József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Irodalmi kalandtúra

19 db találat
Dátum downCímLeírás
2012-09-01"Vígasztaló valótlanságok"Az elsodort falu szemléletmódjáról
2011-07-01Szent Hermadad tisztelőiKrúdy és a pikareszk regény. (Le Sage: Gil Blas, Grimmelhausen: Simplicissimus) Intertextuális nyomok a Krúdy-életműben: Navarrai Margit és a Szindbád utazása ciklus Szindbád álma (1911), Szindbád titka c. novellái, Asszonyságok díja, A vörös postakocsi, Velszi herceg, De Ronch kapitány csodálatos kalandjai.
2011-03-01Trivulzio és Esti kornéltanulmány
2009-05-01"Tagolt beszéd, mely hallgatót talál": Hangsúlykijelölések a Radnóti-életműbenKlasszicizálódás és/vagy modern (erős vizuális szimbólumú) költői versbeszéd egymás mellett élése R.M. kései verseiben. Álomi táj c. verse, mint "pastische-vers, melyben a stílusimitációnál dominánsabb az életművön belüli önidézetek és textuális utalások sora."
2008-04-01Hagyomány és újítás...Cholnoky Viktor prózájában
2006-07-01Ady beszédmódja az istenes versekbenIstenhez hanyatló árnyék ; Szent Lehetetlenség zsoltárja
2001-10-01A szerelem elbeszélésének változatai Krúdy epikájábanÖsszevetés Kierkegaard szerelem-értelmezésével.
Krúdy-párhuzamok Márai Sándor narrációs technikájábanAnekdotikusság és kalandszerűség a Garrenek műve ciklusban
A Minden-élmény jelentősége...Ady lírájában
Ady és Kierkegaard...szemléletmódjának összevetését a hit fogalmának mindkét életműben betöltött központi jelentősége adja.
Kötetkompozíciós elvek Babits első két kötetébenLevelek Iris koszorújából; Angyaloskönyv
Babits-líra viszonya a...modernséghez
Vers és ciklus közöttJózsef Attila: Eszmélet
Kulturális hagyományok átértelmezésePap Károly Megszabadítottál a haláltól
Imitáció és poétikai innováció viszonya...Závada Pál A fényképész utókora c. regényében
Bovary Úr vagy BovarynéMóricz Zsigmond Az isten háta mögött és Flaubert Bovaryné c. művének intertextuális vonásai. ("a paródia paródiája")
Kollokvialitás és pátoszVörösmarty: A vén cigány c. versének nyelvi rétegei
Lélektaniság és anekdotikus beszédmód...Cholnoky László két kisregényében. Bertalan éjszakája és Prikk mennyei útja
Anekdota és modernségKrúdy Gyula: Boldogult ifjúkoromban c. regénye és Kosztolányi Dezső: Esti Kornél c. műve.