínyi Miklósról és a barokkról
1981-04-01A százéves Gulyás Pál /1881-1963/Gulyás Pál, a bibliográfus
1981-04-01Sarkadi Imre drámáinak világárólSarkadi Imre drámáiról
1981-04-01A százéves Gulyás PálGulyás Pálról /1881-1963/, a bibliográfusról
1981-03-01Novellatípusok a mai magyar irodalombanAz 1970-es évek novelláiról Magyarországon
1981-02-01Szempontok a korai Szindbád-novellák értelmezéséhezKrúdy Gyula: Szindbád
1981-01-01A Csongor és Tünde keletkezéstörténetéhezVörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
1981-01-01Szempontok a Csongor és Tünde verselésének elemzéséhezVörösmartyMihály: Csongor és Tünde
1980-04-01A zseniális tévedésTeleki László Kegyenc c. drámájáról
1980-04-01Az opál mező lovasa. Egy Sinka-vers értelmezési kisérleteSinka István: Lovasok opál mezőkön
1980-03-01Az Altató és az altató mint műfaj József AttilánálAltató / József Attila
1980-03-01Árgirus széphistóriánk keletkezési helyéről és szerzőjérőlGergei Albert: Árgirus
1980-02-01A vándor utolsó útjaBalázs Béla késői drámája: Cinka Panna
1980-02-01"...nem kívánok kevesebbet, mint egy világot..."Nemes Nagy Ágnes költészetéről
1978-04-01A tótágas ágazataiÖrkény István: Egyperces novellák
1978-04-01Egy önérzet történeteGelléri Andor Endre könyvéről
1978-01-01Radnóti Miklós: A la rechercheverselemzés
1977-03-01József Attila A Dunánál című versének értelmezéséhezA Dunánál / József Attila verselemzés
1977-03-01Hétért- hatotJózsef Attila A hetedik c. versének elemzése
1977-03-01Elidegenedés és emberi teljességJózsef Attila Téli éjszaka c. versének elemzése
1977-01-01Illyés Gyula iránytűjeIránytűvel / Illyés Gyula
1976-03-01Fejes Endre, a Rozsdatemető írójaFejes Endréről
1976-03-01A bölcsesség dalaNagy Zoltán őszikéi
1976-03-01A drámaíró Pap KárolyPap Károlyról
1976-02-01Az író és regénye: A HalálfiairólBabits Mihály: Halálfiai
1976-02-01"Így szép lenni, mindig fiatalnak"Csanádi Imre költészetéről
1976-02-01Illés Endre esszé-műfajaElemzés-Illés Endre... esszé-műfaja
1976-01-01A kiválás geneziseNémeth Lászlóról
1975-04-01Egy Vörösmarty-szonett értelmezéséhezVörösmarty Mihály: A bűnös sírverse
1975-04-01Kiegészítések Vörösmarty életrajzáhozA költő 1848-49-es tevékenységéről
1975-04-01Vörösmarty és BerzsenyiVörösmarty Mihályról és Berzsenyi Dánielről
1975-04-01A romantikus lélek- és jellemábrázolás Vörösmarty epikájában és drámai műveibenVörösmarty Mihály epikai és drámai műveiről
1975-04-01Vörösmarty MihályVörösmartyról
1975-04-01Schedius Lajos hatása a Csongor és Tünde filozófiájáraVörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
1975-03-01A "szép" moráljaA rossz orvos, Nero a véres költő, Pacsirta, Aranysárkány, Édes Anna / Kosztolányi Dezső regényei
1975-03-01Kölcsey Vanitatum Vanitas-a és VoltaireVanitatum vanitas / Kölcsey Ferenc
1975-03-01Szavakból-katedrálisWeöres Sándor: Tizenegyedik szimfónia
1975-03-01Czuczor Gergely emlékezeteCzucor Gergely születésének 175-ik évfordulójára
1975-03-01Életképforma és regényA Jókai-olvasás állomásai
1975-03-01Gondolatok Kemény Zsigmond történetfelfogásárólKemény Zsigmond életművéről
1975-01-01Vita a Tigris és hiéna körülPetőfi Sándor: Tigris és hiéna
1974-03-01A Tragédia szövegmódosításai és a korabeli irodalmi nyelvMadách Imre: Az ember tragédiája
1974-03-01Pap Károly: Messiás születikstíluselemzés
1974-02-01Szatíra-e a Dorottya?Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya
1974-02-01Fűz a tópartonEgy kivételes vers Szabó Lőrinc költészetében. Fűz a tóparton
1974-01-01Szerep és személyiség-Illyés Gyula Híresek c. versének tükrébenHíresek / Illyés Gyula verselemzés
1972-04-01Hős vagy áruló?Illyés Gyula és Németh László változatai a Görgey-témára. Fáklyaláng / Illyés Gyula Áruló / Németh László (ld. itt!) drámaelemzés
1972-04-01Móricz Zsigmond: Barbároknovellaelemzés